PURE-HF
PURE-HF
Project number : 260531
Created by: Barna Szabó, 2019-01-09
Last revised by: Karin Johansson, 2019-05-02
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2017-11-03
Rekrytering/datainsamling pågår
2021-12-31
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Kronisk hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd som medför ökad risk för inneliggande vård till följd av vätskeansamling. Detta är ofta en konsekvens av att njurarna anpassar sig till vätskedrivande behandling och medicinerna ger mindre och mindre effekt. Ultrafiltration är en beprövad metod för att få bort den överflödiga vätskemängden med en dialysliknande utan att belasta njurarna med höga doser av vätskedrivande. PURE-HF studien jämför två behandlingsalternativ vid akuta inläggningar och otillräcklig vätskedrivande-effekt: den vanliga behandlingsmetoden är stor dos intravenös Furix-behandling i några dagar, och alternativet är intravenös Furixbehandling i en lägre dos, med stöd av ultrafiltration.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Kardiologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Fas

III

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

I30-I52 Andra former av hjärtsjukdom

Multicenterstudie

Ja

ClinicalTrials.gov

NCT03161158

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=864   

Vetenskaplig sammanfattning

Kronisk hjärtsvikt är ett vanligt tillstånd som medför ökad risk för inneliggande vård till följd av vätskeansamling. Detta är ofta en konsekvens av så kallad diuretika resistens som hanteras med ökad dos, intravenöst gett loopdiuretika i den dagliga rutinen. Aquauresis med hjälp av långsam kontinuerlig ultrafiltration (SCUF) är en sedan tidigare beprövad metod för att undvika behovet för stora doser loopdiuretika, då detta är kopplad till övergående försämring av njurfunktionen, och sämre prognos jämfört med situationer som kan hanteras med peroral eller låg dos intravenös diuretika. De tidigare studierna ledde till kontroversiella resultat angående effekten på återinläggningsrisken och långtidsprognosen, med vissa starkt debatterade punkter i studieuppläggen.

PURE-HF studien är en randomiserad, icke-blindad studie som jämför två behandlingsalternativ hos patienter med känd hjärtsvikt, som har blivit akut inlagda till följd av vätskeansamling, och svarar otillräckligt på iv. diuretika första dygnet efter inläggningen. Den vanliga behandlingsmetoden är intravenös Furix-behandling i ökad dos jämfört med den perorala dosen innan inläggningen, alternativet är intravenös Furixbehandling i en lägre dos, med stöd av ultrafiltration i 1-7 dagar, med 6-10 timmars behandlingspass per dag.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område thorax kärl diagnostik - Hjärt-lung-fysiologiska kliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

PURE-HF, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/260531