Lågkaloribehandling mot fetma i primärvård – randomiserad studie av långtidseffekter med eller utan uppföljning med internetbaserad kognitiv beteendeterapi
Lågkaloribehandling mot fetma i primärvård – randomiserad studie av långtidseffekter med eller utan uppföljning med internetbaserad kognitiv beteendeterapi
Project number : 230901
Created by: Rebecka Runnamo, 2017-09-25
Last revised by: Rebecka Runnamo, 2018-12-21
Project created in: FoU Region Örebro län

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder
2009-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Lågkaloribehandling mot fetma i primärvård – randomiserad studie av långtidseffekter med eller utan uppföljning med internetbaserad kognitiv beteendeterapi., PUL-anmälan
  2. Lågkaloribehandling mot fetma i primärvård – randomiserad studie av långtidseffekter med eller utan uppföljning med internetbaserad kognitiv beteendeterapi, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Fetma är en sjukdom som ger ökad risk för annan sjuklighet (hjärt-kärlsjukdom, DM typ 2, vissa cancersjukdomar, belastningssjukdomar, smärta, infertilitet, etc). Dessutom visar många studier att personer med svår fetma ofta upplever en påtagligt försämrad livskvalitet och nedsatt funktionsförmåga (1). De potentiella vinsterna med att behandla fetma är därför stora. Studien Swedish Obese Subjects (SOS) har visat att man genom kirurgisk behandling och åtföljande kraftig viktnedgång även på mycket lång sikt kan påverka livskvalitet och framtida sjukdomsbörda mycket påtagligt (2,3). I dagsläget finns ingen etablerad icke-kirurgisk behandling som visat liknande positiva långtidsresultat. Lågkaloribehandling/low calorie diet (LCD) ger dock på kort sikt rejäl viktnedgång (4). Lyckas patienten bibehålla den initiala viktnedgången har det positiva effekter på livskvalitet och metabol hälsa.

Studien bör dels ge svar på om LCD-behandling kan användas i primärvård för behandling av fetma. Studien förväntas också besvara frågan om ett internetbaserad kognitiv beteendeterapi (KBT) förbättrar långtidsresultaten efter LCD-behandling. Om internetbaserad KBT är effektiv är det ett hälsoekonomiskt gynnsamt alternativ då kostnaden per patient är liten (ca 300 kr per pat). Dessutom innebär det en ökad tillgänglighet då behandlingen ej är bunden tidsmässigt eller geografiskt, vilket också är positivt ur ett jämlikhetsperspektiv då vi vet att fetma är ett större problem utanför storstadsområden.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Allmänmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

E65-E68 Fetma och andra övernäringstillstånd

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

120111, 2011/434

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=   174

Vetenskaplig sammanfattning

-

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Supervisor

Jan Karlsson
Forskningshandledare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Universitetssjukvårdens forskningscentrum
Inger Nordin Olsson
Förvaltningsövergripande chefläkare, Hälso- och sjukvård
Lars Hagberg
Hälsoekonom, Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Lågkaloribehandling mot fetma i primärvård – randomiserad studie av långtidseffekter med eller utan uppföljning med internetbaserad kognitiv beteendeterapi, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/230901