Coping och sjukskrivning, 1992
Projektledare Steven Linton
Coping och sjukskrivning, 1992
Projektledare Steven Linton

Project number : 237841
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-11
Last revised by: Ing-Liss Bryngelsson, 2018-01-02
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
1992-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
1994-12-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Coping och sjukskrivning, 1992 Projektledare Steven Linton, PUL-anmälan
  2. Coping och sjukskrivning, 1992 Projektledare Steven Linton, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Psykosociala variabler kan vara viktiga determinanter av långvarig ryggsmärta såväl som dysfunktion. I denna studie redovisas skillnader i ett batteri av psykosociala variabler mellan kvinnor, från samma arbetsplats, sjukskrivna på grund av ryggsmärta, endast ryggsmärta (inte sjukskrivna) och de utan ryggsmärta. De grupper som lider av smärta hade liknande nivåer av smärtintensitet och frekvens när materialet justerades för ålder och arbetsbelastning.

Resultaten visade signifikanta övergripande skillnader i frågeformuläret om hantering av handlingsplaner, handikappindex, hälsoprofil, samt familjestöd och sambandet mellan smärta och arbete. Flera variabler skiljer sig från den friska gruppen å ena sidan och de två grupperna som hade smärta. Hanteringsstrategier och upplevd hälsa gav dock signifikanta skillnader mellan alla tre grupper.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

J Occup Rehabil. 1994 Mar;4(1):1-10. doi: 10.1007/BF02109992.

Psychological factors related to health, back pain, and dysfunction.

Linton SJ, Althoff B, Melin L, Lundin A, Bodin L, Mägi A, Lidström K, Lihagen T.

Psychosocial variables may be important determinants of experienced back pain as well as dysfunction. This paper reports on differences on a battery of psychosocial variables between women, from the same work place, off work because of back pain, having only back pain (not off work), and those without back pain. The groups suffering pain had similar levels of pain intensity and frequency and the covariates of age and work load were used in MANCOVA analyses. The results showed significant overall differences on the Coping Strategies Questionnaire, Handicap Index, Duke Health Profile, as well as items concerning family support and the relation of pain to work. Several variables differed between the Healthy group on the one hand and the two groups suffering pain on the other hand. However, coping strategies and perceived health produced significant differences between all three groups in univariate analyses. Unlike other studies the Work APGAR produced no significant results. These data suggest that work status is not directly related to pain intensity, but rather to an interaction between psychosocial factors and the pain experience. Future research should delineate which variables may be used in screening.

PMID: 24234259 DOI: 10.1007/BF02109992

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

J Occup Rehabil. 1994 Mar;4(1):1-10. doi: 10.1007/BF02109992.

Psychological factors related to health, back pain, and dysfunction.


Coping och sjukskrivning, 1992
Projektledare Steven Linton, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/237841