Studie för att hitta biomarkörer såsom PD-L1 för peniscancer
Studie för att hitta biomarkörer såsom PD-L1 för peniscancer
Project number : 246871
Created by: Dominik Glombik, 2018-04-10
Last revised by: Sabina Davidsson, 2018-12-17
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Peniscancer är en hudtumör lokaliserad på förhud, ollon eller penisskaft. I Sverige drabbas cirka 140 män årligen. Cirka 30 % av männen som drabbas är under 60 år vid diagnos, men sjukdomen är vanligast mellan 60 och 70 års ålder. Kända riskfaktorer är rökning och trång förhud medan den exakta uppkomstmekanismen är oklar. Sjukdomsförloppet för män som drabbas av peniscancer är väldigt varierande och tyvärr saknas idag bra biomarkörer som kan hjälpa till med att skilja beskedliga tumörer ifrån aggressiva. Detta leder till att ett stort antal män behandlas i onödan vilket leder till en reducerad livskvalité hos ett stort antal män. Det finns därför ett stort behov att finna nya diagnostiska och prognostiska markörer för peniscancer.

Många av de biomarkörer som finns idag för diagnos och prognos av peniscancer är baserat på vävnadsmarkörer även om mer icke-invasiva biomarkörer är att föredra. För att kunna identifiera sådana biomarkörer behöver man ha tillgång till stora, väldefinierade kohorter där både blod, urin och vävnad finns att tillgå. I dagsläget saknas denna typ av kohort när det gäller peniscancer i Örebro.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi
checked Urologi och njurmedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C64-C68 Maligna tumörer i urinorganen

Multicenterstudie

Nej

EPN diarienr

2017/530

Biobanksavtal

Ja

Startdatum för datainsamling

2018-09-30

Slutdatum för datainsamling

2020-12-31

Studiens status

Planering och förberedelse

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=100000

Vetenskaplig sammanfattning

Studien kommer innebära dels att vi har en biobank med vävnad, urin och blod från patienter som kommit till Urologiska kliniken med frågeställningen peniscancer. På insamlade urin och serum-prover kommer ELISA-metod att användas för att mäta koncentrationerna av PD-L1 i serum och urin från peniscancer patienter för att studera om dessa kan användas som biomarkörer vid peniscancer.

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Urologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14 (0 %)

Studie för att hitta biomarkörer såsom PD-L1 för peniscancer, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/246871