Förlossning efter tidigare kejsarsnitt hos kvinnor med pregravid fetma
Förlossning efter tidigare kejsarsnitt hos kvinnor med pregravid fetma
Project number : 229251
Created by: Ann-Kristin Rönnberg, 2017-08-23
Last revised by: Ann-Kristin Rönnberg, 2019-11-06
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-11-06
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Maternell fetma vid inskrivning för mödrahälsovård förekommer hos ca 15 % av gravida i Sverige och har kopplats till en ökad risk för ett flertal graviditets- och förlossningskomplikationer. Med hjälp av registerdata från nationella kvalitetsregister analyseras i ett flertal delprojekt, val av förlossningssätt, handläggning av förlossning, prediktiva faktorer för lyckad vaginal förlossning efter tidigare kejsarsnitt, associerad fetal och maternell sjuklighet i relation till grad av maternell fetma.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Reproduktionsmedicin och gynekologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

O80-O84 Förlossning

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

EPN beslut godkänd 170510 Dnr: 2017/164

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=ca 3600   

Vetenskaplig sammanfattning

Titel: Trial of labor after cesarean (TOLAC) among Swedish women with prepregnancy obesity/Förlossning efter tidigare kejsarsnitt hos kvinnor med pregravid fetma.

– deskriptiva studier av förlossningssätt, lyckandefrekvens, prediktiva faktorer för lyckad TOLAC, handläggning vid försök till vaginal förlossning och associerad fetal och maternell morbiditet i relation till maternell pregravid BMI.

Projektansvarig: Elin Åkergården Leg. läkare, KK USÖ, Ann-Kristin Rönnberg MD, öl KK USÖ.

Bakgrund: En ökande andel gravida kvinnor med fetma innebär en utmaning för förlossningsvården på ett flertal sätt. Maternell fetma (BMI>30 kg/cm2) vid inskrivning i mödrahälsovården förekommer hos ca 15 % av kvinnor i Sverige och har kopplats till en ökad risk för ett flertal graviditets- och förlossningskomplikationer. Hos kvinnan ses t.ex. en ökad förekomst av missfall, blodtryckssjukdomar, graviditetsdiabetes, trombossjukdom, utdragen förlossning och riklig blödning efter förlossningen. Barn till kvinnor med fetma har en ökad risk för medfödd missbildning, för tidig födelse, intrauterin död och att födas för liten- eller stor-för-tiden. Risken för att en förlossning avslutas med kejsarsnitt eller sugklocka ökar vid maternell fetma och komplikationer till dessa operativa förlossningar är också vanligare. Förlossning efter tidigare kejsarsnitt utgjorde 2015 cirka 8 % av alla förlossningar i Sverige och andelen upprepade kejsarsnitt i denna grupp var 54 %. Denna grupp bidrog under 2015 därmed till cirka 25 % av alla kejsarsnitt (SFOG Robsonrapport 2015).

Metod: En kohortstudie inkluderande data registrerat i Svenska nationella Graviditetsregistret och det neonatala kvalitetsregistret SNQ.

(Registerdata från nationella kvalitetsregister (Svenska Graviditetsregistret samt Svenskt Neonatalt Kvalitetsregister, SNQ) kommer att analyseras i ett flertal delprojekt avseende val av förlossningssätt, handläggning av förlossning, prediktiva faktorer och lyckande-frekvens vid försök till vaginal förlossning och associerad fetal och maternell morbiditet i relation till maternell pregravid BMI. Alla kvinnor med BMI >30, förlösta efter tidigare kejsarsnitt, i fullgången tid (>37+0) med enkelbörd i huvudbjudning, under tidsperioden 2013-2017 kommer att inkluderas som studiepopulation och jämföras mot normal-och överviktiga kvinnor (BMI 19–29.9) förlösta under samma tidsperiod och med samma, ovan beskrivna, förutsättningar inför förlossning.)

Primär målsättning: Att analysera skillnader i relation till pregravid BMI, i val av förlossningssätt och frekvens av lyckade försök till vaginal förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt.

Sekundära målsättningar: Att analysera skillnader i relation till pregravid BMI, i handläggning av försök till vaginal förlossning efter ett tidigare kejsarsnitt (induktionsfrekvens, indikation för induktion, duration av försök, administrerad oxytocindos, frekvens av instrumentell vaginal förlossning). Att analysera skillnader i relation till pregravid BMI, i fetal (a Umbilicalis pH <7, apgar 5 min <7, NIVA-vård) och maternell (uterus ruptur, sfinkterskador grad 3-4, blödning >1500 ml, infektion, trombos) morbiditet vid förlossning efter tidigare sectio.

Population: Alla kvinnor med BMI >30, förlösta efter tidigare kejsarsnitt, i fullgången tid (>37+0) med enkelbörd i huvudbjudning, under tidsperioden 2013-2017 kommer att inkluderas som studiepopulation och jämföras mot normal- och överviktiga kvinnor (BMI 19–29.9) förlösta under samma tidsperiod och med samma, ovan beskrivna, förutsättningar inför förlossning.

Statistiskt underlag: Vi uppskattar att cirka 24 000 kvinnor med tidigare kejsarsnitt i anamnesen, förlöstes i Sverige under tidsperioden 2013-2017. Andelen kvinnor med pregravid obesitas (BMI>30) i den gruppen uppskattas till minst 15 %, vilket ger en studiepopulation med cirka 3600 kvinnor och en kontrollgrupp med cirka 20 400 kvinnor med pregravid normal- övervikt. Adekvat statistisk styrka för att analysera skillnader mellan grupperna avseende ovan angivna utfallsmått bedöms finnas.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kvinnokliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Förlossning efter tidigare kejsarsnitt hos kvinnor med pregravid fetma, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/229251