Proteinuttryck i moderkaksvävnad hos barn födda för små i förhållande till graviditetslängden
Proteinuttryck i moderkaksvävnad hos barn födda för små i förhållande till graviditetslängden
Project number : 247201
Created by: Maria Lodefalk, 2018-04-19
Last revised by: Maria Lodefalk, 2019-05-10
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-05-10
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Placenta-biobanken, PUL-anmälan
  2. Fettreglerade hormoner i moderkaka och navelsträng hos feta och normalviktiga gravida kvinnor - samband med barnens födelsestorlek och tillväxt de första levnadsåren, Projektbeskrivning
  3. Karaktärisering av mikroRNAomet i moderkakan hos barn födda små-för-graviditetslängden vars mödrar gått upp för litet i vikt under graviditeten, Projektbeskrivning
  4. Inflammation och IGF-systemet i placentan vid maternell rökning under graviditeten, Projektbeskrivning
  5. Proteinuttryck i moderkaksvävnad hos barn födda för små i förhållande till graviditetslängden, Projektbeskrivning
  6. Inflammation och IGF-systemet i placentan Betydelsen vid maternell rökning under graviditeten och vid födseln av tillväxthämmade barn, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

I en nyligen genomförd studie har vi funnit skillnader i mängderna av sk mikroRNA:er i moderkaksvävnad mellan barn med onormalt låg och barn med normal födelsevikt. MikroRNA:er påverkar vilka proteiner som bildas i cellerna. Genom sk bioinformatiska analyser har vi hittat de proteiner som de mikroRNA:er som visade förändrat uttryck kan påverka. Vi fann att flera av dem har samband med inflammation och det sk IGF-systemet. Vi kommer i detta uppföljningsprojekt studera det totala protein-uttrycket i dessa moderskaksprover. 

De 68 proverna som ingick i vår tidigare studie kommer att analyseras på nytt. Proverna kommer att delas in i 4 grupper: 1) normal födelsevikt (FV) + normal viktuppgång hos modern (GWG), 2) normal FV + låg GWG, 3) låg FV + normal GWG och 4) låg FV + låg GWG. 

Våra fynd kommer att öka vår förståelse för varför vissa foster inte växer normalt under graviditeten och det kommer på sikt att leda till nya behandlingsmöjligheter. Att födas för liten innebär en ökad risk för sjukdomar både i nyföddhetsperioden och senare i livet, varför det är mycket angeläget med ett förbättrat omhändertagande av dessa nyfödda barn. 

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Endokrinologi och diabetes
checked Pediatrik
checked Reproduktionsmedicin och gynekologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

P05-P08 Sjukdomar som har samband med graviditetslängd och fostertillväxt

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2010-189/1 Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala

Biobanksavtal

Ja

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=95   

Vetenskaplig sammanfattning

Bakgrund

Att födas tillväxthämmad innebär ökad risk för morbiditet neonatalt, men också senare i livet. Patologisk small-for-gestational-age (SGA) födelse beror ofta på intrauterin tillväxthämning där patologi i placentan kan förväntas, men även monogena förändringar kan leda till SGA-födsel, som alltså är ett heterogent tillstånd. De bakomliggande molekylärbiologiska orsakerna till dålig fostertillväxt är ofullständigt klarlagda. I en nylig studie genomförd av vår forskargrupp har vi funnit differentierat miRNA-uttryck i placenta vid undersökning av det globala miRNA-uttrycket med sekvenseringsteknik. Efter bioinformatiska analyser har målgener för dessa miRNA:er identifierats och bland dem har vi valt ut de 12 mest relevanta att undersöka i denna studie. För att klassas som relevant i detta sammanhang krävdes: 1) hög statistisk signifikans enligt det bioinformatiska mjukvaruprogrammet, 2) genen ska vara protein-kodande, 3) genen ska uttryckas i human vävnad och 4) den biologiska effekten så långt man känner till idag ska vara sådan att den är relevant för fostertillväxt och/eller placentas funktion. De differentierat uttryckta miRNA:erna var inblandade i inflammation och IGF-systemet och därför kommer vi också att studera uttrycken av gener inblandade i inflammation eller IGF-systemet.

Metod

Ca 90 placentabiopsier, varav 68 st ingick i vår tidigare studie, planeras att undersökas med RT-qPCR för mRNA-uttryck. Proverna indelas i fyra grupper utifrån födelsevikt (onormalt låg eller normal) samt utifrån moderns viktuppgång under graviditeten (klart mindre än rekommenderat eller inom rekommendationen).

Placentabiopsierna är redan insamlade liksom kliniska data för både kvinnan och barnet. Mamma-barn-paren i de olika grupperna matchas mot varandra avseende ett flertal faktorer så långt det är möjligt. Andra kända exponeringar som innebär risk för dålig fostertillväxt har uteslutits.

12 predikterade målgener, 5 gener inblandade i inflammation, 1 gen som är hypoxi-reglerade (HIF-1alfa), 8 gener inblandade i IGF-systemet och 3 referensgener planeras att studeras.

Gener som uppvisar signifikant avvikande uttryck vid SGA-födsel kommer att valideras genom analys av proteinmängder i placentavävnaden med Western blot eller liknande användbar metod.

Betydelse

Vissa av generna som kommer att studeras har aldrig tidigare undersökts i placentavävnad, varför en rapport om deras uttryck där i sig är av vetenskapligt intresse. Hittar vi skillnader mellan SGA-barnen och de som föddes med normal födelsevikt i uttryck av en eller flera gener tyder det på att den genen (eller de generna) är betydelsefull(a) för fostertillväxt och/eller normal placenta-funktion, vilket kommer att innebära ny och värdefull kunskap. På sikt kommer behandlingsmöjligheterna att öka för graviditeter som kompliceras av intrauterin tillväxthämning och för de nyfödda barn som föds patologiskt SGA, vilket vore mycket värdefullt. 

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Barn - och ungdomskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kvinnokliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Kliniskt forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Hanna Östling
Kvinnokliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Robert Kruse (Född Jonasson)
Molekylärbiolog, Kliniskt forskningscentrum

Roll i projektet

checked Medarbetare

Proteinuttryck i moderkaksvävnad hos barn födda för små i förhållande till graviditetslängden, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/247201