Bärarskap av meningokocker hos friska universitetsstudenter i Sverige
Bärarskap av meningokocker hos friska universitetsstudenter i Sverige
Project number : 241851
Created by: Susanne Jacobsson, 2018-01-12
Last revised by: Susanne Jacobsson, 2019-03-17
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2018-09-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Bakteriearten meningokocker (Neisseria meningitidis) är känd för att kunna orsaka allvariga sjukdomstillstånd såsom meningit och sepsis. Dödligheten i dessa tillstånd är cirka 10 % trots tillgång till effektiv antibiotikabehandling och intensivvård. Av de personer som överlever infektionen får upp till 30 % bestående resttillstånd. Det är sedan tidigare känt att endast ett fåtal av alla individer som exponeras för meningokocker blir sjuka och att symptomfria bärare fungerar som en reservoar för N. meningitidis. Idag saknas kunskap om hur stor andel av friska människor i Sverige som bär på meningokocker.

Vi vill i denna studie undersöka hur många i en utvald population i Sverige som bär på meningokocker utan att bli sjuka samt hur övriga svalgfloran ser ut med fokus på andra Neisseriaarter och övriga agens. Detta innebär att vi studerar samspelet mellan meningokocker och andra mikroorganismer i svalget. Dessutom planerar vi att undersöka samspelet mellan meningokocker och cellerna i vårt medfödda immunförsvar.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Biomedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

A30-A49 Andra bakteriesjukdomar

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=3000   

Vetenskaplig sammanfattning

Syftet med aktuellt forskningsprojekt är att:

  • Undersöka prevalensen av bärarskap av Neisseria meningitidis, Nm samt prevalensen och kännetecken av olika Nm-kloner i en population av svenska universitetsstudenter.
  • Beskriva dynamiken av Nm-bärarskap genom upprepad provtagning 4, 8 och 12 månader efter det första provet.
  • Undersöka samband mellan patogen och värd, dvs jämföra den påvisade Nm med genetiska faktorer hos människan.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Bärarskap av meningokocker hos friska universitetsstudenter i Sverige, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/241851