Cancerincidens hos arbetare exponerade för trikloretylen, 2005
Projektledare Anders Seldén
Cancerincidens hos arbetare exponerade för trikloretylen, 2005
Projektledare Anders Seldén

Project number : 238031
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-11
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-01-16
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
1985-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2013-12-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Cancerincidens hos arbetare exponerade för trikloretylen, 2005 Projektledare Anders Seldén, PUL-anmälan
  2. Cancerincidens hos arbetare exponerade för trikloretylen, 2005 Projektledare Anders Seldén, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

BAKGRUND
Trikloretylen (TCE) är ett mycket använt klorerat lösningsmedel som är påvisat cancerogent vid djuranalyser. Vissa epidemiologiska studier har rapporterat ökad risk för cancer i njure, livmoderhals, lever och gallkörtlar, non-Hodgkin-lymfom och esofagealt adenokarcinom.

METODER
Vi upprättade en samlad kohort som inkluderade 5553 anställda med individuell dokumenterad exponering för TCE i Finland, Sverige och Danmark.

SLUTSATSER
Våra resultat tyder på att TCE-exponering eventuellt är förknippad med ökad risk för levercancer. Förhållandet mellan TCE-exponering och risker för sällsynta cancerformer och hänsyn till livsstil och andra faktorer som inte är kända i vår kohort kräver ytterligare studier.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z40-Z54 Kontakter med hälso- och sjukvården för speciella åtgärder och vård

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2005:132

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

J Natl Cancer Inst. 2013 Jun 19;105(12):869-77. doi: 10.1093/jnci/djt107. Epub 2013 May 30.

Risk of cancer among workers exposed to trichloroethylene: analysis of three Nordic cohort studies.

Hansen J 1, Sallmén M, Seldén AI, Anttila A, Pukkala E, Andersson K, Bryngelsson IL, Raaschou-Nielsen O, Olsen JH, McLaughlin JK.

Author information

1Danish Cancer Society Research Center, Copenhagen, Denmark. johnni@cancer.dk

Abstract

BACKGROUND:

Trichloroethylene (TCE) is a widely used chlorinated solvent with demonstrated carcinogenicity in animal assays. Some epidemiologic studies have reported increased risk of cancer of the kidney, cervix, liver and biliary passages, non-Hodgkin lymphoma, and esophageal adenocarcinoma.

METHODS:

We established a pooled cohort, including 5553 workers with individual documented exposure to TCE in Finland, Sweden, and Denmark. Study participants were monitored for the urinary TCE metabolite trichloroacetic acid from 1947 to 1989 and followed for cancer. Standardized incidence ratios (SIRs) were calculated based on cancer incidence rates in the three national populations. Cox proportionate hazard analyses were used for internal comparisons. Tests of statistical significance are two-sided.

RESULTS:

Overall, 997 cases of cancer (n = 683 in men; n = 314 in women) were identified during 154 778 person-years of follow-up. We observed statistically significant elevated standardized incidence ratios for primary liver cancer (1.93; 95% confidence interval [CI] = 1.19 to 2.95) and cervical cancer (2.31; 95% CI = 1.32 to 3.75). The standardized incidence ratio for kidney cancer was 1.01 (95% CI = 0.70 to 1.42) based on 32 cases; we did not observe a statistically significant increased risk of non-Hodgkin's lymphoma (SIR = 1.26; 95% CI = 0.89 to 1.73) or esophageal adenocarcinoma (SIR = 1.84; 95% CI = 0.65 to 4.65). Tobacco- and alcohol-associated cancers were not statistically significantly increased.

CONCLUSIONS:

Our results suggest TCE exposure is possibly associated with an increased risk for liver cancer. The relationship between TCE exposure and risks of cancers of low incidence and those with confounding by lifestyle and other factors not known in our cohort require further study.

Trichloroethylene and cancer. [J Natl Cancer Inst. 2013]

PMID: 23723420 DOI: 10.1093/jnci/djt107

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

Vetenskaplig artikel

J Natl Cancer Inst. 2013 Jun 19;105(12):869-77. doi: 10.1093/jnci/djt107. Epub 2013 May 30.

Risk of cancer among workers exposed to trichloroethylene: analysis of three Nordic cohort studies.


Cancerincidens hos arbetare exponerade för trikloretylen, 2005
Projektledare Anders Seldén, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/238031