Direktinläggning till vårdavdelning via ambulans
Direktinläggning till vårdavdelning via ambulans
Project number : 234921
Created by: Lisa Kurland, 2017-11-07
Last revised by: Lisa Kurland, 2019-10-08
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2019-10-08
Planering och förberedelse
2017-11-07
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-10-09
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. DIVA - Direktinläggning till vårdavdelning via ambulans, PUL-anmälan
  2. Direktinläggning till vårdavdelning via ambulans, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Väntetiderna på Sveriges akutmottagningar är enligt socialstyrelsen fortsatt höga. För patienter över 80 år är besökstiderna på akutmottagningarna dessutom generellt längre än för yngre individer. För äldre, sköra och multisjuka patienter är akutmmotagningen en plats där de löper risk för att drabbas av förvirring, dehydrering, fallskador och konfusion. Många av dessa patienter behöver också mycket omvårdnad vilket kan vara svårt på en pressad akutmottagning där patienter som har hög triagenivå prioriteras i första hand. För att förbättra vårdkedjan för denna patientgrupp startades 2014 ett förbättringsarbete som ett samverkansprojekt mellan Akutkliniken, Medicinkliniken, Geriatriska kliniken och Hjärt-Lung kliniken på USÖ. 

Syftet och projektets mål var att:

Projektet har drivits i 3 faser, utvärdering och utveckling har skett efter varje fas. Den tredje och sista fasen varade i 22 veckor under vinter och våren 2017. I denna studie vill vi studera hur genomloppstiderna påverkats av DIVA, vilka patientgrupper som berörts och om sjuksköterskorna på ambulansen identifierat patienter som visat sig ha behov av slutenvård.

Sammanfattning på engelska

There is an association between prolonged emergency department (ED) stay and age over 75 years (1). Inadequate nursing care during the ED stay increases the risk of fluid loss, confusion, pressure ulcers and falls (2). Ten percent of all the patients over the age of 80 spend more than seven hours in the ED. In order to shorten the ED stay for elderly people, major changes are required (3). One way to reduce the ED length of stay (ED LOS) is through special geriatric tracks (4, 5). In an attempt to optimize the care chain for patients in need of in-hospital admission a patient focused improvement project was launched in 2014, at Örebro University hospital. In the project ambulance nurses assessed the need of in-hospital admission by use of a predefined checklist. After contacting a doctor and a hospital bed coordinator the patient was transported directly to the admitting inhospital ward, without passing the ED.

The project has consisted of three phases, with an evaluation and development after each phase. From September 2017 it is a part of the routine care in the ambulance and the University hospital in Örebro.

Purpose: To describe the outcome of the third phase of this project.

Aims:
1.Has the time from the arrival of the ambulance by the patient side until the patient arrives to a care department decreased?
2.Did the direct admitted patients have in-hospital care need?
3.What patient groups have been included in the third phase of the project?

Referenser:
1) Association Between Age Older Than 75 Years and Exceeded Target Waiting Times in the Emergency Department: A Multicenter Cross-Sectional Survey in the Paris Metropolitan Area, France
Yonathan Freund, MD; Christophe Vincent-Cassy et al. the APHP Emergency Database Study Group, Annals of Emergency Medicine, Volume 62, Issue 5, November 2013, Pages 449-456

2) Socialstyrelsen. Hur tas äldre patienter om hand på akutmottagning? En nationell
verksamhetstillsyn. 2006-109-20.

3) Väntetider och patientflöden på akutmottagningar: rapport februari 2017. Stockholm: Socialstyrelsen; 2017

4) Väntetider och patientflöden på akutmottagningar: rapport december 2015. Stockholm: Socialstyrelsen; 2015.

