Aortaballongocklusion vid icke-traumatiskt hjärtstopp.
Aortaballongocklusion vid icke-traumatiskt hjärtstopp.
Project number : 234391
Created by: Emanuel Dogan, 2017-10-30
Last revised by: Emanuel Dogan, 2019-09-22
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2016-10-20
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

I Sverige drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp varje år. Ca 10 % av dessa överlever. Faktorer som påverkar överlevnad vid hjärtstopp är genomblödningen i hjärtat och hjärnans kärl. Vid enbart bröstkompressioner genereras sannolikt ej tillräckligt högt blodflöde för att upprätthålla syretillförseln till de syrebrist-känsliga organen: hjärta och hjärna.

En ny möjlig metod för att förbättra blodflödet till hjärta och hjärna under pågående hjärt-lung-räddning (HLR) skulle kunna vara aortaocklusion med hjälp av en ocklusionsballong i stora kroppspulsådern. Aortaocklusionsballongen förs in till stora kroppspulsådern via en pulsåder i ljumsken. Idag används aortaocklusionsballongen för att tillfälligt stoppa en pågående livshotande blödning. Det finns några få djurexperimentella studier som har studerat aortaocklusion vid pågående HLR men området är inte fullständigt kartlagt.

Syftet med projekt är att undersöka i en djurexperimentell modell om aortaocklusion kan vara till nytta vid hjärtstopp, t.ex. orsakat av en hjärtinfarkt. Hypotesen är att blodflödet till hjärta och hjärna vid hjärtstopp kommer att öka vid aortaballongocklusion och på så sätt öka chansen för återkomst av spontan cirkulation, jämfört med sedvanlig hjärt- och lungräddning. Den kunskap som kan utvinnas från det aktuella projektet kan öka förståelsen för fysiologin kring aortaocklusion vid hjärtstopp samt på sikt förbättra omhändertagandet hos de patienter som drabbats av hjärtstopp med denna nya metod.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Anestesi och intensivvård
checked Kardiologi
checked Kirurgi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Diagnoskod för huvuddiagnos

I95-I99 Andra och icke specificerade sjukdomar i cirkulationsorganen

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=20   

Vetenskaplig sammanfattning

I Sverige drabbas ca 10 000 personer av hjärtstopp varje år. Ca 10 % av dessa överlever till sjukhusutskrivning. Centrala fysiologiska faktorer som påverkar överlevnad vid hjärtstopp är perfusionstrycken i de kardiella och cerebrala kärlen. Vid enbart bröstkompressioner genereras ej tillräckligt högt blodflöde för att upprätthålla syretillförseln till de hypoxi-känsliga organen: hjärta och hjärna. Adrenalin intravenöst används idag som enda metod för att för att stimulera hjärtmuskeln samt öka blodtrycket och blodflödet till hjärtat och hjärnan trots ett begränsat vetenskapligt underlag. En ny möjlig metod är en s.k. aortaocklusionsballong (ABO).

ABO är en endovaskulär metod som ockluderar aortan för att på så sätt centralisera blodflödet till hjärta och hjärna samt att stoppa en livshotande blödning tills kirurgisk behandling kan påbörjas. Användningsområdet är idag främst vid behandling av rupturerat aortaaneurysm, men har även börjat användas vid traumatiska thorax, buk- och bäckenblödningar. Senaste årtiondet har det ej utförts några studier på ABO vid icke-traumatiskt hjärtstopp. Tidigare experimentella studier har dock visat intressanta resultat. ABO vid hjärtstopp har signifikant ökat det kardiella och cerebrala blodflödet, ökat återkomsten av spontan cirkulation samt förbättrat överlevnaden jämfört med kontrollgrupper. När man har jämfört adrenalin med ABO vid hjärtstopp har ABO gett signifikanta högre nivåer av cerebralt blodflöde. Det finns två fallstudier presenterade varav den ena beskriver två patienter som drabbats av hjärtstopp och erhållit intermittent ocklusion av aortan med en aortapump. Under ocklusion förbättrades det kardiella blodflödet. Detta mättes genom att jämföra trycket i radialisartären med trycket i höger förmak. Dock överlevde ingen av patienterna. Den andra fallstudien beskriver en 74-årig kvinna med tidigare hjärtsjukdom som inkommer med dyspné och bröstsmärta. Patienten utvecklar sedan en pulslös elektrisk aktivitet i 20 min för att sedan övergå i asystoli i 5 min. Under pågående HLR initieras en ABO och efter 1 min övergick patienten till sinusrytm och egen cirkulation. Vid 3-månaders uppföljning mådde patienten fortfarande bra. ABO är i dagsläget en uppseglande metod, runt om i världen, främst inom kärl- och traumakirurgi men dess attraktiva hemodynamiska effekter öppnar upp för användning inom andra områden. Användningen av ABO vid hjärtstillestånd är fortfarande ett outforskat område vilket är har motiverat till att genomföra detta projekt.

Syftet med detta projekt är att undersöka i en djurexperimentell modell om ABO kan vara till nytta vid icke-traumatiskt hjärtstopp samt att beskriva fysiologiska och organeffekter av ABO vid hjärtstopp. Hypotesen är att blodflödet till hjärta och hjärna vid hjärtstopp kommer att öka vid ABO och på så sätt öka chansen för återkomst av spontan cirkulation utan att de organ distalt om aortaocklusionen ytterligare skadas, jämfört med sedvanlig HLR. Projektet syftar också till att undersöka möjligheterna att genomföra en klinisk studie på människor med icke-traumatiskt hjärtstopp. 

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Kärl- thoraxkliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Anestesi- och intensivvårdskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Supervisor

Tal Hörer
Specialist läkare kirurgi och kärlkirurgi, Kärl- thoraxkliniken
Birger Axelsson
Överläkare, Kärl- thoraxkliniken
Kristofer Nilsson
Läkare, Kärl- thoraxkliniken

Slutrapport

Publikationer


Aortaballongocklusion vid icke-traumatiskt hjärtstopp., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234391