Utvärdering av hjärtats systoliska strain med Speckle Tracking Ekokardiografi hos barn och ungdomar som genomgår ett intensivt träningsprogram
Utvärdering av hjärtats systoliska strain med Speckle Tracking Ekokardiografi hos barn och ungdomar som genomgår ett intensivt träningsprogram
Project number : 252241
Created by: Anatoli Kiotsekoglou, 2018-08-17
Last revised by: Anatoli Kiotsekoglou, 2018-08-17
Project created in: FoU Region Örebro län

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder
2018-11-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Utvärdering av hjärt- och kärlfunktion hos icke-opererade barn, ungdomar och vuxna patienter med Marfans syndrom med Speckle Tracking Ekokardiografi (en ny ultraljudsteknik)– en internationell studie, PUL-anmälan
  2. Utvärdering av hjärt- och kärlfunktion hos icke-opererade barn, ungdomar och vuxna patienter med Marfans syndrom med Speckle Tracking Ekokardiografi (en ny ultraljudsteknik)– en internationell studie, Projektbeskrivning
  3. Utvärdering av hjärtats systoliska strain med Speckle Tracking Ekokardiografi hos barn och ungdomar som genomgår ett intensivt träningsprogram, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Anledningen till att vi gör den här studien är att se om det finns förändringar i hur hjärtat fungerar hos unga idrottare tidigt i livet. Hos vuxna idrottare som tränar regelbundet ser man att musklerna blir större, så kan det bli även på hjärtmuskeln. De mest karakteristiska anpassningarna uppträder under träningsperioden, även hos personer med ett idrottshjärta. Studier genomförda med avancerad ekokardiografi, har visat större känslighet ifråga om att påvisa hjärtmuskeldysfunktion.

Barn har stora blodkärl i förhållande till hjärtmuskelns storlek och när hjärtat pumpar blod möter det relativt lågt motstånd. När barn tränar går slår deras hjärta snabbare, men blodtrycket förändras väldigt lite. Att ”styrketräna” hjärtmuskeln blir då nästan omöjligt. När de växer och blir ungdomar blir också hjärtat snabbt större, men blodkärlen blir inte lika snabbt större. Nu tvingas hjärtat att pumpa blod igenom kärlen som fortfarande är lika stora som förut; då blir det lättare att ”styrketräna” hjärtmuskeln.

Men vad hände när barn och ungdomar tränar hårt? Hur anpassar sig hjärtat till träningen? Finns det någon skillnad mellan vanlig och tävlingsträning? Ännu finns inte så mycket information om detta, vilket planerar vi att undersöka i den aktuella studien.

Vi kommer att inkludera ca 30 elitidrottare från Örebro Gymnastikförening. Ett erforderligt antal friska, åldersmatchade och frivilliga personer är också tänkt att rekryteras.

Sammanfattning på engelska

Left ventricular adaptation to training is referred as athlete’s heart and during the past years has been extensively investigated in adult athletes. Cross-sectional studies have shown that left ventricular remodelling as a result of training embraces both morphological and functional alterations and is dynamic in nature. The most obvious and characteristic adaptations appear in the peak period of exercise, even in subjects with an athlete heart.
Studies involving strain rate imaging have been proven able to demonstrate spatial variations in regional myocardial deformation in a variety of clinical entities. Two-dimensional speckle tracking technique has also been implemented in the assessment of cardiac function in athletes, demonstrating improved left ventricular twist mechanics in well trained subjects presenting with left ventricular remodelling when compared with sedentary controls. However, the understanding of time induced cardiac changes and to which extend is to the best of our knowledge limited in children and adolescents undergoing strenuous exercise. As this technique is now well established in the evaluation of cardiac function, we are planning to investigate the effects of training on cardiac function early in life.
Our goal is to study and better understand the ventricular and atrial systolic contraction pattern, as expressed by strain and strain rate, in the presence of cardiac shape adjustment in well trained young subjects. We also aim to evaluate the correlation between cardiac deformation mechanics and exercise capacity at the different stages of their training.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Kardiologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

R00-R09 Symtom och sjukdomstecken från cirkulationsorganen och andningsorganen

Multicenterstudie

Nej

EudraCTnr

Ej aktuellt

Protokollnummer på prövningen

Ej aktuellt

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

Dnr 2018/002

ClinicalTrials.gov

Ej aktuellt

Biobanksavtal

Ej aktuellt

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=30 atleter 30 frivilliga personerN/AN/AN/A

