Bärarskap av meningokocker.
Bärarskap av meningokocker.
Project number : 212595
Created by: Olof Säll, 2017-04-12
Last revised by: Olof Säll, 2019-02-21
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2017-05-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Målet med denna studie är att se hur många av de undersökta personerna som är symtomfria bärare av en särskild bakterie. Det gäller bakterien meningokocker (latinskt namn Neisseria meningitidis) som kan orsaka livshotande infektioner såsom sepsis (blodförgiftning) och meningit (hjärnhinneinflammation). Meningokocker kan finnas som en del av kroppens normalflora och påvisas då med hjälp av bakterieodling från svalget. Symtomfritt bärarskap kan leda till allvarlig infektion men även spridning till andra personer som då antingen blir symtomfria bärare eller drabbas av allvarlig infektion.
Då det saknas kunskap om hur bärarskap av meningokocker i Sverige ser ut vill vi studera detta. Vi studerar en grupp i befolkningen som oftare bär på meningokocker, universitetsstudenter. Att studera studenter är extra intressant då det förekommit ett flertal utbrott av allvarlig meningokock-sjukdom bland universitetsstudenter.
Vi planerar provtagning vid flera tillfällen för att studera hur bärarskapet av meningokocker förändras över tid. Dessutom vill vi studera om det finns genetiska förutsättningar som gör att vissa personer har större benägenhet att vara bärare av meningokocker. Prov tas med en provtagningspinne i svalget för odling och molekylärbiologisk analys samt en annan provtagningspinne mot insidan av kinden för genetisk analys.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Epidemiologi
checked Infektionsmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z20-Z29 Potentiella hälsorisker avseende smittsamma sjukdomar

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=2500   

Vetenskaplig sammanfattning

Det är sedan tidigare känt att endast ett fåtal av alla individer som exponeras för meningokocker blir sjuka och de symptomfria bärarna beräknas uppgå till mellan 5-15 % av normalbefolkningen. Bärarskapet fungerar därmed som en reservoar för N. meningitidis. Idag saknas kunskap som kan förklara den bakomliggande mekanism som styr insjuknande i meningokockinfektion hos till synes friska individer. Genetiska variationer spelar en viktig roll när det gäller att förklara interindividuell variation i känslighet och tolerans mot olika infektionssjukdomar, inklusive meningokockinfektion (2). Vår hypotes är att detta kan vara förklaringen till varför immunförsvaret reagerar olika hos olika individer vid meningokocksmitta; varför vissa individer får livshotande infektion, medan andra blir bärare.

Upptäckten av TLR (Toll-like receptorer) och NLR (NOD-like receptorer) har ökat kunskapen om hur immunförsvaret upptäcker bakteriernas virulensfaktorer och startar igång en inflammatorisk process. Hand-i-hand kommer studier som visar att genetiska variationer i dessa receptorer är involverade i olika typer inflammationssjukdomar (3). Vi har funnit genvarianter i NLRP3-receptorn (en typ av NLR), som påverkar infektionskänsligheten (4,5). Anledningen till att just dessa genvarianter kan ha en viktig roll för försvaret mot infektioner är att NLRP3 är central för bildningen av det proinflammatoriska cytokinet interleukin-1β (IL-1β). Vid aktivering bildar NLRP3 ett proteinkomplex som kallas inflammasom (6). En del av inflammasomen utgörs av enzymet caspase-1 som klyver pro-IL-1β till aktivt IL-1β. Genvarianterna i NLRP3-inflammasomen påverkar cellens förmåga att producera IL-1β (7-10).

Våra preliminära resultat (manuskript inskickat) visar att N. meningitidis aktiverar NLRP3 och att detta sker via LOS (Neisserians LPS), medan bakteriens övriga virulensfaktorer bidrar till att fler inflammasomer bildas (s.k. priming) och på så sätt ökar inflammationssvaret. Invasiv meningokockinfektion kännetecknas av förhöjda nivåer av IL-1β, som korrelerar med sjukdomens svårighetsgrad och dödlighet (11,12). LOS är den viktigaste virulensfaktorn för produktionen av IL-1β (12). Sammantaget visar dessa studier att det mycket kraftfulla, ofta fatala inflammationssvar som ses vid allvarliga meningokockinfektioner sker via ”inflammasom/caspase-1/IL-1β-axeln”.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Infektionskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Bärarskap av meningokocker., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/212595