Koboltprojektet vid ett hårdmetallföretag, 1998
Projektledare Anders Seldén
Koboltprojektet vid ett hårdmetallföretag, 1998
Projektledare Anders Seldén

Project number : 240011
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2017-12-21
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-03-11
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
1998-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
1999-12-31
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Koboltprojektet vid ett hårdmetallföretag, 1998 Projektledare Anders Seldén, PUL-anmälan
  2. Koboltprojektet vid ett hårdmetallföretag, 1998 Projektledare Anders Seldén, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Exponeringen för kobolt undersöktes senhösten 1998 på ett företag som producerar skärande verktyg i hårdmetall. 195 anställda, både systematiskt och slumpvis utvalda från de flesta avdelningar på företaget, lämnade urinprov efter skift i slutet av en arbetsvecka, och kobolthalten analyserades med högupplösande ICP-MS (induktivt kopplad plasma-masspektrometri). En del av studiegruppen medverkade även i provtagning av damm på filter med personburna luftpumpar, och filtren analyserades med avseende på halterna av kobolt, volfram och totaldamm. Halterna av totaldamm och volfram var genomgående låga i förhållande till respektive hygieniska gränsvärden (HGV), medan koboltexponeringen i luft varierade från halter under analysmetodens detektionsgräns till flerfaldiga  överskridanden av HGV för kobolt
(0,05 mg/m 3). Hög koboltexponering förekom framför allt vid företagets pulveravdelning, men höga halter observerades även på några andra avdelningar. Normala eller endast lätt förhöjda koboltnivåer i urin
(<5 µg/l (85nmol/l)) förelåg i 80 % av alla prover, medan 7 % av den undersökta gruppen hade kraftigt förhöjda urinhalter (15 µg/l (255 nmol/l)). Parallella koboltanalyser i luft och urin visade en god korrelation, r=0,88 (n=40), som kunde verifieras vid upprepad provtagning i en mindre grupp. Undersökningen har både bekräftat kända problem på företaget och bidragit till att identifiera nya emissionskällor för kobolt.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

Exponeringen för kobolt undersöktes senhösten 1998 på ett hårdmetallföretag som producerar skärande verktyg i hårdmetall. 195 anställda, både systematiskt och slumpvis utvalda från de flesta avdelningar på företaget, lämnade urinprov efter skift i slutet av en arbetsvecka, och kobolthalten analyserades med högupplösande ICP-MS (induktivt kopplad plasma-masspektrometri). En del av studiegruppen medverkade även i provtagning av damm på filter med personburna luftpumpar, och filtren analyserades med avseende på halterna av kobolt, volfram och totaldamm. Halterna av totaldamm och volfram var genomgående låga i förhållande till respektive hygieniska gränsvärden
(HGV), medan koboltexponeringen i luft varierade från halter under analysmetodens detektionsgräns till flerfaldiga överskridanden av HGV för kobolt (0,05 mg/m 3). Hög koboltexponering förekom framför allt vid företagets pulveravdelning, men höga halter observerades även på några andra avdelningar. Normala eller endast lätt förhöjda koboltnivåer i urin (<5 µg/l (85nmol/l)) förelåg i 80 % av alla prover, medan 7 % av den undersökta gruppen hade kraftigt förhöjda urinhalter (15 µg/l (255 nmol/l)). Parallella koboltanalyser i luft och urin visade en god korrelation, r=0,88 (n=40), som kunde verifieras vid upprepad provtagning i en mindre grupp. Undersökningen har både bekräftat kända problem på företaget och bidragit till att identifiera nya emissionskällor för kobolt. Företaget  rekommenderas genomföra en liknande studie sedan eliminationstekniska åtgärder vidtagits.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Slutrapport

Slutrapport

Selden A, Berg P.  Rapport från Yrkesmedicin YM4/99. Örebro, Yrkes- och miljömedicinska kliniken 1999,

Universitetssjukhuset, Örebro
 


Koboltprojektet vid ett hårdmetallföretag, 1998
Projektledare Anders Seldén, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/240011