Övergrepp och muskuloskeletala besvär, 1994
Projektledare Steven Linton
Övergrepp och muskuloskeletala besvär, 1994
Projektledare Steven Linton

Project number : 236901
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-05
Last revised by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-05
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted

Registeranmälan

  1. Övergrepp och muskuloskeletala besvär, 1994 Projektledare Steven Linton, PUL-anmälan
  2. Övergrepp och muskuloskeletala besvär, 1994 Projektledare Steven Linton, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

En prospektiv undersökning av effekterna av misshandel för framtida smärta och funktionshinder genomfördes för att bättre förstå misshandelns möjliga orsakssamband. Deltagarna var 422 kvinnor från en tidigare befolkningsstudie (Pain 73 (1997) 47-53) som antingen rapporterade ingen ryggmärgssmärta (n = 194) eller någon ryggmärgssmärta (n = 228) vid baslinjen.

Ett standardiserat frågeformulär användes för att bedöma självrapporterat fysiska och sexuella övergrepp under barndomen och som vuxen. Ett år senare användes ett uppföljningsformulär för att utvärdera smärta och fysiska funktionsresultat. Resultat för Icke smärt-gruppen visade att endast självrapporterat fysisk misshandel vid baslinjen var förknippat med ökad förekomst av nya episoder av ryggsmärta (odds RATIO = 2,65).

Både sexuella och fysiska övergrepp var knutna till så mycket som fyrfaldig ökning av förekomsten av nya funktionella problem vid uppföljning. För smärtgruppen kunde dock inga signifikanta skillnader hittas mellan de rapporterande och inte rapporterad misshandel vid baslinjen för smärta eller funktionshinder vid uppföljning. Denna unika prospektiva studie med individer från den allmänna befolkningen understryker den sannolika betydelsen av misshandel i etiologin av ett smärtproblem. Eftersom inga tydliga samband mellan misshandel och smärta visades för dem som redan rapporterade smärta vid baslinjen är misshandelns roll i utvecklingen av uthållig smärta fortfarande inte begriplig. Det finns behov av undersökningar för att se tydliga mönster där patienter med smärta och ej smärta studeras.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

EPN diarienr

Datainspektionen 1995-08-22 124 4533.95

Startdatum för datainsamling

1994-01-01

Slutdatum för datainsamling

2002-12-31

Studiens status

Projektet avslutat

Vetenskaplig sammanfattning

Pain. 2002 Apr;96(3):347-51.

A prospective study of the effects of sexual or physical abuse on back pain.

Linton Steven

Abstract

A prospective investigation of the effects of abuse on future pain and disability was conducted in order to understand better the possible causal role of abuse. Participants were 422 females from a previous population study (Pain 73 (1997) 47-53) who either reported no spinal pain (n=194) or some spinal pain (n=228) at the baseline. A standardized questionnaire was used to assess self-reported physical and sexual abuse during childhood and as an adult. One year later, a follow-up questionnaire was used to evaluate pain and physical function outcomes. Results for the No Pain Group showed that only self-reported physical abuse at baseline was associated with an increased occurrence of new episodes of back pain (odds RATIO=2.65). Both sexual and physical abuse were linked to as much as four-fold increase in the occurrence of a new episode of functional problems at follow-up. However, for the Pain Group, no significant differences were found between those reporting and not reporting abuse at baseline and either pain or disability at follow-up. This unique prospective study with individuals from the general population underscores the probable importance of abuse in the etiology of a pain or disability problem. Nevertheless, since no clear relationship between abuse and pain was shown for those already reporting pain at baseline, the role of abuse in the development of persistent pain is still not comprehensible. There is a need for investigations with prospective designs employing patients as well as nonpatients as subject.

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

Pain. 2002 Apr;96(3):347-51.

A prospective study of the effects of sexual or physical abuse on back pain.

Linton Steven

Abstract

A prospective investigation of the effects of abuse on future pain and disability was conducted in order to understand better the possible causal role of abuse. Participants were 422 females from a previous population study (Pain 73 (1997) 47-53) who either reported no spinal pain (n=194) or some spinal pain (n=228) at the baseline. A standardized questionnaire was used to assess self-reported physical and sexual abuse during childhood and as an adult. One year later, a follow-up questionnaire was used to evaluate pain and physical function outcomes. Results for the No Pain Group showed that only self-reported physical abuse at baseline was associated with an increased occurrence of new episodes of back pain (odds RATIO=2.65). Both sexual and physical abuse were linked to as much as four-fold increase in the occurrence of a new episode of functional problems at follow-up. However, for the Pain Group, no significant differences were found between those reporting and not reporting abuse at baseline and either pain or disability at follow-up. This unique prospective study with individuals from the general population underscores the probable importance of abuse in the etiology of a pain or disability problem. Nevertheless, since no clear relationship between abuse and pain was shown for those already reporting pain at baseline, the role of abuse in the development of persistent pain is still not comprehensible. There is a need for investigations with prospective designs employing patients as well as nonpatients as subject.

Datum för projektavslut

2002-12-31

Övergrepp och muskuloskeletala besvär, 1994
Projektledare Steven Linton, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/236901