FÖREKOMSTEN AV POSTOPERATIVA KOMPLIKATIONER EFTER VISDOMSTANDSKIRURGI INOM FOLKTANDVÅRDEN ÖREBRO
FÖREKOMSTEN AV POSTOPERATIVA KOMPLIKATIONER EFTER VISDOMSTANDSKIRURGI INOM FOLKTANDVÅRDEN ÖREBRO
Project number : 248131
Created by: Viktoria Malas, 2018-05-08
Last revised by: Viktoria Malas, 2019-05-08
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2018-05-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. FÖREKOMSTEN AV POSTOPERATIVA KOMPLIKATIONER EFTER VISDOMSTANDSKIRURGI INOM FOLKTANDVÅRDEN ÖREBRO, PUL-anmälan
  2. FÖREKOMSTEN AV POSTOPERATIVA KOMPLIKATIONER EFTER VISDOMSTANDSKIRURGI INOM FOLKTANDVÅRDEN ÖREBRO, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Bakgrund: Visdomstandskirurgi är ett vanligt ingrepp inom tandvården som kan innebära komplikationer i samband med operationen och postoperativt för patienterna som genomgår behandlingen. Syfte: Projektets syfte var att studera förekomsten av oplanerade besök till följd av postoperativa komplikationer efter visdomstandskirurgi inom Folktandvården Örebro samt att försöka identifiera faktorer associerade med postoperativa komplikationer som leder till extra besök efter visdomstandskirurgi.Material och metod: Retrospektiv journalstudie. Samtliga patienter som under år 2017 genomgått visdomstandskirurgi inkluderades, totalt 465 stycken. Patienter som fått en visdomstand i överkäken eller någon annan tand operativt avlägsnad har exkluderades. Även de patienter som fått sin visdomstand kirurgiskt avlägsnad på Folktandvårdens Jourklinik exkluderades. Resultat: Studiens resultat visar att 28% av patienterna kom tillbaka på ett oplanerat återbesök efter visdomstandsoperation. Av de som inte fått en tid för ett planerat återbesök var det 68% som kom på ett oplanerat återbesök. Patienter opererade av kvinnliga tandläkare och tandläkare med mindre än 5 års erfarenhet hade en ökad risk att drabbas av postoperativa komplikationer. Slutsats: Frekvensen av oplanerade återbesök var relativt hög och samtliga var i den grupp som vid operationstillfället inte blivit bokade till ett återbesök. Genom att erbjuda patienterna ett planerat återbesök kan de oplanerade återbesöken minimeras.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Odontologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Fas

I

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

Z70-Z76 Kontakter med hälso- och sjukvården i andra situationer

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2018/061

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=Cirka 500  465

Vetenskaplig sammanfattning

Studiedesign

Studien är utformad som en retrospektiv journalstudie. Samtliga patienter som genomgått visdomstandskirurgi i underkäken (behandlingskod 404 och 405) under år 2017 inom Folktandvården i Örebro inkluderades i studien. De patienter som fått en visdomstand i överkäken eller någon annan tand operativt avlägsnad exkluderades. Även de patienter som fått sin visdomstand kirurgiskt avlägsnad på Folktandvårdens Jourklinik exkluderades.

Selektion av studiegruppsdeltagare

Samtliga patienter vid Folktandvården i Region Örebro län som under år 2017 genomgått visdomstandskirurgi valdes ut via sökning i journalsystemet Lifecare Dental. I de fall då patienterna fått fler än en visdomstand i underkäken operativt avlägsnad inkluderades endast den tand som först avlägsnats i studien för att utesluta att patientfaktorn påverkar resultatet.

Datainsamling och mätprocedur

Från patientens journal registrerades avidentifierad data i ett undersökningsprotokoll och informationen överfördes därefter till ett Excel-dokument. Varje journal öppnades endast vid ett tillfälle och för att undvika att data registrerades två gånger från samma journal infördes en daganteckning i journalen där det framkom att data extraherats. Journalerna kodades inte och därmed erhölls anonym data.

I dokumentet registrerades data så som operatör (faktorer som har beaktats är operatörens kön och tid i yrket), diagnos, patientens kön och ålder, om patienten äter mediciner och/eller röker, anatomisk klassifikation på visdomstand enligt Winter´s samt Pell och Gregorys klassifikationssystem (Bilaga 2), planerade återbesök, oplanerade återbesök, om patienten använt sig av analgetika och om antibiotika satts in. Operatörens definition av diagnoser på postoperativa komplikationer är det som användes vid datainsamlingen. Vidare noterades i detta dokument förekomst av lambåfällning, benplastik och/eller separering av tand vid operationstillfället. Även komplikationer under operationen så som fraktur av rötter och kvarlämnade frakturerade rötter noterades i protokollet (Bilaga 1). Tändernas svårighetsgrad bedömdes utifrån befintligt röntgenunderlag i journalsystemet och klassificerades enligt Pell och Gregory. En lättopererad tand definierades som en tand i vertikal position. En svåropererad tand definierades som en tand med lutning. Alla tänder som inte hade vertikal eruptionsriktning klassificerades som svåropererade tänder.

Databearbetning och statistik/Statistiska metoder

Data redovisas med deskriptiv statistik. Chi-två-test användes för att undersöka eventuella skillnader i komplikationer för patienterna beroende på patienternas kön, patientens ålder, operatörens kön, operatörens tid i yrket samt tandens läge/position och en logistisk regression användes för att se vilka faktorer som ökade patientens risk för postoperativa besvär och därmed ett oplanerat återbesök.

Studien genomfördes som en totalundersökning då underlag för antagande om frekvensen av postoperativa komplikationer saknas.

Etik

Då genomförandet av studien innebar att patientjournaler skulle granskas gjordes en etisk prövning till Regionala Etikprövningsnämnden i Uppsala. Beslut från nämnden att godkänna den etiska prövningen togs 2018-03-14, Dnr 2018/061.

Därefter gjordes en ansökning till landstinget om att få tillgång till patientlistor och patientjournaler. I samband med datainsamlingen avpersonifierades all data när de extraherades ur journalerna och därmed gjordes inga registreringar som kunde kopplas till enskild patient eller behandlare.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Folktandvården - Allmäntandvård workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Supervisor

Alf Eliasson
övertandläkare, Odontologiska forskningsenheten, Enhet Protetik, Parodontiologi/Implantat, Endodonti

FÖREKOMSTEN AV POSTOPERATIVA KOMPLIKATIONER EFTER VISDOMSTANDSKIRURGI INOM FOLKTANDVÅRDEN ÖREBRO, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/248131