Vaccinationsgenombrott av TBE (Fästingburen hjärninflammation)-riskfaktorer och klinisk bild.
Vaccinationsgenombrott av TBE (Fästingburen hjärninflammation)-riskfaktorer och klinisk bild.
Project number : 234421
Created by: Anja Rosdahl, 2017-10-31
Last revised by: Anja Rosdahl, 2019-07-30
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2017-10-31
Rekrytering/datainsamling pågår
2018-12-31
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Bakgrund: Fästingburen hjärninflammation (TBE, Tick Borne Encephalitis) orsakas av TBE-virus. Svår hjärninflammation ses hos 40-50% av vuxna patienter och kvarstående komplikationer hos 30-40%. Dödligheten är 1-2 % när det hjärninflammation är orsakad av den Europeiska virussubtypen, som förekommer i Sverige. I Sverige och Stockholms län ses en uppåtgående trend av antalet smittskyddsanmälda TBE-fall de senaste åren, trots att minst ca 50% av befolkningen i Stockholm är vaccinerade.

Metod: Detta är ett delprojekt av en större retrospektiv studie av alla TBE-fall i Stockholms län 2006-2015 (ca 1000 fall). Delstudien omfattar den specifika analys av de med sk genombrottsinfektion, dvs de som insjuknat trots att de är vaccinerade mot TBE (ca 50 fall).  Uppgifter om anmälda TBE-fall, med fullständigt personnummer samt ev tidigare vaccinationer hämtas från  SmiNet. Från patientjournalen inhämtas sen specifika variabler såsom vårdtid, intensivvård, underliggande sjukdomar, medicinering samt  behov av rehabilitering och ev kvarvarande sequele.

Användningsområde: Att identifiera riskgrupper för vaccinationsgenombrott och använda resultatet för att ge underlag för uppdaterade vaccinationsrekommendationer och diskussion om subventionering av vaccin till riskgrupper. Att beskriva sjukdomsbilden hos de som har vaccinationsgenombrott.

Sammanfattning på engelska

Tick borne encephalitis (TBE) is a viral infection causing a severe encephalitis or meningitis in 40-50% of adults. TBE caused by the European subtype, predominant i Sweden, has a low mortality of 1-2% but the sequel is described in up to 30-40% of the cases. Based on reported cases there is an trend of increasing number of annual cases in Stockholm, as well as in all of Sweden, although approximately 50% of the population i Stockholm has received TBE vaccination. There is also some indications of more severe disease and an increased mortality for some years.

Our project is part of a greater retrospective study of all reported cases in the county of Stockholm between 2006-2015 (approximately 40-50% of all cases i Sweden at the time period). We intend to analyze the specific varieties ( base-line diseases, previous immunosuppression, age, severity of disease, mortality etc) in the patients who developed TBE disease regardless of earlier vaccination. Medical and social data concerning the patients is extracted from the patients’ medical journal and other databases as for example the Swedish Death register.

We aim at identifying possible risks for vaccine breakthrough to be able to use this information to improve the current national vaccine recommendations against TBE. We also hope to identify if the clinical presentations of the infections differ compared to non-vaccinated.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Epidemiologi
checked Infektionsmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

A80-A89 Virussjukdomar i centrala nervsystemet

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2016/1902-31/4

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=55   

Vetenskaplig sammanfattning

Bakgrund: Fästingburen hjärninflammation (TBE, Tick Borne Encephalitis) orsakas av TBE-virus (TBEV). Svår hjärninflammation ses hos 40-50% av vuxna patienter och kvarstående komplikationer hos 30-40%. Mortalitet orsakad av den Europeiska virussubtypen, som förekommer i Sverige, är 1-2%. I Sverige och Stockholms län ses en uppåtgående trend av antalet smittskyddsanmälda TBE-fall de senaste åren, trots att minst ca 50% av befolkningen i Stockholm är vaccinerade. Enligt uppgifter i smittskyddsanmälningarna och från infektionsläkare i Stockholms län finns det även misstanke om fler dödsfall och komplikationer relaterade till TBE.