5) A pathway care model allowing low-risk patients to gain direct admission to a hospital medical
ward − a pilot study on ambulance nurses and Emergency Department physicians. Wireklint; Sundström et al. Scandinavian Journal of Trauma, Resuscitation and Emergency Medicine 2014, 22:72

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Annan klinisk medicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=68   

Vetenskaplig sammanfattning

Bakgrund

Det finns ett samband mellan förlängd väntetid på akutmottagningar och ålder över 75 år (1). Bristfälliga omvårdnadsåtgärder under väntetiden på akutmottagningen ökar riskerna för vätskebrist, förvirring, trycksår och fall (2). Var tionde patient över 80 år får vänta 7 timmar och 18 minuter eller längre innan deras besök på akutmottagningen är avslutat. För att de långa vistelsetiderna för äldre ska kunna kortas krävs genomgripande förändringar av vården av äldre patienter (3). Ett sätt att minska väntetiderna är genom speciella geriatriska spår (4,5). För att optimera vårdkedjan för äldre och/eller multisjuka patienter och göra tiden så kort som möjligt tills dess att patienten befinner sig på en vårdavdelning startades 2014  DIVA - Direktinläggning på vårdavdelning via ambulans, på USÖ, initialt som ett förbättringsarbete projekt. DIVA är ett samverkansprojekt mellan Akutkliniken, Hjärt-Lungkliniken, Geritriska kliniken och Medicinkliniken. Projektet har drivits i 3 faser där projektet utvärderats efter varje fas och sedan utvecklats. Från och med september 2017 är DIVA ett standardiserat arbetssätt på USÖ.

Patienter som varit aktuella för direktinläggning har identifierats av ansvarig sjuksköterska i ambulansen med stöd av en checklista. Checklistan bygger på 5 frågor vilka skall hjälpa sjuksköterskan att bedömma om patienten är en DIVA-patient. Frågorna som ställs i checklistan är: Bedöms patienten ha ett slutenvårdsbehov? Bedöms patienten vara kandidat för inläggning på medicinsk, kardiologisk, lungmedicinsk eller geriatrisk avdelning (de kliniker som igår i DIVA-projektet)? Vardag kl. 08-17? Retts grön eller gul? Misstänkt gastroenterit? Har patienten varit utsatt för trauma med påföljande vårdkrävande skada? Om de fyra första frågorna besvarats med ja och de två sista med nej (gröna rutor i checklistan) så är patienten en DIVA-patient och sjuksköterskan har då kontaktat en medicinläkare vid universitetssjukhuset i Örebro. Denne har sedan givit sitt godkännande eller nekande till direktinläggning. Om läkaren godkänt inläggningen har sjuksköterskan kontaktat en vårdkoordinator som tilldelat patienten en plats på lämplig avdelning dit ambulansen sedan transporterat patienten. Vid nekande av direktinläggning, på grund av medicinska skäl eller platsbrist, har patienten handlagts via akutmottagningen.

För att inte skapa patientsäkerrisker har endast patienter som blivit triagerade gula eller gröna enligt Retts-triagesystem varit aktuella för direktinläggning. Vid en triagering vägs sökorsak och vitalparametrar samman enligt ett förutbestämt system. Triagefärg gul innebär att läkarbedömning skall ske inom 2 timmar och triagefärg grön innebär att patienten kan få vänta upp till 4 timmar på en läkarbedömning.

Problemformulering

Långa väntetiderna på akuttmottagningar för äldre patienter med icke akuta symtom och låg triage prioritet kan leda till ökade risker för patienten då miljön på en akutmottagning är ogynnsam för äldre och sköra patienter. Det är därför viktigt att utvärdera om förbättringsprojektet DIVA på ett patientsäkert vis kan leda till att färre äldre och sköra patienter med ett uppenbart slutenvårdsbehov behöver vistas på akutmottagningen. Därför vill vi i studien besvara följande frågor:

  1. Har genomloppstiden, dvs tiden från det att ambulansen kommit fram till patienten tills dess att patienten befinner sig på en vårdavdelning, minskat?
  2. Har patienterna som direktinlagts haft ett slutenvårdsbehov?
  3. Vilka patientgrupper har inkluderats i projektets tredje fas?

Syfte

Att beskriva utfallet av DIVA-projektets tredje fas.

