HTLV-1/2 hos intravenösa missbrukare
HTLV-1/2 hos intravenösa missbrukare
Project number : 256191
Created by: Kerstin Malm, 2018-12-10
Last revised by: Kerstin Malm, 2019-11-05
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-11-05
Planering och förberedelse
2019-11-05
Rekrytering/datainsamling pågår
2020-12-06
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Humant T-leukemivirus (tidigare Humant T-lymfotroft virus) HTLV, typ 1 och typ 2 är de första humana retrovirus som upptäcktes, i början av 1980-talet. Det uppskattas att 15-20 miljoner människor är bärare av något av dessa virus över världen. Prevalensen varierar dock stort mellan olika geografiska områden, där HTLV-1 framför allt finns i Södra Japan, Melanesien, Iran, Karibien och Sydamerika, medan HTLV-2 framför allt funnits bland ursprungsbefolkningar i Afrika och Amerika, men även bland intravenösa missbrukare (IVDU) i storstäder i Amerika och Europa.
I början av 1990-talet gjordes en prevalensstudie bland drygt 900 IVDU i Stockholm avseende HTLV-1/2, där man fann att 3,2% bar på HTLV-2 virus. En uppföljning på detta gjordes 2007-2008, då en prevalensstudie av flera blodöverförda smittor hos IVDU i Stockholm genomfördes. Denna studie visade på en i stort sett lika stor prevalens av HTLV-smitta (3,2%, varav 80% bar på HTLV-2, 6% på HTLV-1 samt resterande bar på ej typbara HTLV).

Det är nu 10 år sedan den förra studien, och en uppföljning av prevalensen i gruppen IVDU är av intresse. Då många regioner nu infört, eller snart inför, sprututbytesprogram, där deltagarna erbjuds test av blodsmittor, är det tillfälle att även erbjuda test för HTLV, för att kunna följa upp de tidigare prevalenssiffrorna. Genom samarbete med flera regioner, i samband med sprututbytesprogram, kommer vi även att kunna se huruvida HTLV finns i andra regioner i landet än bara Stockholm, bland IVDU.
 

Sammanfattning på engelska

Human T-leukemia virus (formerly human T-lymphotropic virus) HTLV, type 1 and type 2 are the first human retroviruses to be discovered in the early 1980s. It is estimated that 15-20 million people are carriers of any of these viruses around the world. However, prevalence varies widely between different geographic areas, where HTLV-1 is predominantly in Southern Japan, Melanesia, Iran, the Caribbean and South America, while HTLV-2 was primarily among indigenous peoples in Africa and America, but also among intravenous drug users (IVDU) in major cities in America and Europe.
At the beginning of the 1990s, a prevalence study was conducted among over 900 IVDU in Stockholm regarding HTLV-1/2, where 3.2% were found to be HTLV-2 virus carriers. A follow-up study was done in 2007-2008, when a prevalence study of blood-borne infections in IVDUs in Stockholm was conducted. This study showed a similar prevalence of HTLV infection (3.2%, of which 80% were HTLV-2, 6% on HTLV-1 and the remaining non-typable HTLV).
It is now 10 years since the previous study, and a follow-up of the prevalence in the IVDU group is of interest. Since many regions have now introduced, or soon will introduce, syringe exchange programs, where participants are offered blood tests, it is also possible to offer HTLV tests to monitor the prevalence. Through cooperation with several regions, in connection with syringe exchange programs, we will also be able to see whether HTLV exists in other regions of the country than just Stockholm, among IVDU

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Infektionsmedicin
checked Klinisk laboratoriemedicin


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Diagnoskod för huvuddiagnos

B25-B34 Andra virussjukdomar

Diagnoskod för underdiagnos

B25-B34 Andra virussjukdomar

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2018/2131-32

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=1000   

Vetenskaplig sammanfattning

Syfte

Att studera prevalensen av HTLV-1/2 infektion hos landets missbrukare, i samband med att de deltar i olika regioners sprututbytesprogram.

Frågeställning/hypotes

HTLV-1/2, främst typ 2, har tidigare visats bland missbrukare i Stockholm, senast år 2007-2008. Denna studie är en uppföljning på denna, samt en ny prevalensstudie bland missbrukare i andra delar av landet. I samband med att individer deltager i sprututbytesprogram kan test för HTLV erbjudas deltagarna.
Kvarstår en prevalens på c:a 3 % i Stockholm, och finns det även en sådan prevalens ute i andra delar av landet?

Metod/Design

För Stockholmsområdet: En retrospektiv, kvantitativ studie, där redan insamlat biobanksmaterial används
För övriga regioner: En prospektiv, kvantitativ studie.

Urval/Studiegrupper

I studien ingående deltagare är de personer som i sprututbytesprogrammet i Stockholm lämnat prov för blodsmitteanalyser och vars prover därefter biobankats. C:a 1800 prover/individer beräknas ingå, tagna vid projektet under 2017. Vid den förra studien (2007-2008) var medelåldern på deltagarna 51 år, med en könsfördelning på 27% kvinnor och 73% män.
För övriga regioner; deltagare i sprututbytesprorgammen.

Datainsamling

För sprututbytesprogrammet i Stockholm finns redan godkänd etikansökan för analys av HTLV på prover från deltagarna. Då prov finns sparade i biobank kommer dessa att tas fram, tinas och analyseras med screeningtest för HTLV-1/2 antikroppar. Reaktiva prover kommer att konfirmeras med Inno-LIA immunoblottest. Kontakt tas med övriga sprututbytesprogram i landet, där man, efter godkänd etikansökan, provtar deltagarna för HTLV-1/2 antikroppar, och går vidare med positiva prover enligt ovan.
Proverna analyseras i första hand på Liaison XL i Örebro, alternativt på respektive orts eget laboratorium. Reaktiva prover konfirmeras på plats i Örebro, vid referenslaboratoriet för HTLV-1/2 vid Laboratoriemedicin, Universitetssjukhuset, Örebro.
Provgivare med konfirmerat positiva prover för HTLV 1 eller HTLV-2 skall informeras om detta vid ordinarie besök inom programmet.

Databearbetning och analys

Efter analys sammanställs resultaten, och beräkningar gör på prevalens av HTLV-infektion i denna befolkningsgrupp.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Laboratoriemedicinska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

HTLV-1/2 hos intravenösa missbrukare, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/256191