En prospektiv studie av bildkvalitet hos panoramaröntgenbilder tagna på en specialistklinik för odontologisk radiologi
En prospektiv studie av bildkvalitet hos panoramaröntgenbilder tagna på en specialistklinik för odontologisk radiologi
Project number : 234911
Created by: Björn Svenson, 2017-11-06
Last revised by: Björn Svenson, 2017-11-06 Verified: 2018-10-10
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Panoramaröntgen är en teknik som blivit alltmer tillgänglig för tandläkare. Denna röntgenteknik är en ofta använd metod för avbildning av tänder och käkar och används rutinmässigt inom barn- och ungdomstandvård och är den klart mest efterfrågade dentalundersökningen vid planering av tandregleringsbehandling. Panoramatekniken är känslig för felinställningar som positioneringsfel av såväl utrustning som patient. I ett antal studier har visats att positioneringsfel i panoramabilder är vanliga. I ett par studier visades att ett fåtal bilder, hade utmärkt kvalitet (0-37 %), samt att projektionsfel förekom från knappt 50 % Choi et al. 2012 upp till100 % Kullman et al. 2006 av de granskade bilderna. Positioneringsfel är oftast operatörsberoende, men även beroende av patientens fysionomi och samarbete. Svårigheter att ställa in patienterna kan bero på begränsningar i röntgenapparaten där det saknas möjligheter att ställa in utrustningen med hänsyn till olika storlek och form på käkarna. Ett flertal olika inställningsfel har registrerats, och några av de mest frekventa har beskrivits i ett antal studier. Det finns få eller inga studier där den egna bildkvaliteten, röntgenbilder tagna på en odontologisk röntgenavdelning, har studerats så vitt vi vet.

Även små positioneringsfel kan leda till förvrängda bilder, där strukturerna kommer att avbildas med felaktiga proportioner. Då delar av tandbågen kan komma att avbildas utanför det skarpa skiktet, kan detta begränsa möjligheten att upptäcka patologiska förändringar. Rätt placering är därför viktigt. 

Studier av bildkvalitet på panoramaröntgenbilder tagna på en specialistklinik i odontologisk radiologi i Sverige saknas. Panoramabilder tagna på röntgenavdelningen i Örebro i samband med ortodontibehandling har vanligen endast granskats av ortodontist men ej av radiolog. 

Panoramaröntgenbilder exponeras på barn och ungdomar 10-19 år gamla som remitterats till röntgenavdelningen som led i behandlingsplanering inför tandregleringsbehandling. Insamlingen av röntgenbilderkommer att ske under fyra månader 2015. Samtliga bilder får ett unikt ID-nummer. Varje panoramabild bedöms med avseende på övergripande bildkvalitet, tio vanliga inställningsfel, patologiska fynd och avvikelser samt diagnostiserbarheten av fem anatomiska strukturer. Samtliga röntgenbilder granskas av 5 specialisttandläkare i radiologi. Samtliga panoramaröntgenbilder granska med hjälp av ett speciellt framtaget granskningsprogram för röntgenbilder.

I granskningsprogrammet visas bilderna i en slumpmässig ordning.  Bilderna är i DICOM format och är avkodade dvs saknar således namn och personnummer, samt uppgifter om typ av röntgenutrsutning.

Sammanfattning på engelska

Panoramic X-ray is a technology that has become increasingly available to dentists. This X-ray technique is a commonly used method of imaging teeth and jaws and is routinely used in child and youth care and is by far the most sought after dental survey when planning dental treatment. The panorama technique is sensitive to error settings as positioning errors of both equipment and patient. A number of studies have shown that positioning errors in panorama images are common. In a few studies, a few pictures showed excellent quality (0-37%), and projection errors occurred from almost 50% Choi et al. 2012 up to100% Kullman et al. 2006 of the reviewed pictures. Positioning errors are usually dependent on the patient, but also depending on the patient's physiology and collaboration. Difficulties in setting patients may be due to limitations in the X-ray device, where there is no possibility of setting the equipment with regard to different size and shape of the jaws. A number of setup errors have been registered, and some of the most frequent have been described in a number of studies. There are few or no studies where their own image quality, X-rays taken in a dental radiology department, have been studied as far as we know.

Even small positioning errors can lead to distorted images, where the structures will be mapped with incorrect proportions. As parts of the tooth can be depicted outside of the sharp layer, this may limit the possibility of detecting pathological changes. Proper placement is therefore important.

Quality studies on panoramic radiographs taken at a specialist clinic in dental radiology in Sweden are missing. Panoramic images taken at the radiology department in Örebro in connection with orthodontic treatment have usually only been examined by orthodontist but not by radiologist.

Panoramic radiographs are exposed to children and adolescents 10-19 years old who have been referred to the X-ray department as part of treatment planning prior to dental treatment. The collection of X-rays will take place in four months 2015. All images have a unique ID number. Each panorama image is evaluated for overall image quality, ten common setup errors, pathological findings and deviations, as well as the diagnosis of five anatomical structures. All X-rays are reviewed by 5 specialist dentists in radiology. View all panoramic x-rays using a specially crafted X-ray scan program.

In the review program, the images are displayed in a random order. The pictures are in DICOM format and are decoded, ie they do not have names and social security numbers, as well as information about the type of X-ray output.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Odontologi
checked Radiologi och bildbehandling


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

U98-U99 Koder för särskilda nationella behov

Multicenterstudie

Nej

Protokollnummer på prövningen

-

ClinicalTrials.gov

-

Biobanksavtal

-

Strålskyddstillstånd

-

Startdatum för datainsamling

2015-06-01

Slutdatum för datainsamling

2015-08-01

Studiens status

Projektet stoppat i förväg

Vetenskaplig sammanfattning

Studien stoppades på grund av att projektplanen ej följdes. Något lottningsförfarande gjordes ej som fastställts i projketplanen på vilken röntgenapparat panoramabilden skulle tas. Man tpg den röntgenapparat som passed bäst och därför blev det ingen slumpmässighet i valet av röntgenutrustning.

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Folktandvården - Centrum för specialisttandvård - Odontologisk radiologi workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 (0 %)

Slutrapport

Slutrapport

Då projketet avslutades redan under insamlingen av data kan ingen slutrapport skrivas.

Datum för projektavslut

2015-08-15

En prospektiv studie av bildkvalitet hos panoramaröntgenbilder tagna på en specialistklinik för odontologisk radiologi, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234911