Bilplåtslagare i Örebro, 1995
Sten Bornberger
Bilplåtslagare i Örebro, 1995
Sten Bornberger

Project number : 238411
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-12
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-01-15
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
1995-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
1998-12-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Bilplåtslagare i Örebro, 1995 Sten Bornberger, PUL-anmälan
  2. Bilplåtslagare i Örebro, 1995 Sten Bornberger, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

I ett tidigare projekt - Bilplåt 89 - fann vi vibrationsskador, ”vita fingrar”, hos 22 % av bilplåtslagarna. Även besvären från rörelseorganen var påtagliga, t ex besvär från ländrygg 55 %, skuldror/axlar 38 % och nacke 53 %. I detta projekt har vi försökt utvärdera om insatser i form av bättre maskiner, manuella arbetsmetoder, utbildningar, ergonomisk rådgivning, träning och flera andra åtgärder avsedda att minska den kroppsliga ansträngningen även har minskat besvären.

Metod
Arbetsplatsprogram formulerades av 34 företag, som även beviljades bidrag av Arbetslivsfonden. Av dessa genomfördes 27 program. Konkurser, bristande ekonomi och förändrad verksamhet var några orsaker till att en del företag inte genomförde programmen.

Resultat
Vibrationsskador i form av ”vita fingrar” hade minskat 22-18 % bland männen i de 21 företag som deltog vid båda undersökningstillfällena. Besvär från ”rörelseapparaten” hade också minskat, t ex nackbesvär 27-26 %, besvär från skuldror/axlar 31-25 % samt ländryggsbesvär 45-35 %.De ergonomiska målen har uppfyllts och vibrationsmålet är på väg att uppfyllas.

Enskilda åtgärders effekter på vibrationsbesvären och på besvär från rörelseapparaten var ej möjliga att bedöma. Projektet har rönt uppskattning p g a den praktiska karaktären och att man fått möjligheter att satsa ”det lilla extra”. Flera företagare har uttryckt sin tacksamhet för hjälpen och har även sagt att projektet stimulerat dem till eget tänkande i arbetsmiljöfrågor.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

Bakgrund
I ett tidigare projekt - Bilplåt 89 - fann vi vibrationsskador, ”vita fingrar”, hos 22 % av bilplåtslagarna. Även besvären från rörelseorganen var påtagliga, t ex besvär från ländrygg 55 %, skuldror/axlar 38 % och nacke 53 %.
I detta projekt har vi försökt utvärdera om insatser i form av bättre maskiner, manuella arbetsmetoder, utbildningar, ergonomisk rådgivning, träning och flera andra åtgärder avsedda att minska den kroppsliga ansträngningen även har minskat besvären.

Metod
Arbetsplatsprogram formulerades av 34 företag, som även beviljades bidrag av Arbetslivsfonden. Av
dessa genomfördes 27 program. Konkurser, bristande ekonomi och förändrad verksamhet var några
orsaker till att en del företag inte genomförde programmen. Genomförda förändringarna i respektive företag dokumenterades. För att mäta hälsoeffekter användes frågeformulär för ”Vibrationsbesvär” och ”Besvär från rörelseapparaten”. Formulären besvarades dels vid första undersökningen innan programmet startat, dels vid
uppföljningen cirka två år senare efter programmets genomförande. Svaren bearbetades och resultaten jämfördes med uppsatta mål.

Mål
Innan projektstart formulerades mål för projektet tillsammans med branschföreträdare.
Målenbaserades på resultat från tidigare undersökning.

Vita fingrar: 15% har besvär efter fem år

Nacke: 30% har besvär efter två år

Skuldror/axlar: 30% har besvär efter två år 

Ländrygg: 45% har besvär efter två år

Resultat
Vibrationsskador i form av ”vita fingrar” hade minskat 22-18% bland männen i de 21 företag som
deltog vid båda undersökningstillfällena. Besvär från ”rörelseapparaten” hade också minskat, t ex nackbesvär 27-26 %, besvär från skuldror/axlar 31-25 % samt ländryggsbesvär 45-35 %. De ergonomiska målen har uppfyllts och vibrationsmålet är på väg att uppfyllas. Enskilda åtgärders effekter på vibrationsbesvären och på besvär från rörelseapparaten var ej möjliga att bedöma.

Projektet har rönt uppskattning pga den praktiska karaktären och att man fått möjligheter att satsa
”det lilla extra”. Flera företagare har uttryckt sin tacksamhet för hjälpen och har även sagt att
projektet stimulerat dem till eget tänkande i arbetsmiljöfrågor.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

Rapport finns hos Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro:

Effekter av arbetsmiljöförbättringar i bilbranschen

Rapport S2/98


Bilplåtslagare i Örebro, 1995
Sten Bornberger, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/238411