Korrelation mellan upplevd patientnytta av näsoperation och näsflödesmätningsresultat efter operation.
Korrelation mellan upplevd patientnytta av näsoperation och näsflödesmätningsresultat efter operation.
Project number : 252591
Created by: Johan Knutsson, 2018-08-28
Last revised by: Johan Knutsson, 2019-07-25
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-06-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Om en sned nässkiljevägg förtränger näskaviteten och orsakar konstant nästäppa kan man ofta åtgärda detta med en operation och det är en av de vanligaste operationerna inom öron- näs- och hals (ÖNH) verksamheten. 

Många patienter får efter operation förbättrade värden när man mäter näsflödet och till och med normaliserade värden. Trots detta blir långt ifrån alla nöjda med operationen och upplever ändå nästäppa.Vilka faktorer som avgör om man upplever fortsatt nästäppa efter operation är oklart. 

I den aktuella studien ämnar vi undersöka hur olika näsflödesmätningsresultat korrelerar till upplevd patientnytta av operationen.

Sammanfattning på engelska

If a deviated nasal septum obstructs the nasal cavity and causes a constant nasal congestion, it is often possible to surgically correct this with a septoplasty. Septoplasty is one of the most common surgical procedures in ENT practice..

After surgery, many patients show improved values when measuring the nasal flow and even normalized values. Nevertheless, far from all are satisfied with the functional result, still experiencing nasal congestion. The factors that cause continued nasal congestion after surgery are unclear.

In the current study, we intend to investigate how different nasal flow measurement results correlate to what extent the patient experienced the surgery as beneficial .

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Oto-rhino-laryngologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

J30-J39 Andra sjukdomar i övre luftvägarna

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

Dnr: 2019-01677

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=240   

Vetenskaplig sammanfattning

Bakgrund:

Näsan delas i två anatomiska hålrum av nässkiljeväggen (septum). Förekomsten av en sned nässkiljevägg är upp till 50% i befolkningen. De flesta personer med sned nässkiljevägg har inga symtom alls. Om en sned nässkiljevägg förtränger näskaviteten och orsakar konstant nästäppa kan man ofta åtgärda detta med en operation. Målet med operationen (septumplastik) är att korrigera snedheten. Många gånger kombineras denna operation med en konkotomi som betyder att man kirurgiskt minskar nedersta raden av näsans näsmusslor (konka inferior) vilket ytterligare kan förbättra rumsförhållandena i näsan. Septumplastik är en av de vanligaste operationerna inom öron- näs- och hals (ÖNH) verksamheten. 

Att avgöra om en patient kommer att få nytta av en septumplastik är inte alltid enkelt. Studier angående patientnöjdhet efter septumplastik visar förbättrade resultat om man inför beslut om kirurgi tar hänsyn till resultat från rhinomanometri. Vid ÖNH-kliniken Universitetssjukhuset Örebro ska – utöver subjektiva symtom – även septumdeviation vid den kliniska undersökningen, såväl som nedsatt resistens vid rhinomanometrisk undersökning kunna påvisas, innan beslut om operation kan tas.

Vid aktiv främre rhinomanometri andas patienten i en mask varvid luftflöde och lufttryck mäts i en näskavitet åt gången. Från dessa värden beräknas sedan resistens. För att särskilja hög resistens orsakad av sned brosk/benstruktur från patologi eller naturliga variationer i näsans slemhinna görs mätningar både före och efter administration av avsvällande näsdroppar. Undersökningen tar några minuter och orsakar inte patienten något obehag.

Vid vår klinik erbjuds patienter opererade för sned nässkiljevägg ny mätning med rhinomanometri sex månader efter operation. Härvidlag får patienten också en enkät hemskickad från svenska septumkvalitetsregistret angående i vilken mån hen upplever att näsandningen förändrats av operationen. Förändringen graderas på en fyrgradig skala (helt bra – förbättrad – ingen skillnad – försämrad). Enligt aktuella data anger 76% att de blivit helt bra eller förbättrade i sin näsandning efter operation med septumplastik. Bland dem som anger att de förbättrats förekommer dock att patienten postoperativt fortfarande inte uppnår normalvärden vid rhinomanometri. På samma sätt finns det patienter som trots att de postoperativt uppnått normalvärden vid rhinomanometrisk undersökning alltjämt inte upplever sin näspassage tillfyllest.

I aktuell studie ämnar vi undersöka huruvida den procentuella förändringen av värden vid rhinomanometrisk undersökning före och efter kirurgi, korrelerar bättre till patientnöjdhet än ett faktiskt uppnått normalvärde

Syfte:

Studiens syfte är att korrelera patienternas subjektiva bedömning av sin näsandning postoperativt till olika sätt att se på de objektiva mätresultaten från rhinomanometri postoperativt. 

Hypotes:

Procentuell ökning av rhinomanometriskt värde efter septumplastikoperation korrelerar bättre till postoperativ patientnöjdhet än uppnått absolut värde på postoperativa rhinomanometrin.

Studiedesign:

Retrospektiv kohort studie.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Öron-, näs- och halskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Korrelation mellan upplevd patientnytta av näsoperation och näsflödesmätningsresultat efter operation., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/252591