Motion i arbetslivet, 1993
Projektledare Steven Linton
Motion i arbetslivet, 1993
Projektledare Steven Linton

Project number : 237181
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-06
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-03-12
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
1993-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
1996-12-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Motion i arbetslivet, 1993 Projektledare Steven Linton, PUL-anmälan
  2. Motion i arbetslivet, 1993 Projektledare Steven Linton, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

En låg grad av compliance för träningsregimer är ett svårt problem för program som syftar till att behandla eller förebygga muskuloskeletal smärta. I själva verket har användbarheten av träning för vanliga smärtproblem diskuterats eftersom dålig compliance gör ordentlig programutvärdering svår.

Syftet med denna studie var att utvärdera effekterna av en åtgärd för att förbättra compliance och därefter att bedöma effekterna av fysisk aktivitet på smärtupplevelsen.

Frivilliga studiepersoner var fyrtioåtta anställda (medelålder = 42, 20 kvinnor) som arbetade vid två företag. De hade muskuloskeletal smärta och var utan motionsvanor.

Jämförelsegruppen fick information och gratis medlemskap på ett hälsocenter. Träningsgruppen mötte individuellt en psykolog, som använde kognitiv beteendeterapi, för att planera ett aktivitetsprogram.

Resultaten visade att träningsgruppen hade högre motivation och deltog i betydligt fler övningar under sex månader än jämförelsegruppen.

Analyser baserade på resultat före och efter test visar dock att skillnaderna mellan grupperna när det gäller aerob kapacitet och smärtintensitet inte var signifikanta.

Dessa resultat tyder på att compliance för övning kan förbättras avsevärt, men att effekten av övningsaktiviteter på den totala smärtintensiteten inte var signifikant jämfört med jämförelsegruppen.

Sammanfattning på engelska

A low rate of compliance for exercise regimens is a difficult problem for programs aimed at treating or preventing musculoskeletal pain. In fact, the utility of exercise for common pain problems has been debated since poor compliance confounds proper program evaluation. Thus, the purpose of the present study was to evaluate the effects of a compliance enhancement measure and subsequently to assess the effects of physical activity on pain perception. Forty-eight employees (mean age=42, 20 females) currently working at two companies and who reported musculoskeletal pain, but noexercise habit voluntarily served as subjects. The Comparison Group was provided with information and free membership at a health center. The Exercise Compliance Enhancement Group met individually with a behavioral psychologist, who employed cognitive-behavioral techniques, to plan their activity program. Results showed that the Compliance Enhancement Group had a higher rate of adherence and participated in significantly more exercises over the course of 6 months than did the Comparison Group. However, analyses based on pre- and posttest gain scores showed that the differences between the groups for aerobic capacity and pain intensity were not significant. However, when compilers were compared with noncompliers, those complying with the activity program were found to have improved their aerobic capacity more than noncompliers. Yet for overall pain intensity ratings, the difference between compilers and noncompliers was still not significant. Intensity ratings made immediately before and after exercising indicated that exercise activities were related to a significant increase in pain intensity. These results indicate that compliance for exercise may be significantly improved, but the effect of exercise activities on overall pain intensity was not significant relative to the comparison group.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

J Occup Rehabil. 1996 Sep;6(3):177-90. doi: 10.1007/BF02110754.

Exercise for workers with musculoskeletal pain: Does enhancing compliance decrease pain?

Linton Steven, Hellsing Anna-Lisa, Bergström Gunnar.

A low rate of compliance for exercise regimens is a difficult problem for programs aimed at treating or preventing musculoskeletal pain. In fact, the utility of exercise for common pain problems has been debated since poor compliance confounds proper program evaluation. Thus, the purpose of the present study was to evaluate the effects of a compliance enhancement measure and subsequently to assess the effects of physical activity on pain perception. Forty-eight employees (mean age=42, 20 females) currently working at two companies and who reported musculoskeletal pain, but noexercise habit voluntarily served as subjects.

The Comparison Group was provided with information and free membership at a health center. The Exercise Compliance Enhancement Group met individually with a behavioral psychologist, who employed cognitive-behavioral techniques, to plan their activity program. Results showed that the Compliance Enhancement Group had a higher rate of adherence and participated in significantly more exercises over the course of 6 months than did the Comparison Group.

However, analyses based on pre- and posttest gain scores showed that the differences between the groups for aerobic capacity and pain intensity were not significant. However, when compilers were compared with noncompliers, those complying with the activity program were found to have improved their aerobic capacity more than noncompliers. Yet for overall pain intensity ratings, the difference between compilers and noncompliers was still not significant. Intensity ratings made immediately before and after exercising indicated that exercise activities were related to a significant increase in pain intensity.

These results indicate that compliance for exercise may be significantly improved, but the effect of exercise activities on overall pain intensity was not significant relative to the comparison group.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

J Occup Rehabil. 1996 Sep;6(3):177-90. doi: 10.1007/BF02110754.

Motion i arbetslivet, 1993
Projektledare Steven Linton, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/237181