Ljudupptagning under laparoskopisk kirurgi
Ljudupptagning under laparoskopisk kirurgi
Project number : 232771
Created by: Erik Stenberg, 2017-10-18
Last revised by: Erik Stenberg, 2019-09-15
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2017-08-29
Rekrytering/datainsamling pågår
2018-11-06
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Oönskade händelser i komplexa system orsakas sällan av enskilda handlingar. I synnerhet de mest katastrofala händelserna är ofta resultatet av multipla fel på flera olika nivåer, med kommunikationsmissar som en gemensam faktor.

Videoinspelning har blivit rutin vid minimalinvasiv kirurgi i stora delar av Sverige. Samtidig inspelning av ljud sker dock sällan rutinmässigt. Inom annan verksamhet med högt säkerhetstänkande (ffa flygindustrin) är ljudinspelning en självklarhet. Tanken att liksom inom dessa verksamheter även registrera ljud och videoinspelning av operationen i en form av ”black-box” även inom kirurgin är en tilltalande tanke. Dagens tekniska utveckling har skapat goda möjligheter för sådan registrering utan att den ger avkall på patientens integritet och perioperativ säkerhet. Det behövs dock fler studier dels som belyser potentiella vinster, men även eventuella risker med ljudupptagningen.

Som ett led i ökad fokus på perioperativ säkerhet planeras ljudupptagning som rutin vid kirurgkliniken vid Lindesbergs lasarett. Målet med denna studie är att införa detta på ett strukturerat sätt samt att evaluera eventuella vinster och risker med införandet av tekniken.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Kirurgi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av medicinteknisk utrustning och produkt

Fas

II

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

E65-E68 Fetma och andra övernäringstillstånd

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

EPN 2017/247

ClinicalTrials.gov

NCT03425175

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=40  41

Vetenskaplig sammanfattning

Bakgrund

Oönskade händelser i komplexa system orsakas sällan av enskilda handlingar. I synnerhet de mest katastrofala händelserna är ofta resultatet av multipla fel på flera olika nivåer, med kommunikationsmissar som en gemensam faktor. Dålig kommunikation kan genom missförstånd, försummelse eller direkta konflikter resultera i komplikationer som drabbar enskilda patienter 1.

En god dokumentation är en central och viktig del inom hög-kvalitativ modern hälsovård 1.Videoinspelning är idag en viktig del av dokumentationen av avancerade kirurgiska ingrepp vid många centra 2. Delar av dessa videoinspelningar kan användas för att bättre förmedla kunskap vid konferenser, förmedla information till patientgrupper samt användas för utbildning och handledning av enskilda kirurger 2,3. En av de kanske viktigaste användningsområdena är dock att kunna illustrera förlopp när en oönskad händelse inträffar och därigenom både öka chanserna att komplikationen sedan hanteras på rätt sätt, men samtidigt för att öka förståelsen om varför komplikationen inträffat och därigenom minimera riskerna för att den uppträder på nytt 3.

Även om avancerade minimalinvasiva kirurgiska ingrepp spelas in vid många centra idag sker samtida inspelning av ljud sällan. Inom annan verksamhet med högt säkerhetstänkande (ffa flygindustrin) är ljudinspelning en självklarhet. Tanken att liksom inom dessa verksamheter även registrera ljud och videoinspelning av operationen i en form av ”black-box” är tilltalande även inom kirurgin. Dagens tekniska utveckling har skapat goda möjligheter för sådan registrering utan att den ger avkall på patientens integritet 4. Fördelarna för utbildning, utveckling, men också patientsäkerhet är många och i viss mån uppenbara. Ljudupptagning i utbildningssyfte kan idag genomföras utan avkall på perioperativ säkerhet 5. Det behövs dock fler studier dels som belyser potentiella vinster, men även eventuella risker med ljudupptagningen 6.

Som ett led i ökad fokus på perioperativ säkerhet planeras ljudupptagning som rutin vid kliniken. Målet med denna studie är att införa detta på ett strukturerat sätt samt att evaluera eventuella vinster och risker med införandet av tekniken.

