Gör höftundersökningar vid nyföddhetsundersökningar ont?
Gör höftundersökningar vid nyföddhetsundersökningar ont?
Project number : 242281
Created by: miriam pettersson, 2018-01-16
Last revised by: miriam pettersson, 2019-02-15
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2018-02-25
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Årligen genomgår över 100 000 nyfödda barn i Sverige 1-2 barnläkarundersökningar som bland annat innefattar en höftledskontroll. Kliniskt uppvisar barnens en smärtreaktion som försvårar undersökningen och stressar dem och deras föräldrar. Med denna studie vill vi se om höftundersökningen orsakar tecken till smärta hos barnen, mätt med nära infrarött ljus (NIRS), galvanisk hudrespons (GSR) samt Premature Infant Pain Profile-Revised (PIPP-R). Om smärtan tydliggörs finns idag effektiva metoder att lindra den hos barnen inför dessa undersökningar, exempelvis genom användandet av oral söt lösning.

 Studien genomförs som en observationsstudie med tre olika smärtskattningsmetoder vid förmodat icke smärtsam samt förmodat smärtsam undersökningsprocedur. 20 barn kommer att inkluderas. Studien genomförs på barn som undersöks på BB-avdelningen samt vid hemvårdsmottagningen på kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Samtliga registrerade data analyseras i efterhand för två moment: när barnläkaren lyssnar på barnets hjärta samt när barnläkaren känner på barnets höfter. PIPP-R beräknas utifrån filmade ansiktsuttryck och pulsoximetri. För NIRS och GSR beräknas skillnaden från före momentet till högsta eller lägsta värde under max 30 s innan nästa moment. För NIRS och GSR-analyserna är kodaren blindad till vilket moment som utförts.

Data presenteras och analyseras med deskriptiv och jämförande parametrisk eller icke-parametrisk statistik beroende på datanivå och ev. normalfördelning.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Pediatrik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

R50-R69 Allmänna symtom och sjukdomstecken

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=200  

Vetenskaplig sammanfattning

Studien genomförs som en observationsstudie med tre olika smärtskattningsmetoder vid förmodat icke smärtsam samt förmodat smärtsam undersökningsprocedur. 20 barn kommer att inkluderas. Studien genomförs på barn som undersöks på BB-avdelningen samt vid hemvårdsmottagningen på kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro. Syftet är att  undersöka om höftundersökning vid nyföddhetsundersökning orsakar smärta hos barnen, detta skall undersökas via NIRS, GSR och PIPP-R.

20 barn kommer att inkluderas. Studien genomförs på barn som undersöks på BB-avdelningen samt vid hemvårdsmottagningen på kvinnokliniken, Universitetssjukhuset Örebro.

Samtliga registrerade data analyseras i efterhand för två moment: när barnläkaren lyssnar på barnets hjärta samt när barnläkaren känner på barnets höfter. PIPP-R beräknas utifrån filmade ansiktsuttryck och pulsoximetri. För NIRS och GSR beräknas skillnaden från före momentet till högsta eller lägsta värde under max 30 s innan nästa moment. För NIRS och GSR-analyserna är kodaren blindad till vilket moment som utförts.

Data presenteras och analyseras med deskriptiv och jämförande parametrisk eller icke-parametrisk statistik beroende på datanivå och ev. normalfördelning.

Resultatet kommer att presenteras i form av en vetenskaplig artikel som kommer att publiceras.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Barn - och ungdomskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Emma Olsson
Intensivvårdssjuksköterska, Hälsovetenskaper, Hälsovetenskaper

Roll i projektet

checked Medarbetare

Supervisor

Mats Eriksson
Leg Sjuksköt, Professor, Hälsovetenskaper, Barn - och ungdomskliniken, Barn - och ungdomskliniken
Andreas Ohlin
Verksamhetschef, Barn - och ungdomskliniken

Gör höftundersökningar vid nyföddhetsundersökningar ont?, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/242281