Metod: Detta är ett delprojekt av en större retrospektiv studie av alla TBE-fall i Stockholms län 2006-2015 (ca 1000 fall). Delstudien omfattar den specifika analys av de med sk genombrottsinfektion, dvs de som insjuknat trots att de är vaccinerade mot TBE (ca 50 fall).  Uppgifter om anmälda TBE-fall, med fullständigt personnummer, hämtas från Smittskyddsläkarens rapporteringssystem för anmälningspliktiga sjukdomar, SmiNet. Där finns också tidigare inhämtade uppgifter om de patienter som har fått TBE-vaccin, hur många doser och när. Från patientjournalen inhämtas sen specifika variabler såsom insjukningsdatum, vårdtid, intensivvård, underliggande sjukdomar, immunsuppression, medicinering, samt efter utskrivning typ av eventuell annan vård och uppföljning. Samkörning med befolkningsregister, på basis av personnummer, görs från Statistiska Centralbyrån (SCB), Försäkringskassan, Slutenvårdsregistret och Dödsorsaksregistret.

Användningsområde: Att identifiera riskgrupper för vaccinationsgenombrott och använda resultatet för att ge underlag för uppdaterade vaccinationsrekommendationer och diskussion om subventionering av vaccin till riskgrupper. Studien har också som avsikt att beskriva det kliniska förloppet vid genombrottsinfektion för att avgöra om det föreligger en skillnad jämfört med sjukdom hos ovaccinerade.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Infektionskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Helena Hervius Askling
Smittskyddsläkare, Akutenhet, Region Sörmland

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)
Sara Gredmark Russ
Infektionsläkare, senior forskare, Institutionen för medicin, Huddinge, Alla områden

Roll i projektet

checked Medarbetare

Supervisor

Torbjörn Norén
Lektor, Medicinska vetenskaper

Slutrapport

Slutrapport

Under de 10 åren 2006-2015 rapporterades 1004 fall av TBE i Stockolm Läns Landsting.  Av dessa bedömdes 53 fall (5%) vara vaccinationsgenombrott, dvs sjukdom hos vaccinerad individ med förväntat skydd.  Alla åldersgrupper fanns representerade bland vaccinationsgenombrotten men medianålderna var hög, M= 62 (6-83) år och 81% av patienterna var över 50 år. Ungefär hälften av patienterna med vaccinationsgenombrott hade andra comorbiditeter varav sjukdomar som påverkar immunsystemet fanns hos 26%. 

Måttlig till svår sjukdom med bild av encephalite eller myelit sågs hos 81% av vaccinationsgenombrotten och vårdtiden var ofta lång, M= 11 ( 0-521) d. 3 individer avled i sviterna av sin TBE sjukdom.

Majoriteten av patienterna med vaccinationsgenombrott insjuknade efter tredje eller fjärde vaccindosen ( 68%).  Ett fåtal individer insjukande efter fler doser ( upp till 9 doser), men alla utom en av dessa inidivder påbörjade med säkerhet sin vaccinationsserie efter 50 års ålder.

Trots den svåra sjukdomsbilden som är beskriven hos vaccinationsgenombrotten i studien kan studien inte svara på frågan om vaccination i sig ökar risken för en svårare sjukdom vid ev TBE sjukdom då en jämförande grupp saknas.  Däremot belyser studien tydligt att vaccinationsgenombrott i första hand  ses hos äldre, som också ofta har en svårare sjukdom, samt hos inidivider som påbörjade sin vaccinationsserie sent i livet, efter 50 års ålder.  Vår slutsats är därför att det är en fördel att inleda TBE vaccination i yngre åldrar, hos barn och unga vuxna, men i de fall då vaccination inleds efter 50 års ålder lägga till en extra dos under första året.

Publikationer


Vaccinationsgenombrott av TBE (Fästingburen hjärninflammation)-riskfaktorer och klinisk bild., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234421