Screeningprojekt: Rygg- och smärtformulär, 1995 Projektledare Steven Linton
Projektledare Steven Linton
Screeningprojekt: Rygg- och smärtformulär, 1995 Projektledare Steven Linton
Projektledare Steven Linton

Project number : 236731
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-05
Last revised by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-05
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted

Registeranmälan

  1. Screeningprojekt: Rygg- och smärtformulär, 1995 Projektledare Steven Linton, PUL-anmälan
  2. Screeningprojekt: Rygg- och smärtformulär, 1995 Projektledare Steven Linton Projektledare Steven Linton, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Eftersom muskuloskeletala smärtor är den näst vanligaste orsaken till att söka vård, var syftet med denna studie att bestämma värdet av psykosociala variabler vid utvärdering av risken för att utveckla kronisk ryggsmärta och att utveckla en screeningmetodik för att identifiera patienter som sannolikt har en dålig prognos.

Syfte

En prospektiv studie utfördes på konsekutiva patienter med akut eller subakut ryggsmärta, där patienterna fyllde i ett frågeformulär och följdes därefter i 6 månader för att se antalet sjukskrivningsdagar.

Metod

Ett hundra fyrtiofem patienter blev ombedda att fylla i ett frågeformulär för denna studie. Detta frågeformulär innehöll 24 frågor om psykosociala aspekter av problemet. Sex månader senare kontaktade patienterna för att slutföra utredningsfrågor om ackumulerad sjukskrivning.

Resultat

Totalt 97% av patienterna besvarade frågeformulären. Även om patienterna förbättrades kraftigt hade 18% 1-30 dagar och 20% hade färre än 30 dagars sjukskrivning under uppföljningsperioden. Fem frågor har visat sig vara de starkaste förutsägbara för sjukskrivningsutfall (rädsla-undvikande arbetsförtroende, uppfattad förbättring, problem med arbetsfunktion, stress och tidigare sjukskrivning), korrekt klassificering av 73% av patienterna i motsats till en chans av 33%. En totalpoäng utvärderades som ett medel för att bedöma risker och befanns vara starkt relaterad till resultatet.

Slutsats

Potentiella psykosociala riskfaktorer associerade med framtida sjukfrånvaro identifierades. Eftersom den totala poängen var relaterad till resultatet kan instrumentet ha användning vid screening av patienter med akut eller subakut ryggmärgssmärta i kliniska situationer

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Startdatum för datainsamling

1995-01-01

Slutdatum för datainsamling

1998-12-31

Studiens status

Projektet avslutat

Vetenskaplig sammanfattning

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Datum för projektavslut

1998-12-31

Screeningprojekt: Rygg- och smärtformulär, 1995 Projektledare Steven Linton
Projektledare Steven Linton, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/236731