Mangan i svetsrök - dess väg in i svetsares hjärnor och psykomotoriska och kognitiva effekter, 2015
Projektledare Bernt Bergström
Mangan i svetsrök - dess väg in i svetsares hjärnor och psykomotoriska och kognitiva effekter, 2015
Projektledare Bernt Bergström

Project number : 244971
Created by: Gunilla Hällzon, 2018-03-13
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-09-05
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2015-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Mangan i svetsrök - dess väg in i svetsares hjärnor och psykomotoriska och kognitiva effekter, 2015 Projektledare Bernt Bergström, PUL-anmälan
  2. Mangan i svetsrök - dess väg in i svetsares hjärnor och psykomotoriska och kognitiva effekter, 2015 Projektledare Bernt Bergström, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Rörtrådssvetsning (FCAW) var förknippad med den högsta mangankoncentrationen i svetsröken. Denna exponering var emellertid inte associerad med de högsta halterna av citratbundet mangan i blodet hos svetsarna. De högsta koncentrationerna av citratbundet mangan fanns i blodet hos svetsare som arbetade med pinnsvetsning (SMAW) med basisk elektrod i legerat stål men även hos svetsare som arbetade med gasbågsvetsning (GMAW) i olegerat stål. Eftersom citratbundet mangan kan passera blod-hjärnbarriären och ackumuleras i de basala ganglierna antas detta mangan kunna påverka psykomotorik och kognition. För svetsare i två av dessa svetsmetoder skiljde sig mangans fördelning i blodet signifikant, och i ett fall praktiskt taget signifikant, från kontrollernas fördelning av mangan i blodet. Skillnaderna mellan svetsare som använder dessa metoder och kontrollerna kan inte förklaras av uppmätt koncentration mangan i den respirabla fraktionen. Vi misstänker att detta i stället beror på lösligheten i alveolerna för de manganföreningar som uppkommer vid de olika svetsmetoderna och hur mycket mangan som deponerar i alveolerna, två aspekter som helt förbigås vid provtagning av respirabelt damm.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2015/1939-31

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

-

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Bernt Bergström
Laboratoriechef, Arbets- och miljömedicin

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)

Mangan i svetsrök - dess väg in i svetsares hjärnor och psykomotoriska och kognitiva effekter, 2015
Projektledare Bernt Bergström, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/244971