Studier om pars erfarenheter av Familjerådgivning
Studier om pars erfarenheter av Familjerådgivning
Project number : 234141
Created by: Christina Flodin, 2017-10-27
Last revised by: Christina Flodin, 2017-10-27
Project created in: FoU Region Örebro län

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder
2010-09-15
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Studier om pars erfarenhet av Familjerådgivningen, PUL-anmälan
  2. Studier om pars erfarenheter av Familjerådgivning, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Familjerådgivningens uppgift är att genom terapeutiska samtal medverka till att bearbeta samlevnadsproblem och konflikter. Syftet för Familjerådgivning är bland annat att hjälpa par att hantera och bearbeta sina problem, konflikter och kriser så att de kan fortsätta leva tillsammans. Undertecknad har under en lång tid önskat ett mer fokuserat och fördjupat sätt att få kunskap om pars erfarenhet av samtalen på Familjerådgivngen en tid efter avslutad kontakt.

Lundblad (2005) har i sin doktorsavhandling studerat problem i parrelationen i ett folkhälsoperspektiv. I studien undersöks om familjerådgivning kan förbättra hälsan och relationer på kort och lång sikt. Lundblad drar slutsatsen att långvariga familjeproblem, familjesplittring innebär en ökad risk för ohälsa, fysisk och psykisk, för både vuxna och barn. Lundblad (2005) visar att familjerådgivning bidrar till att förbättra människors äktenskapliga relationer, vilket ger människor möjlighet att leva i ett mer funktionellt familjeklimat samt förbättrar människors hälsa.

Syftet med studien är att beskriva parens erfarenheter av samtal på Familjerådgivningen en tid efter de avslutat denna kontakt.

De övergripande frågeställningen rör vilka erfarenheter paren har av samtalen vid Familjerådgivningen. Avsikten är att närmare studera huruvida paren upplevt att:

- deras relation har förändrats,

- deras kommunikation har förändrats,

- något från samtalen varit särskilt hjälpsamt för dem,

- andra faktorer som påverkat dem,

och i så fall vad och vad det inneburit för paret?

Förväntat resultat av studien är att få fördjupad kunskap om deltagarnas erfarenheter av samtal på Familjerådgivningen som ger kunskap att förbättra det terapeutiska arbetet med par.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Folkhälsovetenskap


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Kvalitativ studie

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z70-Z76 Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2010/114

Vetenskaplig sammanfattning

Bakgrund

Familjerådgivningen i Örebro län, drivs av Region Örebro län, på uppdrag av länets tolv kommuner. Familjerådgivningen vänder sig till par, det vill säga; gifta par, sambor och andra som lever i fasta relationer, men även till skilda föräldrar, enskilda individer och familjer. Familjerådgivning är helt frivillig för den som söker och har ingen myndighetsutövning.

Familjerådgivningens uppgift är att genom terapeutiska samtal medverka till att bearbeta samlevnadsproblem och konflikter, främst i par - och familjerelationer. Syftet för Familjerådgivningen är bland annat att hjälpa par att hantera och bearbeta sina problem, konflikter och kriser så att de kan fortsätta leva tillsammans.

Familjerådgivning är ett relativt outforskat område, förutom Lundblad (2005).

Lundblad (2005) har i sin doktorsavhandling studerat problem i parrelationen ur ett folkhälsoperspektiv. I studien undersöks om familjerådgivning kan förbättra hälsa och relationer på lång och kort sikt. Lundblad drar slutsatsen att långvariga familjeproblem, familjesplittring innebär ökad risk för ohälsa, fysisk och psykisk, för både vuxna och barn. Studien visar att familjerådgivning bidrar till att förbättra människors äktenskapliga relationer, ger människor möjlighet att leva i ett mer funktionellt familjeklimat samt förbättra människors hälsa.

Genom denna studie förväntas djupare kunskap erhållas om pars erfarenheter och vad de beskriver från de terapeutiska samtalen på Familjerådgivningen, som ger kunskap att förbättra det terapeutiska arbetet med par.

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att beskriva parens erfarenheter av samtal på Familjerådgivningen en tid efter de avslutat denna kontakt.

Studien övergripande fråga rör vilka erfarenheter paren har av samtalen på Familjerådgivningen. Avsikten är att närmare studera huruvida paren upplevt att;

- deras relation har förändrats,

- deras kommunikation har förändrats,

- något från samtalen varit särskilt hjälpsamt för dem,

- andra faktorer som påverkat dem,

och i så fall vad och vad har det inneburit för paret?

Metod

Denna studie genomfördes i mindre skala och var på Familjerådgivningen den första i sitt slag. Studien har en kvalitativ ansats med fokus på parens beskrivningar av de terapeutiska samtalen. Intervjuer/samtal har genomförts med sex par fyra månader efter avslutad kontakt med Familjerådgivningen. Paren hade deltagit i minst tre samtal på Familjerådgivningen. Vid avslutningssamtalet gjorde familjerådgivaren en skriftlig överrenskommelse med paret att någon av intervjuarna fick tillåtelse att ta kontakt med dem. Intervjun var ostrukturerad men en intervjuguide fanns med vid intervjutillfället för att underlätta intervjun och få studiens frågor besvarade. Intervjun tog cirka 1 - 1½ timma, spelades in, och sedan transkriberades den. Materialet bearbetades med kvalitativ innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundman (2004).

Referenser

Graneheim, U.H. & Lundman, B. (2005). Qualitative content analysis in nursing research: concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today 24, 105-112.

Lundblad, A-M. (2005). Kärlek och hälsa. Par - behandling i ett folkhälsoperspektiv. Göteborg: Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap.

Vetenskapsrådet. (2006). Forskningsetiska principer i humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning. http:/www. codex.vr.se

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område habilitering och hjälpmedel - Familjerådgivningen workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Supervisor

Marie Elwin
Psykolog/Forskningshandledare, Allmänpsykiatrisk öppenvård, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Studier om pars erfarenheter av Familjerådgivning, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234141