ADHFE1, FLI1, ZNF793 och GPR85 genernas funktion i rektalcancer
ADHFE1, FLI1, ZNF793 och GPR85 genernas funktion i rektalcancer
Project number : 230411
Created by: Sanja Farkas, 2017-09-12
Last revised by: Sanja Farkas, 2017-09-12 Verified: 2019-03-23
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2017-09-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Colorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen i befolkningen i Sverige och har ökat stadigt genom de senaste 50 åren. Riskfaktorer som associeras med canceruppkomsten är bland annat CRC i familjen, vissa kostfaktorer och alkoholkonsumtion. Molekylärdiagnostiken har klarlagt skillnader i kromosom- och mikrosatelitinstabilitet och metylering i DNA från colorektalcancer jämfört med den normala tarmmucosan, men det finns dock molekylära skillnader mellan colorektalcancer och rektalcancer. DNA metylering kan med dagens metoder analyseras på nukleotidnivå och utnyttjas kliniskt som biomarkör för att ställa diagnos eller prognos vid olika cancertyper. Genom att öka förståelsen för hur hypermetyleringen påverkar den normala cellulära fysiologin i cancer kan man bygga en trovärdig diagnostisk-prognostisk hypotes kring generna ifråga. Denna ansökan söker medel för att undersöka hur hypermetylation av specifika gener påverkar cancercellens funktion. I detta projekt har vi avgränsat oss till ADHFE1, FLI1, ZNF793 och GPR85 generna somEM identifieratsEM hypermetylerade i rektalcancer. 

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Kvalitativ studie

Diagnoskod för huvuddiagnos

C15-C26 Maligna tumörer i matsmältningsorganen

Multicenterstudie

Nej

Protokollnummer på prövningen

-

Biobanksavtal

Inte aktuellt, in vitro studie.

Vetenskaplig sammanfattning

Colorektalcancer är den tredje vanligaste cancerformen i befolkningen i Sverige och har ökat stadigt genom de senaste 50 åren. Riskfaktorer som associeras med canceruppkomsten är bland annat CRC i familjen, vissa kostfaktorer och alkoholkonsumtion. Molekylärdiagnostiken har klarlagt skillnader i kromosom- och mikrosatelitinstabilitet och metylering i DNA från colorektalcancer jämfört med den normala tarmmucosan, men det finns dock molekylära skillnader mellan colorektalcancer och rektalcancer. DNA metylering kan med dagens metoder analyseras på nukleotidnivå och utnyttjas kliniskt som biomarkör för att ställa diagnos eller prognos vid olika cancertyper. Genom att öka förståelsen för hur hypermetyleringen påverkar den normala cellulära fysiologin i cancer kan man bygga en trovärdig diagnostisk-prognostisk hypotes kring generna ifråga. Denna ansökan söker medel för att undersöka hur hypermetylation av specifika gener påverkar cancercellens funktion. I detta projekt har vi avgränsat oss till ADHFE1, FLI1, ZNF793 och GPR85 generna somEM identifieratsEM hypermetylerade i rektalcancer. 

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

ADHFE1, FLI1, ZNF793 och GPR85 genernas funktion i rektalcancer, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/230411