Att översätta, validera och testa ett instrument (CY-PREMs) för att ur ett barn- och ungdomsperspektiv utvärdera vård och behandling
Att översätta, validera och testa ett instrument (CY-PREMs) för att ur ett barn- och ungdomsperspektiv utvärdera vård och behandling
Project number : 242981
Created by: Agneta Anderzén Carlsson, 2018-01-30
Last revised by: Agneta Anderzén Carlsson, 2019-03-18
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-02-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter så har varje barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Vidare ska barnets åsikt beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad (artikel 12). Varje barn har också rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter (artikel 13). I den svenska patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap 4§ framgår att vårdgivaren ska ge patienter och närstående möjligheter att delta i patientsäkerhetsarbetet. Att utvärdera vården, med utgångspunkt i hur ett vårdtillfälle upplevts, avseende personal, sjukhusmiljö, liksom behandling och provtagning kan ses som en del av ett patientsäkerhetsarbete, eller möjligen som del i ett kvalitetssäkringssystem, i vilket vårdgivaren kan utvärdera att verksamheten arbetar på ett sätt som leder till att kravet på god vård säkerställs. Ett engelskt instrument, Patient-reported experience Children and Youth [CY-PREMs] Har tagits fram för att ge barn och ungdomar möjlighet att utvärdera vården. Detta instrument är inte testat i Sverige, men skulle kunna översättas och kulturellt anpassas. I nuläget görs bedömningen att barn och ungdomar i Sverige inte med regelbundenhet ges möjlighet att utvärdera sin vård och behandling. Vi avser dock att kartlägga detta mera noggrant, innan ett projekt i större skala initieras.

Syftet med projektet är att översätta, validera och testa användbarheten av det ovan nämnda instrument, som tagist fram i samverkan med barn och ungdomar.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Omvårdnad
checked Pediatrik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Kvalitativ studie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Ja

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=120 300   

Vetenskaplig sammanfattning

Enligt FN:s konvention om barnets rättigheter så har varje barn rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Vidare ska barnets åsikt beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad (artikel 12). Varje barn har också rätt till yttrandefrihet, att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter (artikel 13). I den svenska patientsäkerhetslagen (2010:659) 3 kap 4§ framgår att vårdgivaren ska ge patienter och närstående möjligheter att delta i patientsäkerhetsarbetet. Att utvärdera vården, med utgångspunkt i hur ett vårdtillfälle upplevts, avseende personal, sjukhusmiljö, liksom behandling och provtagning kan ses som en del av ett patientsäkerhetsarbete, eller möjligen som del i ett kvalitetssäkringssystem, i vilket vårdgivaren kan utvärdera att verksamheten arbetar på ett sätt som leder till att kravet på god vård säkerställs. Ett engelskt instrument, Patient-reported experience Children and Youth [CY-PREMs] Har tagits fram för att ge barn och ungdomar möjlighet att utvärdera vården. Detta instrument är inte testat i Sverige, men skulle kunna översättas och kulturellt anpassas. I nuläget görs bedömningen att barn och ungdomar i Sverige inte med regelbundenhet ges möjlighet att utvärdera sin vård och behandling. Vi avser dock att kartlägga detta mera noggrant, innan ett projekt i större skala initieras.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Ann-Sofie Sundqvist
Anestesisjuksköterska, Kärl- thoraxkliniken, Universitetssjukvårdens forskningscentrum

Roll i projektet

checked Medarbetare
Anna Nordlind
Barnsjuksköterska, Område slutenvård

Roll i projektet

checked Medarbetare
Karin Ängeby
Barnmorska, klinisk lektor, PhD, forskningsledare, Kvinnosjukvård

Roll i projektet

checked Medarbetare
Ann-Charlotte Almblad
Barnsjuksköterska, Akademiska barnsjukhuset, Medicinska fakulteten

Roll i projektet

checked Medarbetare

Att översätta, validera och testa ett instrument (CY-PREMs) för att ur ett barn- och ungdomsperspektiv utvärdera vård och behandling, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/242981