Postoperativ smärta, inflammation och utfall efter höftplastik kirurgi. Prospektive, randomiserade kliniska studier.
Postoperativ smärta, inflammation och utfall efter höftplastik kirurgi. Prospektive, randomiserade kliniska studier.
Project number : 228591
Created by: Ján Kuchálik, 2017-06-20
Last revised by: Ján Kuchálik, 2017-06-20
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2017-06-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Den postoperativa smärta som uppkommer efter en total höftledsplastik upplevs ofta som måttlig till svår. Smärtan kan påverka det postoperativa förloppet och mobiliseringen av patienten samt även leda till förlängd sjukhusvistelse. Det är därför viktigt att hitta metoder som ger bra smärtlindring för patienter som genomgår denna typ av operationer. De vanligaste metoderna för postoperativ smärtlindring i dagsläget är ryggbedövning (spinal eller epidural), kontinuerliga perifera nervblockader eller intravenöst morfin. Epidural smärtlindring är en väl beprövad och välanvänd metod som har god effekt, inte bara genom att minska smärtintensiteten utan också genom att minska frekvensen av postoperativa komplikationer såsom försämrad lungfunktion, djupa ventromboser och kardiell morbiditet. Epidural smärtlindring kan dock ge oönskade effekter och även allvarligare komplikationer såsom blödning i ryggmärgsområdet, nervskador av olika grad och infektioner. Det rutinmässiga användandet av metoden har kommit att ifrågasättas under de senaste åren, då främst vid smärtlindring av äldre patienter. Kontinuerliga perifera nervblockader ger också bra smärtlindring, men för att effektivt kunna lindra smärtan kan det vara nödvändigt att blockera ischias-, femur- och obturator nerverna, vilket kan vara tidskrävande och tekniskt svårt att utföra. Parenteral och spinal administrering av opioider ger också bra smärtlindring, men kan medföra oönskade effekter såsom klåda, illamående/kräkning, urinstämma, förstoppning, förvirring, yrsel och andningspåverkan vilket medför att patienten behöver noggrann post-operativ övervakning på intensivvårdsavdelning, vilket är kostsamt. Det behövs nya effektiva metoder för postoperativ smärtlindring, som inte medför de oönskade sidoeffekter och komplikationer som de invasiva metoderna medför. Dr Kerr och Dr Kohan vid the Joint Orthopaedic Centre i Sydney, Australien utvecklade för cirka tio år sedan en ny metod för smärtlindring, lokal infiltrationsanalgesi (LIA), som har visats vara effektiv vid knäledsartroplastik. Metoden innebär att det under operationen infiltreras en kombination av tre läkemedel i operationsområdet. Läkemedelskombinationen består av lokalanestesimedlet Narop, NSAID-medlet Toradol och Adrenalin. Samtliga läkemedel är välbeprövade och kombinationen har använts under flera år vid såväl knäleds- som höftledsoperationer. Dagen efter operationen infunderas läkemedelskombinationen återigen i höftleden via en kateter som applicerats i höfteden under operationen. LIA-metoden används på flera sjukhus i Sverige, bl.a vid ortopedkirurgiska kliniken på Universitetssjukhuset Örebro. Metoden har visats ge effektiv smärtlindring vid såväl total knäledsartroplastik som enkammarknäplastik, vilket har medfört att patienter kunnat mobiliseras snabbare och även förkortat vårdtiden efter operationen. LIA-metoden används i dagsläget även vid total höftledsplastik på flera sjukhus i Sverige.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Kirurgi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

M15-M19 Artros

Multicenterstudie

Nej

Vetenskaplig sammanfattning

Kuchálik J, Granath B, Ljunggren A, Magnuson A, Lundin A, Gupta A. Postoperative pain relief after total hip arthroplasty : a randomized, double-blind comparison between intrathecal morphine and local infiltration analgesia. Br J Anaesth. 2013;111:793-9.

Kuchálik J, Magnuson A, Lundin A, Gupta A. Local infiltration analgesia or femoral nerve block for postoperative pain management in patients undergoing total hip arthroplasty. A randomized, double-blind study. Scand J Pain (2017), http://dx.doi.org/10.1016/j.sjpain.2017.05.002

Kuchálik J, Magnuson A, Tina E, Gupta A. Does local infiltration analgesia reduce peri-operative inflammation following total hip arthroplasty? A randomized, double-blind study. BMC Anesthesiology. BMC Anesthesiol. 2017; 17: 63. Published online 2017 May 3. doi: 10.1186/s12871-017-0354-y.

Local Infiltration Analgesia. A two-year follow-up of patients undergoing Total Hip ArthroplastySTRONG[. ]J Kuchálik, A Magnuson, A Lundin, A Gupta  (under review)

Alla studier är klara. Studie I, II och III publicerade, studie IV inskickad. Ramberättelse skrevs i nu läget. Disputation planerad 20171027.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Anestesi- och intensivvårdskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Postoperativ smärta, inflammation och utfall efter höftplastik kirurgi. Prospektive, randomiserade kliniska studier., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/228591