Vetenskaplig sammanfattning

Hjärtats anpassning till långvarig och regelbunden träning demonstreras av en idrottares hjärta vilket är friskt och fysiologiskt förstorat. Kroppen har en större pump som kan sända ut blod till vävnaderna. Hur är detta möjligt? Anpassningen kan vara kopplad till att hjärtat ökar i storlek för att bli mer effektivt. Idrottares hjärtan fylls med och töms på mycket större blodvolymer och pumpar runt dubbelt så mycket blod jämfört med otränade personers hjärtan. Under hård träning förändras hjärtats pumpmekanik från hur det ser ut i vila. Blodets rörelseenergi är högre hos idrottare än normala personer under då hjärtat fylls och detta orsakas av förtjockade hjärtmuskelväggar samt större blodvolymer. Under de senaste åren har man gjort omfattande ultraljudundersökningar (ekokardiografi) hos vuxna idrottare. Studier har visat att förändringarna i hjärtstorlek och funktion förekommer under maxträningsperioden.

Ekokardiografi är en erkänd metod för kvantifiering av hjärtas pumpförmåga i klinisk rutin, där faktorer som hög tillgänglighet och frånvaro gällande inverkan på patienten starkt bidrar. Även om konventionell ekokardiografi anses tillförlitlig för hjärtfunktionsanalys, finns numera evidens som gör gällande att nedsatt funktion kan föreligga vid en rad olika sjukdomar; där konventionella tekniker/mätningar hamnar inom normalintervallet. En gemensam nämnare i sammanhanget är nyare utrustning med möjlighet till mer förfinad analys, inte minst genom s.k. två-dimensionell deformationsanalys (2D-STE); en halvautomatisk teknik genom vilken man kan kvantifiera funktionen inom specifika delar av hjärtmuskeln, såväl som identifiera subtilt avvikande mönster i hjärtats totala pumpförmåga (i tillägg till sedvanliga funktionsmått). Flertalet studier har också rapporterat relativt högre siffror för reproducerbarhet med 2D-STE, jämfört med konventionell ekokardiografisk metodik; vilket talar för säkrare diagnostik.

Den avancerade 2D-STE-tekniken har använts för att bedöma hjärtfunktion hos vuxna idrottare och visade förbättrad hjärtfunktion jämfört med stillasittande kontrollpersoner. Vår förståelse om när hjärtförändringarna händer hos barn och ungdomar idrottare och i vilken utsträckning detta sker, är dock begränsad. Eftersom denna teknik nu är väl etablerad för utvärdering av hjärtfunktion planerar vi att undersöka effekterna av träning på hjärtfunktionen vid ett tidigt stadium i livet.

Det primära syftet med den aktuella studien, är att analysera hjärtfunktionen hos barn och ungdomar som idrottar; i huvudsak med hjälp av ekokardiografisk metod inkluderande konventionella mätningar (på hjärtats pump- och fyllnadsfunktion) samt data som härletts via 2D-STE; med förhoppningen att bättre kunna förstå hjärtfunktionsmönster under olika tidsperioder av träningen. Vi strävar också efter att utvärdera sambandet mellan hjärtfunktion och kondition.

Utöver ekokardiografi kommer deltagarna även att genomgå ett arbets-EKG med gasanalys (dvs. EKG-registrering under fysisk belastning samtidigt med mätningar av andningsfrekvens och halter av vissa gaser), för att objektivt värdera hjärtats pumpfunktion i samband med lungfunktion.

Den aktuella studien har en kvantitativ, prospektiv kohortkaraktär. I studien kommer vi att inkludera barn och ungdomar som idrottar och är medlemmar av Örebro Gymnastikförening. Resultatet förväntas kunna få regional betydelse, ifråga om förbättrad diagnostik och omhändertagande av unga idrottare. Studien kan potentiellt även få betydelse på individnivå, då deltagare med påvisad avvikelse (oavsett typ) teoretiskt kommer att hittas i tidigare skede än vad som annars hade varit fallet, och härigenom erbjudas uppföljande kontroll respektive lämplig behandling i syfte att förhindra ytterligare försämring. Insamling av data beräknas vara avslutad till våren 2019. Vid all datainsamling kommer involverade undersökare att tillämpa på förhand upprättade studieprotokoll (dvs. undersökningsscheman), i syfte att erhålla så god samstämmighet som möjligt gällande mätning av studiespecifika data.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Hjärt-lung-fysiologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)


Utvärdering av hjärtats systoliska strain med Speckle Tracking Ekokardiografi hos barn och ungdomar som genomgår ett intensivt träningsprogram, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/252241