PCB, 1994
Projektledare Anders Seldén
PCB, 1994
Projektledare Anders Seldén

Project number : 237081
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-06
Last revised by: Ing-Liss Bryngelsson, 2019-03-12
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
1994-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
1996-12-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. PCB, 1994 Projektledare Anders Seldén, PUL-anmälan
  2. PCB, 1994 Projektledare Anders Seldén, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

I samband med en rutinmässig, riktad hälsoundersökning bland 65 individer vid ett företag som hanterar stora mängder miljöfarligt avfall observerades primärt vid företagshälsovården vad som föreföll vara en anmärkningsvärt hög andel förhöjda analysresultat bland blodprover som speglar leverfunktionen. När undersökningsmaterialet i sin helhet sammanställts bekräftades att andelen analysresultat som överskred gällande referensintervall (normalvärden) var hög för vissa leverfunktionsvariabler. Detta är emellertid en vanlig observation i en ordinär yrkesarbetande, huvudsakligen manlig population även utan särskild kemisk exponering. Bland personer i undersökningen som lämnat blod för leverprover även vid närmast föregående hälsoundersökning fanns en tendens till stigande levervärden, men denna förändring kan till största delen eller i sin helhet förklaras av förändringar i den rutinmässiga verksamheten på det aktuella analyslaboratoriet. Förekommande iakttagelser motiverar inga nya gruppundersökningar av personalen utöver ordinarie program för företagshälsovårdens arbete.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

I samband med en rutinmässig, riktad hälsoundersökning bland 65 individer vid ett företag som hanterar stora mängder miljöfarligt avfall observerades primärt vid företagshälsovården vad som föreföll vara en anmärkningsvärt hög andel förhöjda analysresultat bland blodprover som speglar leverfunktionen. När undersökningsmaterialet i sin helhet sammanställts bekräftades att andelen analysresultat som överskred gällande referensintervall (normalvärden) var hög för vissa leverfunktionsvariabler. Detta är emellertid en vanlig observation i en ordinär yrkesarbetande, huvudsakligen manlig population även utan särskild kemisk exponering. Bland personer i undersökningen som lämnat blod för leverprover även vid närmast föregående hälsoundersökning fanns en tendens till stigande levervärden, men denna förändring kan till största delen eller i sin helhet förklaras av förändringar i den rutinmässiga verksamheten på det aktuella analyslaboratoriet. Förekommande iakttagelser motiverar inga nya gruppundersökningar av personalen utöver ordinarie program för företagshälsovårdens arbete.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

Slutrapport finns att beställa: Arbets- och miljömedicin, Uiversitetssjukhuset Örebro

Leverfunktion hos personal - observationer kring en hälsoundersökning

Rapport YM 1/96


PCB, 1994
Projektledare Anders Seldén, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/237081