Födelsevikt över 4500 g - trender över tid i förekomst av förlossningsskada och förlossningssätt hos kvinnor med typ 1 diabetes och graviditetsdiabetes i Sverige 1998-2012.
Födelsevikt över 4500 g - trender över tid i förekomst av förlossningsskada och förlossningssätt hos kvinnor med typ 1 diabetes och graviditetsdiabetes i Sverige 1998-2012.
Project number : 254531
Created by: Karin Hildén, 2018-10-26
Last revised by: Karin Hildén, 2018-10-29
Project created in: FoU Region Örebro län

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder
2018-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-12-31
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Födelsevikt >4500 g (makrosomi) innebär en ökad risk för förlossningsskada på barnet. Den vanligaste förlossningsskadan uppkommer när barnet fastnar i bäckenet vid framfödandet och nerverna som går från nacken till armen sträcks ut.Tillståndet kallas Erb's pares. Kvinnor med diabetes innan graviditeten och kvinnor som får diabetes under graviditeten har en ökad risk att få makrosoma barn. Utöver att barnen till kvinnor med diabetes i medel har en absolut högre födelsevikt har de också en annan kropsskonfiguration med en ökad andel kroppsfett som ofta ligger fördelat över skulderpartiet jämfört med barn till friska kvinnor. Detta innebär att barnen är breda över axlarna och därför lättare fastnar med skuldran uner blygdbenet vid födseln.

Typ 1 diabetes ökar i Sverige även om patientengruppen i absoluta tal är relativt liten. Graviditetsdiabetes ökar också, framför allt pga invandring och tilltagande förekomst av övervikt och fetma i befolkningen.

 Eftersom makrosomi är den största riskfaktorn för uppkomst av Erb's pares vill vi studera förekomsten över tid av denna komplikation hos kvinnor med och utan diabetes som fött ett barn som väger mer än 4500g i Sverige. Data kommer hämtas från medicinska födelseregistret.

Att veta hur förlossningsutfallet ser ut för makrosoma barn i olika grupper över tid kan ge en fördjupad kunskap om risker och hur man ska kunna handlägga dessa kvinnor inför förlossningen. Har den behandling vi ger till kvinnor med diabetes haft någon nytta?

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Endokrinologi och diabetes
checked Epidemiologi
checked Reproduktionsmedicin och gynekologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

P10-P15 Förlossningsskador

Multicenterstudie

Nej

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=ej aktuellt   

Vetenskaplig sammanfattning

Makrosomi (födelsevikt >4500g) förekommer hos  ca 3,3 % av alla födda barn i Sverige 2016 . Tillståndet är kopplat till sämre utfall för barnet vid förlossningen. Detta gäller framför allt skada på plexus brachialis vid framfödandet, sk Erb's pares. Erbs pares är starkt kopplat till skulderdystoci men kan även uppkomma vid överdriven traktion i huvudet/halsen utan att barnet fastnat med skuldran. Det kan drabba både den främre och den bakre axeln. Ers' pares drabbar ca 3/1000 födda barn i Sverige. Majoriteten av de barn som får Erb's pares kommer att få normal funktion i armen men för en liten andel leder det till permanenta skador med livslångt handikapp.

Kvinnor med diabetes före graviditeten (typ 1) samt kvinnor med graviditetsdiabetes (GDM) har ökad risk både för att få stora barn för tiden (LGA) och makrosoma barn. Detta i sin tur leder till ökad risk för Erb's pares  2.1% hos typ 1 diabetiker och 0.7% hos kvinnor med GDM. Även kvinnor med övervikt och fetma har ökad risk för dessa tillstånd med följande riskökning för Erb's pares. Kvinnor med diabetes har en högre risk än kvinnor utan diabetes för Erb's pares även om den maternella vikten är samma. Detta kan bero på att barn till kvinnor med diabetes har en annan kroppskonfiguration med en större ansamling av fett över axelpartiet vilket kan inverka negativt vid framfödandet.

Alla typer av diabetes ökar i Sverige om än i olika omfattning.  Bland gravida kvinnor i Sverige har ca 0.5% typ 1 diabetes och drygt 1% GDM. Även övervikt och fetma ökar i den barnafödande populationen. Av detta skulle kunna följa att andelen makrosoma barn ökar och så även förlossningsskador. Det finns uppgifter internationellt om att födelsevikten både ökat och minskat de senaste 20 åren. Vi har i tidigare studier (opublicerade data) visat att födelsevikten i Sverige gått ned 1998-2012, både bland kvinnor utan diabetes och bland kvinnor med GDM. Vi kunde också visa att förkomsten av Erb's pares halverats i båda grupperna. Bland kvinnor med typ 1 diabetes har förekomsten av både LGA och makrosmi ökat under samma tidsperiod.  

Andelen kejsarsnitt ökar globalt och i Sverige. Det finns många anledningar till detta och det är inte enbart medicinska skäl. Detta skulle kunna leda till minskande antal förlossningsskador om man erbjuder kejsarsnitt till kvinnor med risk för makrosomi.

Det finns inga studier från Sverige som studerat trenden för incidens av marosomi bland friska och kvinnor med olika former av diabetes och jämfört detta med trenden för Erb's pares och förlossning med kejsarsnitt.

Studien kommer vara en prospektiv kohortstudie där man använder data från Medicinska Födelseregistret.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kvinnokliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Helena Fadl
Överläkare, Kvinnokliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Paulina Arntyr Hellgren
ST-läkare Obstetrik och gynekologi, Kvinnokliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare

Födelsevikt över 4500 g - trender över tid i förekomst av förlossningsskada och förlossningssätt hos kvinnor med typ 1 diabetes och graviditetsdiabetes i Sverige 1998-2012., from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/254531