Metod

Arbetet med DIVA-projektet har pågått i tre faser där projektet utvecklats till varje ny fas. I den första fasen fick en mindre grupp sjuksköterskor på ambulansen möjlighet att identifiera patienter som var lämpliga för direktinläggning på vårdavdelning. Medan det i fas 2 blev möjligt för alla sjuksköterskor vid ambulansenavdelningen i Örebro att inkludera DIVA-patienter för beslut om direkinläggning. I fas 3 utökades tiderna då DIVA-inläggningar var möjliga från vardagar kl 10-15 till vardagar kl 08-17. för att se om behovet av direktinläggningar på andra tider registrerades potentiella även under övrig tid. Data samlades in dels genom en registreringsblankett som varje ansvarig sjuksköterska på ambulansen fyllde i när en patient inkluderats, men också från de inkluderade patientenrnas journalanteckningar. En jämförelsegrupp skapades med patienter som inkommit i ambulans till akutmottagningen under samma period som fas 3 och som lagts in till medicinsk, hjärt-lung eller geriatriska klinik och som, bortsett från uppenbart slutenvårdsbehov, uppfyllde inklusionskriterierna för direktinläggning. Jämförelsegruppen motsvarade också ålderspannet för inkluderade DIVA-patienter.Gruppen togs fram genom att studera akutjournaler från vecka 1-vecka 22, 2017. I detta projekt vill vi genom analys av insamlade data ge svar på ovanstående frågeställningar och på så vis presentera resultaten av DIVA-projektets tredje fas.

Urval

Patienter som under tidsperioden vecka 1 till och med vecka 22, 2017, bedömts av sjuksköterska vid ambulanavdelningen i Örebro att uppfylla inklussionkriterierna från checklistan, se bilaga 1.

Inklussionkriterier för DIVA: Triagerad grön eller gul enligt RETTS. Patientens kliniktillhörighet var Medicinkliniken, Geriatiska kliniken eller Hjärt-lung kliniken.

Exklussionkriterier: Trauma med skador som behövde behandlas eller bedömas av läkare. Patienter med gasteroenterit.

Inklussionskriterier jämförelsegrupp: Patienter inom samma åldersspann som inkluderade DIVA-patienter som inkommit med ambulans till Akutmottagningen USÖ vardagar kl 08-17 under perioden V1-V22, 2017, och som i ambulans triagerats gula eller gröna, och från akutmottagning inlagts till medicinsk, hjärt-lung eller geriatrisk vårdavdelning.

Design
Studien har en retrospektiv deskriptiv design.

Arbetsplan

En retrospektiv datainsamling och ett konsekutivt urval av samtliga patienter som inkluderats i DIVA-projektet. Redan insamlade uppgifter från utvecklings- och kvalitetsarbetet kommer användas för att besvara syftet och forskningsfrågorna. All data är framtagen från checklista, ambulansjournalanteckningar och patientjournalsystemet (klinisk portal).

Dataanalys

Data kommer beskrivas med deskriptiv statistik.

Forskningsetiska överväganden

En etikprövning kommer att genomföras innan studien påbörjas. DIVA-projektet har genomförts som ett utvecklings- och förbättringsarbete inom ambulansverksamheten i Örebro och därför har inte informerat samtycke efterfrågats. Patienten har dock fått information om projektet, inkluderingen och möjligheten till direktinläggning på vårdavdelning. Studien sker retrospektivt, dvs patientens vård påverkas inte av studien. Analyser sker på gruppnivå och individer kan inte identifieras. Vi bedömmer att vården som givits genom DIVA har ökat vårdkvaliteten för patienten.

Studien följer lagen om etikprövning av forskning som avser människor (SFS, 2003:460) och Personuppgiftslagen (SFS, 1998:204). Personuppgifter behandlades på ett sådant sätt att befintliga sekretessrutiner inom Region Örebro län kan följas och enbart forskarna har tillgång till materialet.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Närsjukvårdsområde Örebro - Akutkliniken och ambulansverksamhet, Universitetssjukhuset Örebro workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Erik Höglund
Ambulanssjuksköterka, Akutkliniken och ambulansverksamhet, Universitetssjukhuset Örebro, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Akutkliniken och ambulansverksamhet, Universitetssjukhuset Örebro

Roll i projektet

checked Medarbetare
Andreas Jacobsson
Ambulanssjuksköterska, Abulansen Örebro

Roll i projektet

checked Medarbetare

Direktinläggning till vårdavdelning via ambulans, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/234921