Effekter av vägtrafikbuller före och efter bulleråtgärder (lågbullrande asfalt och hastighetssänkning)
Projektledare Anita Gidlöf Gunnarsson
Effekter av vägtrafikbuller före och efter bulleråtgärder (lågbullrande asfalt och hastighetssänkning)
Projektledare Anita Gidlöf Gunnarsson

Project number : 245191
Created by: Anita Gidlöf, 2018-03-14
Last revised by: Anita Gidlöf, 2019-08-07
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2016-09-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-03-26
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Effekter av vägtrafikbuller före och efter bulleråtgärder (lågbullrande asfalt och hastighetssänkning) Projektledare Anita Gidlöf Gunnarsson, Registeranmälan
  2. Effekter av vägtrafikbuller före och efter bulleråtgärder (lågbullrande asfalt och hastighetssänkning) Projektledare Anita Gidlöf Gunnarsson, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Undersökningen har utförts av Arbets- och miljömedicin, Universitetssjukhuset Örebro, i samarbete med Tekniska förvaltningen, Örebro kommun och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI). Mätningarna i september 2017 visade att den nya asfalten reducerade bullret med ca 3 dB jämfört med den gamla asfalten. Hastighetssänkningen bedömdes ha minskat bullernivåerna med ca 1-2 dB. Direkt efter bulleråtgärderna uppskattades nivåerna totalt ha minskat med ca 4-5 dB. Ett år senare hade asfaltens bullerreducerande effekt minskat till cirka 1 dB. Totalt svarade 62 personer på båda enkäterna, 31 personer i vartdera området.

Bullerstörningen minskade signifikant från 36 till 13 procent vid stängt fönster, från 71 till 45 procent vid öppet fönster och från 74 till 42 procent vid vistelse utomhus vid bostaden. Störning av vibrationer från vägtrafiken minskade signifikant från 55 till 32 procent. Stört telefonsamtal minskade signifikant från 68 till 39 procent. Utomhus minskade störningarna signifikant från 81 till 58 procent vid samtal, från 77 till 52 procent vid avkoppling och från 61 till 35 procent för utevistelse som hindras av bullret. Sömnstörning av vibrationer från vägtrafiken minskade signifikant från 42 till 16 procent. Vassa, svischande och slamrande ljud upplevdes som mindre framträdande än tidigare. En majoritet, 64 procent, var positiv eller mycket positiv till bulleråtgärderna. I kontrollområdet ökade störningarna överlag.

Sammanfattning på engelska

-

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Arbetsmedicin och miljömedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z00-Z13 Kontakt med hälso- och sjukvården för undersökning och utredning

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

Ej aktuellt

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=-   

Vetenskaplig sammanfattning

Örebro kommun vill testa en ny typ av asfalt eftersom flera boende i ett område har klagat på trafikbullret på grund av stora trafikflöden och relativt höga hastigheter. I samband med anläggningen av den nya asfalten sänktes även hastigheten på aktuell vägsträcka. För AMM och Örebro kommun ger det möjlighet att undersöka och utvärdera effekterna av bulleråtgärderna. Syftet med undersökningen är att kartlägga förekomst och omfattning av störning och annan påverkan av vägtrafikbuller före och efter anläggning av stålslaggsasfalt och hastighetssänkning. En förstudie genomfördes i maj-juni 2017 i två bostadsområden i Örebro, dels belägna längs med en sträcka av den norra delen av Östra Bangatan (åtgärdsområde), dels belägna längs med en sträcka av väg 50 i samhället Lillån (kontrollområde). Enkäter skickades ut till 136 personer och 63 procent svarade. De dominerande störningarna i de båda studieområdena var buller, sot och smuts, damm, vibrationer och avgaser från vägtrafik. I åtgärdsområdet var 75 % mycket störda av vägtrafikbuller jämfört med 63 % i kontrollområdet. Vidare var 68 % mycket störda av sot och smuts och 65 % av damm från vägtrafik i åtgärdsområdet jämfört med 57 % i kontrollområdet. Drygt en tiondel var störd av vibrationer från tågtrafik i åtgärdsområdet men ingen angav detta i kontrollområdet. I övrigt var störningar av andra olägenhetskällor mycket låg. En efterstudie görs i samma områden i maj-juni 2018.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Arbets- och miljömedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)


Effekter av vägtrafikbuller före och efter bulleråtgärder (lågbullrande asfalt och hastighetssänkning)
Projektledare Anita Gidlöf Gunnarsson, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/245191