(Metabola och cirkulatoriska effekter av aortaocklusion med aortaocklusions ballong (REBOA) på organ proximalt om ocklusionen, hjärna och lungor, och distalt om ocklusionen, ryggmärg, njurar magtarmkanal
(Metabola och cirkulatoriska effekter av aortaocklusion med aortaocklusions ballong (REBOA) på organ proximalt om ocklusionen, hjärna och lungor, och distalt om ocklusionen, ryggmärg, njurar magtarmkanal
Project number : 255271
Created by: Magnus Olivecrona, 2018-11-15
Last revised by: Magnus Olivecrona, 2018-11-15
Project created in: FoU Region Örebro län

Not uppdated, final reminderNot uppdated, final reminder
2018-11-28
Rekrytering/datainsamling pågår
2019-01-31
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Akronym

CNSREBOA

Populärvetenskaplig sammanfattning

Kunskapen om de fysiologiska effekterna av aorta avstängning med perkutant anlagd aortaocklusionsballogn, (REBOA) är knapphändiga och grundar sig på kliniska fallbeskrivningar och ett fåtal riktade vetenskapliga studier.

Vi avser att studera effekten av aortaocklusion såväl proximalt om avstägningens, d.v.s. på hjärna och lungor, som distalt om avstängingen, d.v.s. på bukorgan, njurar, ryggmärg, och mag-tarmkanal.

Avsikten är att studera fysiologiska förändringar som kan uppträda i samband med avstäningen, med avseende på hjärna och ryggmärg bl.a. intrakraniellt tryck, intraspinalt tryck, cerebralt och spinalt blodflöde, cerebral och spinal ämnesomsättning studerad med mikrosidalys.

För att studera förändringar i organen distalt om ocklusionen, t.ex. magtarmkanalen, lever, njurar, kommer yt-mikrodialysteknik att användas kombinerat med vävnadssyrgastension.

Målet med stuierna är att skapa en mer ingånde kunskap om vad som händer i olika organsystem i samband med användandet av aortaocklusion, samt att även studera ocklusionstidens inflytande på eventuell organpåverkan till följd av ocklusionen.

Avsikten projekt är att skapa möjlighet för att ta fram ett slutligt forskningsprotokoll. Detta görs genom att gruppen möts i Umeå, genomför ett pilotfall, iform av internutbildning, där operationstekninker och utrustning, och slutsligt exakt forskningsprotokoll kan faställas.

Sammanfattning på engelska

The aim is to study metabolic changes in the CNS and in distal organs as kidney, liver, pancreas and duodenum in association with the use of REBOA.
Little is to day known about the effects on the central nervous system, or how long the occulusion of the aorta can be without causing irreversible damage to the organs distal of the occlusion.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Kirurgi
checked Neurologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

T00-T07 Skador som engagerar flera kroppsregioner

Multicenterstudie

Nej

EudraCTnr

ej tillämpl

Protokollnummer på prövningen

ej tillämpl

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

ej tillämpl

ClinicalTrials.gov

ej tillämpl

Regionalt Biobanksavtal (RBC)

OLL-836061

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=1   

Vetenskaplig sammanfattning

Vi avser att genomföra en genomgripande studie med avseende på fysiologiska effekter både proximalt och distalt om den occluderade aortan, ett att fokusområdena är att studera hur lång avstäning en kan vara för att inte ge irreversibla skador på de undersökta organen. Vi kommer att särskilt fokusera på förändningar i det centrala nervsystemet.

Det omedelbara syftet  är att skapa forskningsprotokoll och underlag, för att genomföra den i ansökan beskrivna studien.

Vår avsikt är studera förändringar i hjärnan i samband med användandet av REBOA, dels på gris med förmodad intakt autoregulation och BHB samt på gris med stegrat intrakraniellt tryck. I första hand avses förändringar i ICP och CPP göras men även andra parameter på hjärnskada skalla användas såsom mikrodialys, i första hand laktat pyruvat kvot, men även glycerol, förändringar i kortikalt blodflöde skall också studeras.

Den omedelbara frågaställning för denna ansökan är genomförbarhet, tidsåtgång, skapandet av ett experimentellt schema, d.v.s i vilken ordning saker skall göras,kontrollerande av lämplig kirurgisk teknik, samplingteknik. Det är en komplicerad och multimodal mätteknik som kommer att användas såväl i centra nervcystetmet, ryggmärgen, och övriga intressanta organ. För att säkerställa att detta är genomförbart, och hur exakt tillvägagångsättet skall vara behöver denna undersökning göras.

För att nå syftet skall gruppen samlas i Umeå, slå fast ett exakt forskningsprotokoll, och genomföra ett pilotdjur, för att se att tänkta moment, och monitoreringar fungerar med avseed tillförlitlighet.

Detta innebär att djurets hjärna skall monitoreras med intrakraniell tryckmätare, vävnadsoxygen mätare, cerebral blodflödesmätare, temperatur och intrakraniellt tryck. Samtidigt skall perifera organ som lever njure pancraeas och tarm även de metabolt studeras.

Avsikten är att studera effekten av aortaavstängning med avseende på metabolism och ischaemiutveckling över tid

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Anestesi- och intensivvårdskliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kirurgiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

(Metabola och cirkulatoriska effekter av aortaocklusion med aortaocklusions ballong (REBOA) på organ proximalt om ocklusionen, hjärna och lungor, och distalt om ocklusionen, ryggmärg, njurar magtarmkanal, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/255271