Tillgång till koloskopi och effekt på incidens och mortalitet i kolorektal cancer justerat för socioekonomiska faktorer i Sverige 1987-2014
Tillgång till koloskopi och effekt på incidens och mortalitet i kolorektal cancer justerat för socioekonomiska faktorer i Sverige 1987-2014
Project number : 261021
Created by: Mei Li, 2019-01-14
Last revised by: Mei Li, 2019-01-15
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-01-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Samtliga koloskopier i Sverige som utförs i slutenvården sedan1987 och i öppenvården sedan 2005 rapporteras till Socialstyrelsen på individnivå. En kohort med samtliga som genomgått koloskopi fram till 2014 har på detta sätt identifierats och omfattar drygt 400 000 individer. Utöver information om själva koloskopiundersökningen har data kring diagnos av kolorektal cancer, inklusive sublokalisation och höggradigt dysplastiska adenom, ev dödsdatum och ev död i kolorektal cancer, samt socioekonomiska variabler (civilstånd, utbildning, inkomst, bostadsort/kommuntillhörighet och födelseland) länkats till filen. För jämförelse har ålder, kön och socioekonomisk variabler för hela Sveriges befolkning (utom de som koloskoperades) år 2010 inhämtats. Flera register på Socialstyrelsen och SCB har således använts och materialet fanns färdiginsamlat redan 2016.

Vi avser att kartlägga tillgången till koloskopi i olika subgrupper i populationen, liksom olika tidstrender kring detta. Nästa steg är att jämföra den skyddande effekten av koloskopi genom polypektomier och tidig upptäckt på incidens och mortalitet i olika patientgrupper för både proximal och distal kolorektal cancer.

När det gäller tillgång till en så pass kvalificerad undersökning som koloskopi så förväntar vi oss en viss ojämlikhet utifrån studier i andra offentliga sjukvårdssystem. När det gäller effekten av koloskopi på incidens och mortalitet i kolorektal cancer i olika socioekonomiska grupper är kunskapsläget oklart.

Sammanfattning på engelska

In Sweden, all colonoscopies performed in inpatient care since 1987 and in outpatient care since 2005 are reported to the National Board of Health and Welfare at the individual level. A cohort with all who have undergone colonoscopy up to 2014 has thus been identified and comprises just over 400,000 individuals. In addition to information on the actual colonoscopy study, data on the diagnosis of colorectal cancer, including sublocalization and highly dysplastic adenomas, may have the date of death and possibly death in colorectal cancer, as well as socioeconomic variables (marital status, education, income, place of residence / community and birth country) linked to the file. For comparison, the age, sex and socio-economic variables for the whole of Sweden's population (except those co-operatives) in 2010 were obtained. Several registers at the National Board of Health and Welfare and Statistics Sweden have thus been used and the material was already collected in 2016.

We intend to map the availability of colonoscopy in different subgroups in the population and trends around this. The next step is to compare the protective effect of colonoscopy with polypectomies and early detection on incidence and mortality in different patient groups for both proximal and distal colorectal cancer.

When it comes to access to such a qualified study as colonoscopy, we expect some inequality based on studies in other public healthcare systems. With regard to the effect of colonoscopy on incidence and mortality in colorectal cancer in different socio-economic groups, the state of knowledge is unclear.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Cancer och onkologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

C15-C26 Maligna tumörer i matsmältningsorganen

Multicenterstudie

Ja

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=80000   

Vetenskaplig sammanfattning

2019 analys och färdigställande av manus kring tillgång till koloskopi per socioekonomisk grupp

2010 analys och färdigställande av manus kring incidens och mortalitet i KRC efter koloskopi per socioekonomisk grupp

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - CAMTÖ workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Yang Cao
Statistiker, Kliniskt forskningscentrum

Roll i projektet

checked Medarbetare

Tillgång till koloskopi och effekt på incidens och mortalitet i kolorektal cancer justerat för socioekonomiska faktorer i Sverige 1987-2014, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/261021