Effekter av trafikbuller från vägtrafik och tillgång till tyst sida. Fältundersökningar i moderna bostadsområden i Örebro
Projektledare Anita Gidlöf Gunnarsson
Effekter av trafikbuller från vägtrafik och tillgång till tyst sida. Fältundersökningar i moderna bostadsområden i Örebro
Projektledare Anita Gidlöf Gunnarsson

Project number : 245151
Created by: Anita Gidlöf, 2018-03-14
Last revised by: Gunilla Hällzon, 2019-06-14
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2013-09-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2016-03-01
Projektet avslutat

Registeranmälan

 1. Effekter av trafikbuller från vägtrafik och tillgång till tyst sida. Fältundersökningar i moderna bostadsområden i Örebro Projektledare Anita Gidlöf Gunnarsson, Registeranmälan
 2. Effekter av trafikbuller från vägtrafik och tillgång till tyst sida. Fältundersökningar i moderna bostadsområden i Örebro Projektledare Anita Gidlöf Gunnarsson, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

2014 gjordes en undersökning bland relativt nybyggda bostadsområden (majoriteten byggda 2002-2013) i centrala Örebro. Målsättningen var att kartlägga hur människor upplevde och påverkades av vägtrafikbuller och betydelsen av tyst sida för de boendes hälsa och välbefinnande samt deras upplevelser av bostadsmiljön och ljudmiljön. Utvalda bostadsområden: 18 med tillgång till tyst sida, 8 utan tillgång till tyst sida samt 3 områden med låg bullernivå från vägtrafik. Av 1728 personer besvarade 933 personer en enkät (54 % svarsrespons). Resultaten visade att många var mycket störda av vägtrafikbuller. Vid låga dygnsekvivalenta bullernivåer (< 50 dB) var det få som var bullerstörda (6 %). Vid ca 55 dB och över ökade andelen mycket bullerstörda markant – den tredubblades i lägenheterna med tyst sida och sexdubblades i lägenheterna utan tyst sida. Punkthus i trafikexponerade områden ökade risken för bullerstörningar, medan tillgång till tyst sida minskade risken. Sömnstörningar p.g.a. vägtrafikbuller samt stressrelaterade symtom var mycket vanligare om sovrummet vette mot en trafikerad gata. Störd vila och avkoppling p.g.a. vägtrafikbuller var vanligare i lägenheter utan än med tyst sida även om samtliga fönster var stängda. Med fönstret öppet och med ökande ljudnivåer ökade sömnstörningarna, stört samtal, störd koncentration och störd vila/avkoppling. Utan tyst sida var det få som ansåg att de hade tillgång till tyst plats utomhus.

Sammanfattning på engelska

-

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2014/217

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

2014 gjordes en undersökning bland relativt nybyggda bostadsområden (majoriteten byggda 2002-2013) i centrala Örebro. Målsättningen var att kartlägga hur människor upplevde och påverkades av vägtrafikbuller och betydelsen av tyst sida för de boendes hälsa och välbefinnande samt deras upplevelser av bostadsmiljön och ljudmiljön. Utvalda bostadsområden: 18 med tillgång till tyst sida, 8 utan tillgång till tyst sida samt 3 områden med låg bullernivå från vägtrafik. Av 1728 personer besvarade 933 personer en enkät (54 % svarsrespons). Resultaten visade att många var mycket störda av vägtrafikbuller. Vid låga dygnsekvivalenta bullernivåer (< 50 dB) var det få som var bullerstörda (6 %). Vid ca 55 dB och över ökade andelen mycket bullerstörda markant – den tredubblades i lägenheterna med tyst sida och sexdubblades i lägenheterna utan tyst sida. Punkthus i trafikexponerade områden ökade risken för bullerstörningar, medan tillgång till tyst sida minskade risken. Sömnstörningar p.g.a. vägtrafikbuller samt stressrelaterade symtom var mycket vanligare om sovrummet vette mot en trafikerad gata. Störd vila och avkoppling p.g.a. vägtrafikbuller var vanligare i lägenheter utan än med tyst sida även om samtliga fönster var stängda. Med fönstret öppet och med ökande ljudnivåer ökade sömnstörningarna, stört samtal, störd koncentration och störd vila/avkoppling. Utan tyst sida var det få som ansåg att de hade tillgång till tyst plats utomhus.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Slutrapport

