Smärta och postoperativ morbiditet efter kirurgi för kolorektal cancer. En jämförelse mellan epiduralanalgesi och patientkontrollerad intravenös analgesi.
Smärta och postoperativ morbiditet efter kirurgi för kolorektal cancer. En jämförelse mellan epiduralanalgesi och patientkontrollerad intravenös analgesi.
Project number : 252031
Created by: Wiebke Falk, 2018-08-08
Last revised by: Wiebke Falk, 2019-09-09
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2012-06-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-09-09
Projektet pågår Datainsamling avslutad

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Tjock- och ändtarmscancer är en av de vanligaste cancerformerna i västvärlden. Varje år insjuknar ca 6000 personer i Sverige i tjock- och ändtarmscancer. Kirurgisk borttagning av tumören är en viktig behandlingsform för denna typ av cancer. Bra smärtlindring och mindre stress innebär snabbare återhämtning och mindre risk för postoperativa komplikationer. Ett kirurgiskt ingrepp medför en stressreaktion i kroppen och påverkar därmed immunförsvaret negativt. Många läkemedel som används för narkos och smärtlindring under och efter operationen kan påverka stressreaktionen. Eftersom den postoperativa stressreaktionen och dess påverkan på immunsystemet är viktiga komponenter i återhämtningsprocessen efter kirurgi kan en negativ effekt på dessa medföra större risk för postoperativa komplikationer och påverka återhämtningen efter kirurgi. Regionala metoder för smärtlindring efter kirurgi såsom epiduralanalgesi (EDA, "ryggbedövning" med en kateter i s.k. epiduralrum) minskar kroppens stressreaktion medan morfin i tidigare studier har visats ha en negativ effekt på immunförsvarets funktion. Därför kan val av anestesiteknik spela en viktig roll för återhämtning efter kirurgi.
I denna prospektiva, randomiserade studie vill vi undersöka om epiduralanalgesi (EDA) jämfört med patientkontrollerad intravenös analgesi med morfin (PCA) minskar postoperativ smärta och komplikationer såsom tid till hemgång vid såväl öppen som titthålskirurgi för tjock- och ändtarmscancer.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Anestesi och intensivvård
checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

C15-C26 Maligna tumörer i matsmältningsorganen

Multicenterstudie

Ja

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2010/415-31 och 2011/177-32

ClinicalTrials.gov

NCT01318161

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=   200

Vetenskaplig sammanfattning

Vi vill undersöka om val av smärtlindringsmetod (epiduralanalgesi - EDA eller patientkontrollerad intravenös analgesi med morfin - PCA) påverkar smärta, utvecklingen av postoperativa komplikationer och återhämtning efter öppen och laparoskopisk kirurgi för kolorektal cancer.

Vår hypotes är att peroperativ epiduralanalgesi leder till minskad stressrespons i samband med kirurgi vid kolorektal cancer. Detta tror vi kommer att leda till reducerad postoperativ smärta, färre kirurgiska komplikationer och tidigare utskrivning för patienter som har haft peroperativ EDA jämfört med patienter som smärtlindrades med patientkontrollerad intravenös analgesi med morfin vid kolorektalcancerkirurgi. Vi kommer också att jämföra olika kirurgiska tekniker för kolorektal cancer (laparoskopi vs. öppen kirurgi) och tror att ett mindre invasivt laparoskopiskt ingrepp kan leda till ett bättre outcome (mindre smärta, lägre risk för komplikationer, tidigt återhämtning och hemgång).
Den primära endpoint som vi har valt att studera är tid till hemgång. Sekundära endpoints är: smärtintensitet och förekomst av postoperativa komplikationer.

Studien är en multicenterstudie som pågår på tre sjukhus i Mellansverige; Örebro Universitetssjukhus, Linköpings Universitetssjukhus och Centrallasarettet i Karlstad. Patienter som opereras för kolorektal cancer randomiseras till två grupper: Grupp E som får peroperativ epiduralanalgesi (EDA) och Grupp P som får postoperativ patientkontrollerad intravenös analgesi (PCA) med morfin. Grupp E får en låg thorakal epiduralkateter inlagt preoperativt och smärtlindras med epiduralanalgesi enligt sjukhusets rutiner under och efter operationen. Noggrann kontroll av EDA-utbredningen bekräftas innan induktion av generell anestesi. Alla patienter (grupp E och P) får standardiserad generell anestesi enligt sjukhusets rutiner. Patienter i grupp P får en morfinpump postoperativt som kopplas till en intravenös infart och möjliggör att patienten själv kan administrera smärtlindring medan patienter i grupp E fortsätter med smärtlindring via epiduralkateter med en blandning av lokalanestesimedel och opiat. Alla patienter övervakas per- och postoperativt enligt sjukhusets rutiner.
Postoperativt noteras följande parametrar: smärtintensitet (vid bestämda tidsintervall), morfinkonsumtion, postoperativa komplikationer (reoperation, infektioner, ileusutveckling, urogenitala komplikationer, blödning), andra peroperativa komplikationer (djup ventrombos, kardiella komplikationer, thorakala komplikationer som pneumoni och pleuravätska) och tidpunkt för utskrivning.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Anestesi- och intensivvårdskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Supervisor

Anil Gupta
Överläkare, Perioperativ Medicin och Intensivvård
Hans Hjelmqvist
Professor/Överläkare, Medicinska vetenskaper, Anestesi- och intensivvårdskliniken
Peter Matthiessen
överläkare, Kirurgiska kliniken

Smärta och postoperativ morbiditet efter kirurgi för kolorektal cancer. En jämförelse mellan epiduralanalgesi och patientkontrollerad intravenös analgesi., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/252031