FÖREKOMSTEN AV POSTOPERATIVA KOMPLIKATIONER EFTER VISDOMSTANDSKIRURGI INOM FOLKTANDVÅRDEN ÖREBRO
FÖREKOMSTEN AV POSTOPERATIVA KOMPLIKATIONER EFTER VISDOMSTANDSKIRURGI INOM FOLKTANDVÅRDEN ÖREBRO
Project number : 248131
Created by: Viktoria Malas, 2018-05-08
Last revised by: Viktoria Malas, 2018-05-08
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished

PUL-anmälan

  1. FÖREKOMSTEN AV POSTOPERATIVA KOMPLIKATIONER EFTER VISDOMSTANDSKIRURGI INOM FOLKTANDVÅRDEN ÖREBRO, PUL-anmälan
  2. FÖREKOMSTEN AV POSTOPERATIVA KOMPLIKATIONER EFTER VISDOMSTANDSKIRURGI INOM FOLKTANDVÅRDEN ÖREBRO, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Visdomstandskirurgi är ett vanligt ingrepp inom tandvården som kan innebära komplikationer i samband med operationen och postoperativt för patienterna som genomgår behandlingen. Den primära målsättningen för den planerade studien är att studera förekomsten av postoperativa komplikationer i samband med visdomstandskirurgi inom Folktandvården Örebro. Den sekundära målsättningen är att försöka identifiera faktorer associerade med ökad risk för komplikationer vid och efter kirurgiskt avlägsnande av visdomständer. Studien är tänkt att utformas som en retrospektiv journalstudie. Samtliga patienter som genomgått visdomstandskirurgi år 2017 inom Folktandvården Örebro kommer att inkluderas i studien. En etisk prövning har gjorts då genomförandet av studien innebär att patientjournaler kommer granskas. Studiens betydelse är framför allt att med hjälp av kunskapen om frekvens och svårighetsgrad av postoperativa komplikationer vid visdomstandskirurgi inom allmäntandvård bättre kunna förbereda patienterna på vilka komplikationer och frekvensen av dessa som man kan förvänta sig postoperativt.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Odontologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Fas

I

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z70-Z76 Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer

Multicenterstudie

Nej

EPN diarienr

2018/061

Startdatum för datainsamling

2017-01-01

Slutdatum för datainsamling

2019-01-01

Studiens status

Planering och förberedelse

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=Cirka 1500   

Vetenskaplig sammanfattning

Studiens målsättning/syfte

Primär målsättning är att studera förekomsten av postoperativa komplikationer i samband med visdomstandskirurgi som lett till extra kontakt med vårdgivaren. Sekundär målsättning är att försöka identifiera faktorer associerade med risken för att utveckla postoperativa komplikationer efter kirurgiskt avlägsnande av visdomständer.

MATERIAL OCH METOD

Studiedesign

Studien är tänkt att utformas som en retrospektiv journalstudie. Samtliga patienter som genomgått visdomstandskirurgi i underkäken (behandlingskod 404 och 405) under år 2017 inom Folktandvården Örebro kommer att inkluderas i studien. De patienter som fått en visdomstand i överkäken eller någon annan tand operativt avlägsnad exkluderas.

Selektion av studiegruppsdeltagare

Samtliga patienter vid Folktandvården i Region Örebro län som under år 2017 genomgått visdomstandskirurgi väljs ut via sökning i journalsystemet Lifecare Dental. I de fall då patienterna fått fler än en visdomstand i underkäken operativt avlägsnad inkluderas endast den tand som först avlägsnats i studien för att utesluta att patientfaktorn påverkar resultatet.

Datainsamling och mätprocedur

Från patientens journal registreras data i ett undersökningsprotokoll varefter data sedan överförs till ett excel-dokument. I dokumentet registreras data så som operatör (faktorer som beaktas är operatörens kön och tid i yrket), tandnummer, diagnos, röntgenunderlag, kön, ålder, hälsodeklaration, tobaksanvändning, anatomisk klassifikation på visdomstand enligt Winter´s samt Pell och Gregorys klassifikationssystem datum för operation, antal gånger pat söker för postoperativa besvär, vilken typ av besvär pat söker för samt om pat använt sig av analgetika och om antibiotika satts in. Operatörens definition av diagnoser på postoperativa komplikationer är det som används vid datainsamling. Vidare noteras i detta dokument förekomst av lambåfällning, benplastik och/eller separering av tand vid operationstillfället. Även komplikationer under operationen så som fraktur av rötter, kvarlämnade frakturerade rötter, fraktur av instrument, blödning och käkfraktur noteras i protokollet.

Databearbetning och statistik/Statistiska metoder

Data redovisas med deskriptiv statistik. Chi-två-test planeras för att undersöka eventuella skillnader i komplikationer för patienterna beroende på patienternas kön, patientens ålder, operatörens kön, operatörens tid i yrket samt tandens anatomi.

Beräkning av sample storlek (power)

Studien är planerad att utformas som en totalundersökning då underlag för antagande om frekvensen av postoperativa komplikationer saknas.

Involverade parter

Arbetsplats

information Added workplaces
Landsting - Region Örebro Län - Folktandvården - Allmäntandvård workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Tutor

Alf Eliasson
avd för Protetik, Centrum för Specialisttandvård, Box 1126, 701 11 Örebro

FÖREKOMSTEN AV POSTOPERATIVA KOMPLIKATIONER EFTER VISDOMSTANDSKIRURGI INOM FOLKTANDVÅRDEN ÖREBRO, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/248131