Bruxism och kvicksilverexponering, 1992
Projektledare Anders Seldén
Bruxism och kvicksilverexponering, 1992
Projektledare Anders Seldén

Project number : 237211
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-06
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-01-15
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
1992-12-31
Rekrytering/datainsamling pågår
1997-12-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Bruxism och kvicksilverexponering, 1992 Projektledare Anders Seldén, PUL-anmälan
  2. Bruxism och kvicksilverexponering, 1992 Projektledare Anders Seldén, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Kvicksilvers (Hg) frisättning från tandamalgamfyllningar ökar genom mekanisk stimulering.

Syftet med denna studie var att undersöka den möjliga effekten av nattlig bruxism på Hg-exponering från tandamalgam.

Baserat på den registrerade nötningsgraden uppdelades personerna i en grupp som benämns bruxister, (n=29), en annan grupp definierad som icke-bruxister, (n=32) som tjänar som kontroller, varvid mellangruppen kasseras. Hg-exponeringen bedömdes från Hg-koncentrationen i plasma och urin, korrigerad för kreatinininnehållet.

I en regressionsmodell med bruxism som den enda förklarande variabeln hittades ingen signifikant effekt av bruxism. När antalet amalgamfyllningar, tuggummianvändning och andra bakgrundsvariabler beaktades var det en begränsad effekt av bruxism på Hg i plasma.

Denna studie visar att mekaniskt slitage på amalgamer från nattlig bruxism kan öka Hg-upptaget, men effekten av bruxism verkar vara mindre än från användning av tuggummi.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z40-Z54 Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

The mercury (Hg) release from dental amalgam fillings increases by mechanical stimulation. The aim of this study was to investigate the possible impact of nocturnal bruxism on Hg exposure from dental amalgams and to evaluate the effect of an occlusal appliance. 88 female patients from an orofacial pain clinic with a complete maxillary and mandibuiar dentition, a normal frontal vertical overbite with cuspid guidance, and at least 4 occlusal amalgam fillings in contact with antagonists in intercuspidal position, were examined with the Bruxcore bruxism monitoring device to measure the level of on-going nocturnal bruxism. Based on the degree of abrasion recorded, the subjects were divided into a group denned as bruxists, (n= 29), another group defined as non-bruxists, (n= 32), serving as controls, the intermediate group being discarded. The Hg exposure was assessed from the Hg concentration in plasma and urine, corrected for the creatinine content. In a regression model with bruxism as the only explanatory variable, no significant effect of bruxism was found, but when the number of amalgam fillings, chewing gum use, and other background variables were taken into account, there was a limited impact of bruxism on Hg in plasma. The nocturnal use of an occlusal appliance did not, however, significantly change the Hg levels. This study indicates that mechanical wear on amalgams from nocturnal bruxism may increase the Hg uptake, but the magnitude of this effect seems to be less than from the use of chewing gum.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

European Journal of Oral Sciences

Impact of nocturnal bruxism on mercury uptake from dental amalgams

Authors

Göran Isacsson, Lars Barregård, Anders Seldén, Lennart Bodin

DOI: 10.1111/j.1600-0722.1997.tb00208.x


Bruxism och kvicksilverexponering, 1992
Projektledare Anders Seldén, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/237211