“Ha koll!” – ett interventionsprogram för att förbättra förmåga till tidshantering hos personer med kognitiv nedsättning till följd av psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
“Ha koll!” – ett interventionsprogram för att förbättra förmåga till tidshantering hos personer med kognitiv nedsättning till följd av psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Project number : 242581
Created by: Kajsa Lidström Holmqvist, 2018-01-22
Last revised by: Kajsa Lidström Holmqvist, 2019-07-10
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2018-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Projektets syfte är att i en randomiserad kontrollerad studie utvärdera och skapa evidens för en ny gruppbaserad intervention, Ha Koll!", som kan hjälpa personer med kognitiva nedsättningar till följd av psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förbättra sin tidshantering i vardagen.

Att kunna hantera sin tid är nödvändigt för att upprätthålla hälsosamma levnadsvanor och dagliga aktiviteter. Personer med nedsatt kognitiv förmåga från t ex psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har dokumenterade svårigheter med detta, vilket är kopplat till nedsatt tilltro till egen förmåga och svårigheter att hantera familjeliv och arbete. Vanliga interventioner för att kompensera för bristande tidshantering är kognitiva hjälpmedel, men studier har visat att dessa ofta inte är tillräckliga för att uppnå god tidshantering i vardagen. Strukturerad träning behövs, men det råder brist på etablerade interventioner. Den gruppbaserade interventionen ”Ha koll!” syftar till förbättrad tidshantering och riktar sig till personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En pilotstudie som just genomförts visade goda resultat. Projektet ska genomföras på 10 psykiatriska enheter i Örebro, Uppsala och Falun. Det primära utfallsmåttet är självskattad tidshantering i vardagen. Andra utfall som undersöks är aktivitetsbalans, tillit till egen förmåga samt en hälsoekonomisk utvärdering.

Studien är i planeringsfas, datainsamling startar hösten 2018.

Sammanfattning på engelska

This project aims to evaluate and establish evidence for a novel, group-based intervention that can help people with cognitive limitations due to mental or neurodevelopmental disorders to improve their ability to manage time and organize activities. This might provide an important step towards establishing healthy life habits, getting or maintaining employment, and managing family
life.

Time management is a necessary skill for maintaining healthy life habits and daily occupations in modern society. People with limited cognitive function due to, for example, mental or neurodevelopmental disorders, have documented difficulties in time management, which is also related to issues with self-efficacy. Common interventions for persons with poor time management are time-assistive devices and products, but studies show that these devices alone are not enough to cover these people’s needs. Structured training is needed, but there is a lack of structured interventions to enhance time management skills. The intervention program “Let’s get organized” (LGO) is a manual-based group intervention aiming to enhance time management, targeted to persons with mental or neurodevelopmental disorders. In a recent feasibility study, the LGO showed promising results. This project aims to evaluate to what extent the LGO intervention is effective in improving time management, and satisfaction with daily occupations. The proposed project is
a randomized-controlled trial carried out in ten psychiatric units in Örebro, Uppsala and Falun, Sweden. The primary outcome of the study is self-reported time management measured by the Assessment of Time Management Skills. Secondary outcomes are occupational balance, self-efficacy, and costeffectiveness.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsterapi
checked Hälsoekonomi
checked Psykiatri


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Fas

II

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

R40-R46 Symtom och sjukdomstecken avseende intellektuella funktioner, uppfattningsförmåga, känsloläge och beteende

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2018/191

ClinicalTrials.gov

NCT03654248

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=104  44

Vetenskaplig sammanfattning

Detta projekt syftar till att utvärdera och skapa evidens för en ny, gruppbaserad intervention som kan hjälpa personer med kognitiva nedsättningar till följd av psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning att förbättra sin tidshantering i vardagen. Det kan för dem innebära ett viktigt steg mot att etablera sunda levnadsvanor, få och upprätthålla en anställning samt hantera sitt familjeliv.

Att hantera sin tid är en nödvändig färdighet för att upprätthålla hälsosamma levnadsvanor och dagliga aktiviteter i det moderna samhället. Personer med nedsatt kognitiv förmåga från t ex psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning har dokumenterade svårigheter med tidshantering i vardagen, vilket är kopplat till nedsatt tilltro till egen förmåga och svårigheter att hantera familjeliv och arbete. Vanliga interventioner för att kompensera för bristande tidshantering är kognitiva hjälpmedel, men studier har visat att dessa ofta inte är tillräckliga för att uppnå god tidshantering i vardagen. Strukturerad träning behövs, men det råder brist på strukturerade interventioner för att förbättra tidshantering. Den gruppbaserade interventionen ”Ha koll!” syftar till förbättrad tidshantering hos personer med psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning. En pilotstudie som just genomförts visade att interventionen är lovande. Detta projekt syftar till att i en randomiserad kontrollerad studie utvärdera i vilken utsträckning Ha koll! kan förbättra tidshantering och tillfredsställelse med dagliga aktiviteter. Projektet genomförs på åtta psykiatriska- eller vuxenhabiliteringsenheter i Örebro, Uppsala och Falun. Primärt utfallsmått är självskattad tidshantering i vardagen, andra utfallsmått är exekutiva funktioner vid planering av dagliga aktiviteter, tillit till egen förmåga och tillfredsställelse med dagliga aktiviteter.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område psykiatri - Allmänpsykiatrisk öppenvård workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Dalarna - Hälso- och sjukvård - Specialiserad vård - Vuxenpsykiatri - Psykiatrisk öppenvård - Psykiatriska mottagningen i Falun
Regioner - Region Uppsala - Akademiska sjukhuset - Psykiatri
Kommun - Enskilda kommuner - Örebro

Nationell koordinator

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Marie Holmefur
Leg. arbetsterapeut, Hälsovetenskaper

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)
Gunnel Janeslätt
leg. arbetsterapeut, forskare, Alla områden, Landstingets resurscentrum

Roll i projektet

checked Medarbetare

Roll i projektet

checked Medarbetare
Afsaneh Roshanai
Forskare, Nära vård och hälsa

Roll i projektet

checked Medarbetare

“Ha koll!” – ett interventionsprogram för att förbättra förmåga till tidshantering hos personer med kognitiv nedsättning till följd av psykisk eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/242581