Sepsis på IVA (SIVA-studien)
Sepsis på IVA (SIVA-studien)
Project number : 234221
Created by: Karolina Prytz, 2017-10-27
Last revised by: Karolina Prytz, 2019-08-22
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-08-22
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Sepsis på IVA (SIVA-studien, PUL-anmälan
  2. Sepsis på IVA (SIVA-studien), Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Tidigare studier har visat att farmakokinetiken för beta-laktamantibiotika varierar stort mellan olika IVA patienter samt att det kan variera från dag till dag hos samma IVA patient. Anledningen till detta är att distributionsvolymen ändras beroende på vasodilatation samt vätsketillförsel. Vidare har flertalet av IVA patienter påverkad njurfunktion samt att denna ändras under IVA-vårdförloppet. Effekten av beta-laktamantibiotika är beroende av tid över MIC (minimal inhibitory concentration) för den aktuella bakterien. Det har därför föreslagits att istället för intermittenta injektioner ge betalaktamantibiotika som kontinuerlig infusion. Tidigare studier har visat att man med denna regim ökar tid över MIC men man har inte övertygande kunnat visa att man förbättrar mortaliteten. Gold standard för att diagnostisera sepsis har varit att påvisa bakterieväxt i blododlingar. Denna metod tar dock tid och kan ge falskt negativa svar om patienten har fått antibiotika innan provtagning. Vidare har ca 25 % av alla patienter med misstänkt septisk chock på IVA negativa blododlingar trots en i övrigt stämmande klinisk bild. En ny metod som skulle kunna förbättra diagnostiken av sepsis samt följa förloppet är kvantitativ mätning av bakterie DNA med PCR teknik. Detta kan ske genom ospecifik mätning med så kallad 16s rDNA, vilket finns i alla bakterier. Vidare kan man mäta bakteriespecifikt DNA för att kunna diagnosticera specifika bakterier.

Sammanfattning på engelska

Previous studies have shown that the pharmacokinetics of beta-lactam antibiotics vary widely between different ICU patients, and may vary from day to day. The reason for this is that distribution volume changes due to vasodilation and fluid delivery . In addition, the majority of ICU patients have renal impairment. The effect of beta-lactam antibiotics is dependent on time over MIC (minimum inhibitory concentration) for the particular bacterium. It has therefore been suggested that instead of intermittent injections, beta-lactam antibiotics will be given as continuous infusion. Previous studies have shown that with this regimen, time increases over MIC, but it has not convincingly been shown to improve mortality. Gold standard for diagnosing sepsis has been to detect bacterial growth in blood cultures. However, this method takes time and can give false negative answers if the patient has received antibiotics before sampling. In addition, about 25% of all patients with suspected septic shock on ICU negative blood cultures have a refractory clinical status. A method that could improve the diagnosis of sepsis and follow the course is quantitative measurement of bacterial DNA with PCR technology. This can be done by unspecified measurement with so-called 16s rDNA, which is found in all bacteria. Furthermore, bacteria-specific DNA can be measured to diagnose specific bacteria.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Anestesi och intensivvård
checked Infektionsmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

A30-A49 Andra bakteriesjukdomar

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2018/121

ClinicalTrials.gov

NCT03782454

Biobanksavtal

ja

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=60  18

Vetenskaplig sammanfattning

Incidensen och sepsisorsakad mortalitet samt morbiditet beror på flera orsaker som t.ex. diagnosdefinition och socioekonomiska faktorer. Man räknar med att cirka 20 miljoner olika fall av sepsis sker varje år i världen och bidrar med upp till 135000 dödsfall i Europa och 215000 i USA.(7) Trots omfattande sepsisforskning och tidig målinriktad terapi med antibiotika och intravenös vätska är mortaliteten fortsatt hög (mellan 15-20%). (1, 2)

Sepsis orsakas av en heterogen grupp infektiösa etiologier. Tidig diagnos och insättning av adekvat behandling är associerad med förbättrat kliniskt utfall. Tidig upptäckt av aktuell patogen ökar chansen att påbörja en riktad behandling och minskar felaktig användning av antibiotika.(1, 3) För varje timme som dröjer innan antibiotikainsättning sjunker överlevnaden med 7 %. (11) Det finns en oroande tendens till ökad sepsisincidens som delvis kan förklaras med allt mer avancerad medicinsk behandling med immunomodulerande läkemedel och invasiva tekniker. (12)

Gold-standard för diagnostik av bakteriella infektioner i blodet vid sepsis är blododling, som följs av gram-färgning, utodling och resistensbestämning. För att en blododling skall bli positiv krävs viabla bakterier. (4-6) Den är associerad med hög specificitet men låg sensitivitet och ofta lång tidsåtgång innan svar. (3, 7-10)

25-50 % av alla patienter med misstänkt septisk chock på IVA har negativa blododlingar trots en i övrigt förenlig bild med diagnosen. Detta kan bero på redan givet antibiotika och att bakterierna därför inte är viabla och därför ej möjliga att odla. (8, 13, 14) Det kan också bero på tex för lite blodvolym i odlingsflaskorna. (13)

Under senaste 5 åren har nyare metoder med Polymerase Chain reaction (PCR) utvecklats. Dessa kan upptäcka mikroorganismer i låga kvantiteter, ger möjlighet till snabba svar men kostnaden är högre, kräver mer utbildad personal och är i mer eller mindre utsträckning kliniskt utvärderade. (8)

PCR är baserat på amplifiering av en mindre subenhet (16s och 18s) av ribosomalt RNA (rRNA) och subsekvensering som därefter jämförs med en databas med kända sekvenser.(3, 8, 15)

Om man med hjälp av PCR mäter bakteriellt-DNA i blodet och följer dess eliminationskurva kan man få förståelse och uppgifter om hur det aktuella antibiotika verkar på just denna patient och denna patogen.

Tidigare studier har visat att farmakokinetiken för beta-laktamantibiotika varierar stort mellan olika IVA- patienter samt att det kan variera från dag till dag hos samma patient. Vid septisk chock förändras kärlens permeabilitet som ett led i en omfattande inflammatorisk kaskad. Det leder till att distributionsvolymen är större än normalt. Detta bör man ta i beaktning vid dosering av antibiotika.

Som ett led i det septiska förloppet drabbas ofta patienten av hypotension. För att avhjälpa detta ges ibland stora volymer intravenös vätska, vilket i sin tur ytterligare ökar distributionsvolymen. Vidare har flertalet av IVA-patienter nedsatt njurfunktion som dessutom förändras under IVA-vårdtiden. Då effekten av beta-laktam antibiotika kommer från tid över MIC har diskussion varit att istället för intermittenta injektioner ge beta-laktam antibiotika som kontinuerlig infusion. Tidigare studier har visat att man då förbättrat farmakokinetiken men man har inte övertygande kunnat visa att man förbättrar mortaliteten. (16-18)

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Infektionskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Anestesi- och intensivvårdskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Jan Källman
Överläkare, Infektionskliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Paula Mölling
Molekylärbiolog, docent, Laboratoriemedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Martin Sundqvist
Leg. läkare, Laboratoriemedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
johanna savilampi
specialistläkare, Anestesi- och intensivvårdskliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Sepsis på IVA (SIVA-studien), from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234221