Exponering för metallpartiklar vid 3D-skrivare 2016
Projektledare Louise Fornander
Exponering för metallpartiklar vid 3D-skrivare 2016
Projektledare Louise Fornander

Project number : 245111
Created by: Ing-Liss Bryngelsson, 2018-03-14
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-05-15
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2016-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Exponering för metallpartiklar vid 3D-skrivare, 2016 Projektledare Pål Graff, Registeranmälan
  2. Exponering för metallpartiklar vid 3D-skrivare 2016 Projektledare Louise Fornander, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Inom ramen för ett AFA-finansierat projekt har Arbets- och miljömedicin i Linköping och Örebro samt norska STAMI genomfört omfattande undersökningar av metallexponering hos operatörer som arbetar med additiv tillverkning, ofta kallad 3D-skrivning eller 3D-printing. I projektet har vi använt oss av traditionell pumpad (massbaserad) dammprovtagning åtföljd av metallanalys med olika typer av partikelräknande instrument. Därtill har vi undersökt lungfunktion, förekomst av metaller på händerna samt metallhalter i blod/urin och olika markörer för lever-, njur- samt hjärt-kärlsjukdom.

Slutsatsen av hittills vunna resultat är att massbaserade analyser ej är tillräckliga för hälsoriskbedömning i dessa miljöer. Partikelräknande instrument är ett bra komplement för att identifiera arbetsmoment med ökad exponeringsrisk. Lungspirometri samt analys av urinmetaller är bra verktyg för bedömning av hälsorisk, därefter vid behov metaller i blod samt kliniska markörer.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

Ansökan har gjorts via Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset i Linköping

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

-

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Louise Fornander
Förste yrkeshygieniker , Arbets- och miljömedicinska kliniken

Roll i projektet

checked PI (huvudprövare eller ansvarig forskare)
Pål Graff
Yrkeshygieniker, Arbets- och miljömedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Exponering för metallpartiklar vid 3D-skrivare 2016
Projektledare Louise Fornander, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/245111