Characterization of microRNAome in human term placenta and umbilical cord blood in babies born small for gestational age, exposed to low gestational weight gain during pregnancy.
Characterization of microRNAome in human term placenta and umbilical cord blood in babies born small for gestational age, exposed to low gestational weight gain during pregnancy.
Project number : 230821
Created by: Hanna Östling, 2017-09-19
Last revised by: Hanna Östling, 2017-09-19
Project created in: FoU Region Örebro län

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder
2016-03-17
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Intrauterin tillväxthämning innebär att ett barn föds mindre än väntat för sina nedärvda förutsättningar. I medicinsk vardag definieras detta ofta som ett barn som föds litet för tiden. Det föds årligen i Sverige cirka 3000-5000 barn som är små för tiden. Detta tillstånd medför ökad risk för sjuklighet såväl under nyföddhetsperioden som senare i livet och tycks då framförallt vara kopplat till ökad risk för hjärtkärlsjukdom. Intrauterin tillväxthämning kan uppkomma av flera olika orsaker och genom olika mekanismer, dessa mekanismer är ännu inte fullständigt kartlagda.

Epigenetik innebär att omgivningsfaktorer kan påverka genuttrycket och därmed biologisk funktion utan att egentligen ändra den genetiska koden. Denna påverkan sker bland annat genom en grupp små molekyler, kallade mikroRNA, som binder till och reglerar uttryck av cirka 30% av alla mänskliga gener. Moderkaksfunktionen är avgörande för fostrets tillväxt och omgivningsfaktorer som kan påverka moderkakans funktion påverkar därmed också fostrets tillväxt. Det finns belägg för att låg maternell viktuppgång under graviditet är en sådan faktor.

Syftet med denna studie är att undersöka det totala uttrycket av mikoRNA i moderkaksprov för barn födda små för tiden till kvinnor med låg respektive normal viktuppgång under graviditet. Jämförelse kommer att ske med normalstora barn som har respektive inte har utsatts för låg maternell viktuppgång under graviditet. Materialet hämtas ur en biobank av moderkaksprover som insamlades under åren 2004-2012 på Kvinnokliniken Universitetssjukhuset i Örebro.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Reproduktionsmedicin och gynekologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

O30-O48 Vård under graviditet på grund av problem relaterade till fostret och amnionhålan samt befarade förlossningsproblem

Multicenterstudie

Nej

Biobanksavtal

Ja

Vetenskaplig sammanfattning

Intrauterin tillväxthämning (IUGR) innebär ökad risk för sjuklighet såväl under neonatalperioden som senare i livet. IUGR är ett heterogent tillstånd, som oftast resulterar i ett barn som föds litet för tiden, (small for gestational age, SGA). Att födas SGA kan dock vara normalt och är då inte kopplad till ökad sjuklighet. Det är därför viktigt att kunna identifiera de barn som föds små pga IUGR.

Placentafunktionen är avgörande för fetal tillväxt. Omgivningsfaktorer kan påverka placentas funktion och därmed fostrets tillväxt. Det finns belägg för att låg viktuppgång under graviditet (Gestational Weight Gain, GWG) är en sådan faktor.
Epigenetik innebär att omgivningsfaktorer kan ändra genuttrycket utan att själva genomet förändras. Mikro-RNA (miRNA) reglerar uttrycket av nästan 30% av alla humana gener samt påverkar alla fundamentala cellprocesser.
Normal fullgången placenta uttrycker mer än 600 olika miRNA. miRNA förekommer också i blodcirkulationen. Studier har visat förändringar i miRNA-uttryck i placenta vid preeklampsi och vid IUGR, samt förändringar i navelsträngsblod vid djurstudier av IUGR. Ingen studie har ännu, vad vi vet, undersökt det totala miRNA-uttrycket i placenta och navelsträngsblod vid SGA-födsel eller vid låg GWG.

Syftet med denna studie är att undersöka det totala miRNA-uttrycket i placenta och navelsträngsblod hos SGA-barn till kvinnor med låg respektive normal GWG och jämföra detta med miRNA-uttryck i placenta och navelsträngsblod hos barn som föds normalstora till kvinnor med låg respektive normal GWG. Materialet hämtas ur Placentabiobanken, som insamlats under åren 2004-2012 på Kvinnokliniken USÖ. Det totala miRNA-uttrycket hos dessa fall kommer att analyseras med Next Generation Sequencing (NGS). Genom denna studie kommer vi få ökad kunskap om molekylärbiologiska mekanismer bakom patologiska SGA-födslar, med möjlighet till bättre diagnostiska metoder och behandlingsstrategier för denna patientgrupp.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kvinnokliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Maria Lodefalk
överläkare, Barn - och ungdomskliniken, Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Roll i projektet

checked Medarbetare
Robert Kruse (Född Jonasson)
Molekylärbiolog, Kliniskt forskningscentrum

Roll i projektet

checked Medarbetare
Gisela Helenius
molekylärbiolog, Laboratoriemedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Helena Fadl
Överläkare, Kvinnokliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Supervisor

Mats Eriksson
Leg Sjuksköt, Professor, Hälsovetenskaper, Barn - och ungdomskliniken, Barn - och ungdomskliniken

Characterization of microRNAome in human term placenta and umbilical cord blood in babies born small for gestational age, exposed to low gestational weight gain during pregnancy., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/230821