Lysmasc: En icke-interventionsstudie för att utvärdera effektivitet, säkerhet och omvårdnad med Mabthera subkutan administrering vid behandling av patienter med non-Hodgkins lymfom i klinisk rutin
Lysmasc: En icke-interventionsstudie för att utvärdera effektivitet, säkerhet och omvårdnad med Mabthera subkutan administrering vid behandling av patienter med non-Hodgkins lymfom i klinisk rutin
Project number : 245341
Created by: Ylva Storck, 2018-03-15
Last revised by: Ylva Storck, 2019-01-18
Project created in: FoU Region Örebro län

CompletedCompleted
2014-10-28
Rekrytering/datainsamling pågår
2017-02-28
Projektet avslutat

Registeranmälan

  1. Lysmasc-En icke-interventionsstudie för att utvärdera effektivitet, säkerhet och omvårdnad med Mabthera subkutan administrering vid behandling av patienter med non-Hodgkins lymfom i klinisk rutin, PUL-anmälan
  2. Lysmasc: En icke-interventionsstudie för att utvärdera effektivitet, säkerhet och omvårdnad med Mabthera subkutan administrering vid behandling av patienter med non-Hodgkins lymfom i klinisk rutin, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Det primära syftet med studien är att utvärdera behandlingseffektivitet efter genomförd induktionsbehandling. De sekundära syftena är att utvärdera frekvens och allvarlighetsgrad av administreringsrelaterade biverkningar, övriga biverkningar och allvarliga biverkningar under induktionsbehandling samt följsamhet till behandlingen.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Fas

IV

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C81-C96 Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande och besläktad vävnad

Multicenterstudie

Ja

Protokollnummer på prövningen

ML29314

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2014-897/31

ClinicalTrials.gov

NCT02199288

Biobanksavtal

Ej aktuellt

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n= 12 screenade 7 inkluderade

Vetenskaplig sammanfattning

Primärt effektivitetsmål: Utvärdera effektivitet av Mabthera s.c. hos patienter med non-Hodgkins lymfom mätt som respons (ORR, CR/Cru, PR, SD, PD) efter induktionsbehandling.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Onkologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Sponsor

Added workplaces

Företag - Läkemedel etc - Roche

CRO - Contract Research Organization

Added workplaces

Företag - Contract Research Organisations (CRO) - Quintiles

Nationell koordinator

Added workplaces

Regioner - Region Sörmland

Lysmasc: En icke-interventionsstudie för att utvärdera effektivitet, säkerhet och omvårdnad med Mabthera subkutan administrering vid behandling av patienter med non-Hodgkins lymfom i klinisk rutin, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/245341