Antibiotikabehandling efter stroke i Region Örebro län
Antibiotikabehandling efter stroke i Region Örebro län
Project number : 248011
Created by: Jakob Ström, 2018-05-03
Last revised by: Jakob Ström, 2018-05-03
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

PUL-anmälan

  1. Antibiotikabehandling efter stroke i Region Örebro län, PUL-anmälan
  2. Antibiotikabehandling efter stroke i Region Örebro län, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Feber är en vanlig komplikation efter stroke och drabbar ungefär hälften av patienterna under sjukhustiden. Patienter som utvecklar feber efter stroke-insjuknande har en sämre prognos och en signifikant ökad mortalitetsrisk jämfört med dem som har en lägre kroppstemperatur. En vanlig orsak till feber efter stroke är bakteriell infektion, men vid massiv stroke tror man att vävnadsskadan i sig höja kroppstemperaturen. Osäkerheten om vad febern efter stroke beror på komplicerar det kliniska beslutsfattandet. Det finns ingen tydlig bild av antibiotikaförskrivningen under sjukhustiden efter stroke i Örebro. Enligt riktilinjer ska positiva odlingssvar inväntas innan insättning av intravenös antibiotika, men det är i dagsläget oklart till vilken utsträckning riktlinjerna följs i Örebro. Europeiska Stroke Initiativets (European Stroke Initiative) behandlingsrekommendationer efter stroke involverar behandling av temperaturer högre än 37,5°C, söka efter eventuella infektioner (lokalisation och etiologi), och påbörja skräddarsydd antibiotikabehandling.

Studien som vi ämnar utföra kommer undersöka hur stor andel av strokepatienter som erhåller antibiotikabehandling, vilka indikationer som finns (om odling föregått insättningen av antibiotika och vad de possitiva odlingssvaren visar isåfall), vilken antibiotika som förskrivs och vilka patienter (utifrån ålder, kön, stroketyp och strokesvårighetsgrad) som mest sannolikt får antibiotikabehandling.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Infektionsmedicin
checked Neurologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

I60-I69 Sjukdomar i hjärnans kärl

Multicenterstudie

Nej

Startdatum för datainsamling

2018-01-01

Slutdatum för datainsamling

2019-12-31

Studiens status

Rekrytering/datainsamling pågår

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=NANANANA

Vetenskaplig sammanfattning

Forskningsplan

Vetenskaplig frågeställning

Stroke är en allvarlig sjukdom som drabbar många individer och orsakar stort lidande. Feber är vanligt efter stroke och är förknippat med ökad dödlighet och sämre prognos. Febern orsakas i många fall av bakteriella infektioner, och kräver då ofta antibiotikabehandling. Insättning av antibiotika bör föregås av att prover från blod och andra kroppsvätskor tas till vara för odlingar, så att ett positivt odlingssvar senare kan styra behandlingen. I Region Örebro län saknas data på antibiotikaförskrivning efter stroke och hur väl riktlinjer för insättning av antibiotika följs. Det är också okänt vilka bakteriella patogener som oftast hittas efter stroke. Den aktuella studiens frågeställningar är därför:

 

Områdesöversikt

Förhöjd kroppstemperatur efter stroke är vanligt och drabbar mer än hälften av alla patienter under sjukhustiden, och är förknippat med en sämre prognos. Det finns olika etiologier till temperaturhöjningen, som kan delas in i infektiösa (bakteriella och virala infektioner) och icke-infektiösa (av venös tromboembolism och även feber orsakad av hjärnskadan i sig), vilket komplicerar det kliniska beslutsfattandet. Odlingar kan vägleda i att skilja mellan dessa två och säkrandet av kroppsvätskor för odling ska enligt riktlinjer föregå insättandet av intravenös antibiotikabehandling. Europeiska StrokeInitiativets (European Stroke Initiative) behandlingsrekommendationer innehåller generella formuleringar om behandling av febertillstånd efter stroke, inklusive betoning av vikten av att söka efter infektioner (lokalisation och etiologi). Med tanke på att det kliniska beslutsfattandet kompliceras av att feber efter stroke kan ha så många orsaker kan man anta att antibiotikaförskrivningen efter stroke är mindre strukturerad och välunderbyggd än vad som är önskvärt.

Projektbeskrivning

Projektet planeras starta våren 2018, och bygger på retrospektiv journalgranskning av upp till 1000 patienter som insjuknat i misstänkt stroke mellan 2015 och 2018 och vårdats på Lindesbergs lasarett, Karlskoga lasarett och Universitetssjukhuset i Örebro. Patienterna kommer att identifieras genom det lokala RiksStroke-registret. Urvalet är helt konsekutivt. Variabler som kommer extraheras för analys är: kön, ålder, tid för insjuknande, symtom vid insjuknande, om antibiotika förskrivits och när efter insjuknandet isåfall, vilken typ och på vilken grund och om odling togs innan, samt vad svaren visade isåfall. Datainsamlingen sker i journalsystemet ”Klinisk Portal”. Forskningspersonerna kommer avkodas och data kommer vid publikation inte kunna kopplas till specifika individer.

Betydelse

Studien syftar till att kartlägga hur antibiotikaförskrivning till strokepatienter ser ut. Att identifiera fallgropar för optimal handläggning är ett viktigt steg i att kunna förbättra de lokala rutinerna, och kan möjligen också bidra till att utforma nya behandlingsriktlinjer för feber efter stroke.

 

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område medicin och rehabilitering - Neuro- och rehabmedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Statligt - Universitet - Örebro Universitet - Medicinska vetenskaper

Medarbetare i projektet

Jan Källman
Infektionskliniken, USÖ

Roll i projektet

checked Medarbetare

Antibiotikabehandling efter stroke i Region Örebro län, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/248011