Metod

Studien beräknas omfatta all gallvägskirurgi och bariatrisk kirurgi som utförs vid Lindesbergs lasarett under perioden 28 augusti 2017 till 1 juni 2018 (ca 250 gallvägsoperationer samt 200 bariatriska operationer). Före införandet av ljudupptagning studeras arbetsmiljöaspekter via enkät. Denna enkät planeras sedan återupprepas efter 6 månader för att värdera eventuell förändring före och efter införandet. Under två veckor före införandet sker även registrering av störningsmoment under operationen av en vid kliniken icke-verksam observatör. Under två veckor efter införandet utförs ytterligare observation av samma observatör. Slutligen jämförs operationstider och komplikationer under året före och efter införandet.

Ljudupptagningen sker via head-set som bärs av operatör och assistent under samtliga laparoskopiska ingrepp vid sektionen.

Etiska överväganden

Samtliga patienter ingår i två nationella kvalitetsregister (gallriks samt SOReg) och är där informerade om att de kommer att ingå i dessa register samt att forskning kommer att bedrivas inom ramen för dessa register. Då ljudupptagningen inte kommer att påverka behandlingen av patienten och inte på något sätt kan anses integritetskränkande planeras ingen ytterligare information utifrån detta. Däremot påverkar studien operatör, operationsassistent och operationssjuksköterska som får ge muntligt godkännande till att delta i studien.

Referenslista

  1. . WHO Guidelines for Safe Surgery 2009: Safe Surgery Saves Lives. Geneva2009.
  2. Xiao Y, Schimpff S, Mackenzie C, et al. Video technology to advance safety in the operating room and perioperative environment. Surg Innov. 2007;14(1):52-61.
  3. Kapi E. Surgeon-Manipulated Live Surgery Video Recording Apparatuses: Personal Experience and Review of Literature. Aesthetic Plast Surg. 2017.
  4. Silas MR, Grassia P, Langerman A. Video recording of the operating room--is anonymity possible? J Surg Res. 2015;197(2):272-276.
  5. Sugamoto Y, Hamamoto Y, Kimura M, et al. A Novel Method for Real-Time Audio Recording With Intraoperative Video. J Surg Educ. 2015;72(5):795-802.
  6. Levin D, Tan S. Black box audio/video recording in the operating room: time for anesthesiologists to get with the picture. Can J Anaesth. 2015;62(8):937-938.
  7. Prigoff JG, Sherwin M, Divino CM. Ethical Recommendations for Video Recording in the Operating Room. Ann Surg. 2016;264(1):34-35.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kirurgiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kirurgiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Medicinska vetenskaper

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Slutrapport

Slutrapport

BACKGROUND:

The prevalence of perioperative surgical complications is a worldwide issue: In many cases, these events are preventable. Audio-video recording during laparoscopic surgery provides useful information for the purposes of education and event analyses, and may have an impact on the focus of the surgeons operating. The aim of the present study was to investigate how audio-video recording in the operating room during laparoscopic surgery affects the focus of the surgeon and his/her assistant.

METHODS:

A group of laparoscopic procedures where video recording only was performed was compared to a group where both audio and video recordings were made. All laparoscopic procedures were performed at Lindesberg Hospital, Sweden, during the period August to September 2017. The primary outcome was conversation not relevant to the ongoing procedure. Secondary outcomes were intra- and postoperative adverse events or complications, operation time and number of times the assistant was corrected by the surgeon.

RESULTS:

The study included 41 procedures, 20 in the video only group and 21 in the audio-video group. The material comprised laparoscopic cholecystectomies, totally extraperitoneal inguinal hernia repairs and bariatric surgical procedures. Irrelevant conversation time fell from 4.2% of surgical time to 1.4% when both audio and video recordings were made (p = 0.002). No differences in perioperative adverse event or complication rates were seen.

CONCLUSION:
Audio-video recording during laparoscopic abdominal surgery reduces irrelevant conversation time and may improve intraoperative safety and surgical outcome.

Publikationer


Ljudupptagning under laparoskopisk kirurgi, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/232771