Hjärtsvikt med bevarad eller nedsatt vänsterkammares funktion hos äldre människor: Roll av höger hjärtas mekaniska funktion med eller utan förmaksflimmer i hospitalisering eller morbiditet
Hjärtsvikt med bevarad eller nedsatt vänsterkammares funktion hos äldre människor: Roll av höger hjärtas mekaniska funktion med eller utan förmaksflimmer i hospitalisering eller morbiditet
Project number : 239041
Created by: Eszter Marosi, 2017-12-15
Last revised by: Eszter Marosi, 2017-12-15
Project created in: FoU Region Örebro län

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder
2018-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Hjärtsvikt är ett syndrom med huvudsakliga symtom av andfåddhet i vila samt under arbete. Typ 2 diabetes, förmaksflimmer samt högt blodtryck gör hjärtsvikten ännu mer komplicerad och därmed försvårar behandlingen. Tillståndet karakteriseras av förkortad överlevnad och ofta förekommande försämringar med behov av upprepande inläggning. Totalt 2 procent av befolkningen bedöms lida av hjärtsvikt. Trots farmakologisk behandling, sviktpacemaker och implanterbar defibrillator och takykardi-brytande pacemaker har många patienter uttalade symtom, dålig livskvalitet och hög mortalitetsrisk samt ökade kostnader för samhället.

Diagnostiken baseras på kliniska symtom och objektiv undersökning av hjärtat. Diagnos dock byggd enbart på symtom och kliniska fynd ger fel diagnos i cirka hälften av fallen. Det finns numera en enighet i såväl europeiska som amerikanska riktlinjer att modern diagnostik av hjärtsvikt ska inkludera verifiering av nedsatt vänster kammarfunktion.

Hjärtultraljud är undersökningsmetoden som föredras i första hand. I vår studie kommer vi att använda kvantifierat hjärtultraljud för att mäta hjärtats pumpförmåga i samtliga 4:a kamrar framförallt i höger kammare och i höger förmak. En av de viktigaste arbetshypoteserna är att hjärtas högersidig dysfunktion bidrar till försämrad livskvalité, upprepande inläggning och även hög dödlighet.

Ca 200 patienter som ska komma till ultraljudsundersökning kommer att rekryteras från Örebro, Umeå och Sundsvall i denna studie.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Kardiologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av diagnostik

Diagnoskod för huvuddiagnos

I30-I52 Andra former av hjärtsjukdom

Multicenterstudie

Ja

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=200   

Vetenskaplig sammanfattning

Vanliga besvär vid hjärtsvikt är andfåddhet, trötthet & svullna ben. Typ-2 diabetes (DM), förmaksflimmer (FF) & högt blodtryck (BT) gör hjärtsvikt ännu mer koplicerad & försvarar behandlingen genom att orsaka hjärtfunktionsnedsättning. Tillståndet karakteriseras av förkortad överlevnad & ofta förekommande försämringar med behov av upprepande inläggning som är mycket dyrt för samhället. Totalt 2 % av befolkningen bedöms lida av hjärtsvikt. Trots farmakologisk behandling, sviktpacemaker & felrytm-brytande pacemaker, har många patienter uttalade besvär, dålig livskvalitet & hög mortalitetsrisk.

Diagnostiken baseras på kliniska besvär & undersökning av hjärtat. Diagnos dock byggd enbart på symtom & kliniska fynd ger fel diagnos i cirka hälften av fallen. Dem flesta studierna som har visat minskat sjukhusinläggning har genomförts med vanlig ekokardiografi. Det finns numera en enighet i såväl europeiska som amerikanska riktlinjer att avancerad ekokardiografi av hjärtsvikt ska inkludera verifiering av nedsatt hjärtfunktion.

Det finns två olika former av hjärtsvikt ffa bland äldre människor: den ena variant är hjärtsvikt med bevarad vänsterkammares (VK) pumpförmåga (sk ejektionsfraktion, HFpEF) & den andra är hjärtsvikt med reducerad VKEF (HFrEF). HFpEF ofta förekommer hos äldre människor, ffa bland kvinnor.

HFrEF ofta krävs högspecialiserad vård för sviktpacemaker behandling samt fel rytm förebyggande behandling. HFpEF däremot kan behandlas i stort utsträckning inom primärvård. Data saknas inom HFpEF populationen & någon specifik behandling av HFpEF finns inte. Forskning är därför mycket viktigt i det området.

I vår studie kommer vi att bedöma hjärtfunktion med avancerad ekokardiografi. Vi ska lägga mer vikt att bedöma höger (hö) hjärtfunktion, då hö hjärta har inte studerats lika mycket som vänster hjärta. En viktig arbetshypotes är att hö hjärtdysfunktion bidrar till försämrad livskvalité, upprepande inläggning & även hög mortalitet.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Hjärt-lung-fysiologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Anatoli Kiotsekoglou
specialist kardiolog, Hjärt-lung-fysiologiska kliniken

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)
Samir Saha
Överläkare, ST-Läkare, Sundsvalls VC. Timtidsanställd Läkare, Matförs VC, Landstinget Västernorrland, Vik Överl

Roll i projektet

checked Medarbetare

Hjärtsvikt med bevarad eller nedsatt vänsterkammares funktion hos äldre människor: Roll av höger hjärtas mekaniska funktion med eller utan förmaksflimmer i hospitalisering eller morbiditet, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/239041