Slutrapport

Arbets- och miljömedicin i samarbete med Örebro kommun och Länsstyrelsen i Örebro län genomförde under hösten 2014 en miljömedicinsk undersökning bland utvalda relativt nybyggda bostadsområden (majoriteten byggda 2002-2013) i centrala Örebro. Målsättningen var att kartlägga hur människor upplever och påverkas av vägtrafikbuller och betydelsen av tyst sida för de boendes hälsa och välbefinnande samt deras upplevelser av bostadsmiljön och ljudmiljön. 29 bostadsområden valdes ut: 18 A-områden (tillgång till tyst sida), 8 B-områden (utan tillgång till tyst sida) samt 3 referensområden med låg bullernivå från vägtrafik. En postenkät skickades ut till 1758 personer, 30 personer utgick p.g.a. flytt och sjukdom. Av 1728 personer deltog 933 (54 % svarsrespons). Av dessa 933 utgick 63 personer p.g.a. att bostaden inte hade något fönster mot trafikexponerad sida. 870 personer ingår därmed i resultatanalysen i denna rapport. Undersökningen visade på betydande effekter av vägtrafikbuller: 

 • Många är mycket störda av vägtrafikbuller trots att de bor i relativt nybyggda bostäder.
 • Vid låga bullernivåer (L Aeq,24 h < 50 dB) är det få som är bullerstörda (6 %).
 • Vid riktvärdet ca L Aeq,24h 55 dB och över ökar andelen mycket bullerstörda markant – den tredubblas i lägenheterna med tyst sida och sexdubblas i lägenheterna utan tyst sida.
 • Punkthus i trafikexponerade områden ökar risken för bullerstörningar.
 • Med tyst sida minskar risken att bli störd eller mycket störd av buller från vägtrafiken.
 • Även om boendet är (borde vara) byggt för att klara bullerexponering på alla sidor (dvs. klara inomhusriktvärdena för buller) så upplever många att det inte finns tysta rum.
 • Sömnstörningar p.g.a. vägtrafikbuller är mycket vanligare om sovrummet vetter mot en trafikerad gata.
 • Utan tyst sida är det svårt att sova med öppet fönster.
 • Psykosociala symtom är vanligare om sovrummet vetter mot en trafikerad gata.
 • Störd vila och avkoppling p.g.a. vägtrafikbuller är vanligare i lägenheter utan än med tyst sida även om samtliga fönster är stängda.
 • Många störs av att inte kunna ha fönster öppna.
 • Med fönstret öppet och med ökande ljudnivåer ökar sömnstörningar, stört samtal, störd koncentration och störd vila/avkoppling. Fler är störda om tyst sida saknas.
 • Utan tyst sida är det få som anser sig ha tillgång till tyst plats utomhus.
 • Tillgång till en tyst sida ökar möjligheterna att utomhus nära bostaden kunna uppleva en avkopplande ljudmiljö som inte domineras av trafikbuller.
 • Färre promenerar/motionerar med ökande avstånd från bostaden till grönområde/park.
 • Att hyra sin bostad ökar risken för störningar. En förklaring kan vara att boende i hyresrätter kan ha sämre möjligheter att förändra sin ljudmiljö genom att t.ex. byta bostad. Andra undersökningar visar att de som äger sin bostad tenderar att rapportera färre problem med sin bostadsmiljö.
 • En förändrad trafiksituation över tid med ökat antal fordon i vissa bostadsområden kan till viss del ha påverkat resultaten.
Buller är den miljöstörning som påverkar flest människor idag. Trenden är också att antalet bullerstörda till följd av vägtrafik ökar. Buller påverkar vår hälsa, välbefinnande och livskvalitet och måste därför behandlas tillsammans med miljö- och hälsofrågor i ett långsiktigt perspektiv. Det är viktigt att bullerfrågan tas upp tidigt i planprocessen – redan i översiktsplaneringen av en storstadsregion eller en stad och vidare ned till detaljplanerna för att på bästa sätt beakta möjligheterna att åstadkomma goda och hälsofrämjande ljudmiljöer. Vår förhoppning är att resultaten från projektet kan hjälpa till i arbetet för att nå detta mål.

Publikationer


Effekter av trafikbuller från vägtrafik och tillgång till tyst sida. Fältundersökningar i moderna bostadsområden i Örebro
Projektledare Anita Gidlöf Gunnarsson, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/245151