Exponering för härdare och hälsoeffekter vid pulverlackering, 1999
Projektledare Carl-Göran Ohlsson
Exponering för härdare och hälsoeffekter vid pulverlackering, 1999
Projektledare Carl-Göran Ohlsson

Project number : 238081
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-11
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-01-31
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
1999-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2004-12-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Exponering för härdare och hälsoeffekter vid pulverlackering, 1999 Projektledare Carl-Göran Ohlsson, PUL-anmälan
  2. Exponering för härdare och hälsoeffekter vid pulverlackering, 1999 Projektledare Carl-Göran Ohlsson, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Pulverlackering är ett bättre alternativ för både yttre och inre miljö än traditionell ”våtlackering” med färger baserade på organiska lösningsmedel. Bindemedlet kan bestå av polyester, epoxy eller av en blandning av dessa. I färgpulvret är endast 5-7 % av partiklarna respirabla. Lackerna kan innehålla härdare som kan vara sensibiliserande för hud och luftvägar. Medicinska hälsokontroller vid arbete med härdplastkomponenter är föreskrivna i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1996:4. Under 2000 genomförde kliniken en kartläggning av arbetsmiljö och hälsotillstånd bland pulverlackerare i 25 företag, varav 13 i D och T län.

Sammanfattningsvis bedömdes exponeringen för damm från pulverlacker vara ganska låg på drygt hälften av arbetsplatserna, företrädesvis de nyare verkstäderna. Inget samband kunde observeras mellan verkstadsyta respektive årlig färgförbrukning och exponeringsgrad.
Ögonirritation var det vanligaste besväret, särskilt vid hög exponering, följt av halssveda och nysningar. 9 företag bedömdes behöva förbättra hanteringen av pulverlackering och gods och 7 företag bedömdes behöva öka användningen av andningsskydd.
 

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

Pulverlackering är ett bättre alternativ för både yttre och inre miljö än traditionell ”våtlackering” med färger baserade på organiska lösningsmedel. Bindemedlet kan bestå av polyester, epoxy eller av en blandning av dessa. I färgpulvret är endast 5-7 % av partiklarna respirabla. Lackerna kan innehålla härdare som kan vara sensibiliserande för hud och luftvägar. Medicinska hälsokontroller vid arbete med härdplastkomponenter är föreskrivna i Arbetarskyddsstyrelsens författningssamling AFS 1996:4. Under 2000 genomförde kliniken en kartläggning av arbetsmiljö och hälsotillstånd bland pulverlackerare i 25 företag, varav 13 i D och T län.

Syfte
Den nu genomförda undersökningen i DUST-länen syftade till att i samtliga pulverlackeringsföretag beskriva arbetsmiljön, undersöka förekomsten av arbetsrelaterade hälsoproblem, finna exempel på bra och mindre bra arbetsmiljöer och att samla idéer för att förbättra arbetsmiljön i branschen.

Studiegrupp och metoder
Totalt besöktes 27 företag med 80 pulverlackerare. Tre enkäter användes. Den första enkäten riktade sig till företagets ledning med frågor om produktion, färgförbrukning, lokalyta, antal anställda, ventilation och företagshälsovård. Den andra enkäten inriktades mot arbetet med pulverlackeringen, t ex färgpåfyllning, justering av sprutor, underhåll och städning av boxar och härdugn. Den tredje enkäten upptog frågor om hälsa och arbetsrelaterade besvär.

Resultat
16 pulverlackerare (20 %) växlade mellan pulver och våtlacker medan resten enbart arbetade med pulverlacker. 55 personer (69 %) pulverlackerade dagligen. Andelarna låg-, måttlig- och högexponerade var 32 %,
38 % respektive 30 %. De flesta företag hade allmänventilation och utsug och 19 företag hade FHV. Mätningar hade dock bara utförts i 9 företag. Helt automatisk lackering rapporterades av 10 % av lackerarna och helt manuell lackering av 42 %. Cirka hälften av företagen var 10 år eller äldre. Låg exponering förekom på 2 av de 13 äldre jämfört med 6 av de 14 nyare företagen och hög exponering på 3 av de äldre och 6 av de nyare företagen. I företag med conveyer innebar godshanteringen arbete över axelnivå med lyft av gods. Antalet objekt som plockades upp och ner kunde uppgå till flera hundra per dag och plockarbetet skedde ofta ”stötvis”. Klimatet påverkades av härdugn (temperatur ca +2000 C), varmt gods, tvättunnel och ventilationssystem. Klimatet var varierande med betydande överskott av värme under den varma årstiden och lindrigare förhållanden vintertid. Bullernivån bedömdes under skadlig nivå, 85dB(A), utom vid renblåsning med tryckluft som medförde höga bullernivåer. Andningsmask användes oftare av högexponerade lackerare, av de med manuell lackering samt vid särskilt dammande moment, såsom städning av box och färgpåfyllning och inställning av manuella sprutor. Ögonirritation var det vanligaste symtomet och rapporterades av 28 %, särskilt vid högre exponering. Sveda i svalget  rapporterades av 18 % och nysningar av 15 %, men dessa symtom hade inget samband med exponeringen. Det fanns dock ett samband mellan arbetsrelaterade symtom och manuell lackering utan utsug.

Sammanfattningsvis bedömdes exponeringen för damm från pulverlacker vara ganska låg på drygt hälften av arbetsplatserna, företrädesvis de nyare verkstäderna. Inget samband kunde observeras mellan verkstadsyta respektive årlig färgförbrukning och exponeringsgrad.
Ögonirritation var det vanligaste besväret, särskilt vid hög exponering, följt av halssveda och nysningar. 9 företag bedömdes behöva förbättra hanteringen av pulverlackering och gods och 7 företag bedömdes behöva öka användningen av andningsskydd.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

Pulverlackerare i fyra län Undersökning i DUST-länen dec 2002 – okt 2003

Rapport S2/2003
 


Exponering för härdare och hälsoeffekter vid pulverlackering, 1999
Projektledare Carl-Göran Ohlsson, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/238081