En studie av bildkvalitet hos panoramaröntgenbilder tagna på en specialistklinik i odontologisk radiologi.
En studie av bildkvalitet hos panoramaröntgenbilder tagna på en specialistklinik i odontologisk radiologi.
Project number : 234881
Created by: Björn Svenson, 2017-11-06
Last revised by: Björn Svenson, 2017-11-06 Verified: 2018-10-10
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

Registeranmälan

  1. En studie av bildkvalitet hos panoramaröntgenbilder tagna på en specialistklinik i odontologisk radiologi., PUL-anmälan
  2. En studie av bildkvalitet hos panoramaröntgenbilder tagna på en specialistklinik i odontologisk radiologi., Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Det är svårt att ta högkvalitativa panoramaröntgenbilder utan projektionsfel. Ett flertal studier visar på detta där andelen inställningsfel varierar mellan knappt 50 % upp till 100 %. Antal och typ av fel kan bero på patientkategori, barn eller vuxna, olika panoramaröntgenapparater eller personalens erfarenhet av bildtagning. Dessa fel påverkar panoramaröntgenbildens kvalitet och kan därmed också ha en påverkan på det diagnostiska innehållet. I föreliggande studie, som är en undersökning av bildkvalitet för kvalitetssäkring insamlas panoramaröntgenbilder tagna på en odontologisk röntgenavdelning under ett år, 2011. Av samtliga insamlade panoramaröntgenbilder 1179 st tagna på 10-19 åringar slumpas 310 st ut för att ingå i studien och granskas. Ett granskningsformulär fylls i för varje panoramabild, där tio vanliga inställningsfel beaktas och bedöms om de är kliniskt relevanta eller ej för möjlig diagnostik. Patologiska fynd samt avvikelser registreras och det noteras om dessa ledde till ytterligare behandling utöver ortodontisk terapi. Typ av panoramaröntgenutrustning som användes noteras i efterhand efter att samtliga bilder granskats. Resultatet av studien kommer att utgöra en kvalitetskontroll av den egna verksamheten vid röntgenavdelningen för odontologisk röntegndiagnostik, Örebro. Etikprövning kommer att göras och projektet påbörjas under hösten 2013. 

Sammanfattning på engelska

It is difficult to obtain high quality panoramic x-ray images without projection errors. A number of studies show that the proportion of setup errors varies between almost 50% up to 100%. The number and type of error may be due to the patient category, children or adults, various panoramic radios or the staff's experience in imaging. These errors affect the quality of the panoramic x-ray image and can also affect the diagnostic content. In this study, which is a quality image quality assurance survey, panoramic x-rays are taken in a dental radiology department for a year 2011. Of all the collected panoramic x-rays 1179 taken in 10-19 year olds, 310 are randomly randomized to be included in the study and examined. A review form is filled in for each panorama, where ten common setup errors are considered and evaluated if they are clinically relevant or not for possible diagnosis. Pathological findings and abnormalities are recorded and noted if these led to further treatment in addition to orthodontic therapy. The type of panoramic x-ray equipment used is noted after all images have been reviewed. The result of the study will be a quality control of our own operations at the X-ray Department for Dentistry of Odontology, Örebro. Ethical testing will be done and the project will begin in autumn 2013.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Odontologi
checked Radiologi och bildbehandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

U98-U99 Koder för särskilda nationella behov

Multicenterstudie

Nej

EPN diarienr

2014/490

Startdatum för datainsamling

2014-05-01

Slutdatum för datainsamling

2015-11-30

Studiens status

Projektet stoppat i förväg

Vetenskaplig sammanfattning

When the project was not completed, no final report has been written.

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Folktandvården - Centrum för specialisttandvård - Odontologisk radiologi workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 (0 %)

Slutrapport

Slutrapport

Projketet påbörjades och datainsamlingenavslutad, men avslutades aldrig. Ingen rapport skrevs.

Datum för projektavslut

2017-06-01

En studie av bildkvalitet hos panoramaröntgenbilder tagna på en specialistklinik i odontologisk radiologi., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234881