Datakvalitet i Kvalitetsregister ECT
Datakvalitet i Kvalitetsregister ECT
Project number : 262181
Created by: Axel Nordenskjöld, 2019-01-29
Last revised by: Axel Nordenskjöld, 2019-01-29
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2018-12-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Registeranmälan

  1. Datakvalitet i Kvalitetsregister ECT, Registeranmälan
  2. Datakvalitet i Kvalitetsregister ECT, Projektbeskrivning

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Kvalitetsregister ECT är sedan 2012 ett nationellt kvalitetsregister dit 90% av alla patienter som behandlas med ECT rapporteras. Registret används för kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling och forskning. För att registret skall kunna användas för sina syften är det viktigt att känna till om uppgifterna i registret är korrekta. Det har inte tidigare gjorts någon systematisk forskningsstudie för att undersöka datakvaliteten i registret jämfört med original-källor.

Projektet syftar till att jämföra redan rapporterade journal-uppgifter i Kvalítetsregister ECT med original-journalen för att undersöka kvaliteten på rapporterade uppgifter. Projektet syftar också till att jämföra avidentifierade uppgifter rapporterade till Kvalitetsregister ECT med uppgifter i Socialstyrelsens patientregister och läkemedelsregistret.

Ett slumpmässigt urval av totalt 250 behandlingsserier i registret kommer att tas fram. De sjukhus som rapporterat uppgifterna kommer att kontaktas och ombedas skicka de journaluppgifter som användes vid registreringen till kvalitetsregistret. Journaluppgifterna kommer att jämföras med uppgifterna i kvalitetsregistret. Övriga potentiellt känsliga uppgifter i journalen skall maskeras.

Avidentifierade uppgifter avseende alla behandlingsserier i Kvalitetsregister ECT och patientregistret respektive läkemedelsregistret kommer att jämföras med avseende på datum för behandling, diagnos och läkemedelsbehanding.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Psykiatri


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

F30-F39 Förstämningssyndrom

Diagnoskod för underdiagnos

F20-F29 Schizofreni, schizotypa störningar och vanföreställningssyndrom

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2018/408 Uppsala

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=250250  

Vetenskaplig sammanfattning

Kvalitetsregister ECT är sedan 2012 ett nationellt kvalitetsregister dit 90% av alla patienter som behandlas med ECT rapporteras. Registret används för kvalitetssäkring, kvalitetsutveckling och forskning. För att registret skall kunna användas för sina syften är det viktigt att känna till om uppgifterna i registret är korrekta. Det har inte tidigare gjorts någon systematisk forskningsstudie för att undersöka datakvaliteten i registret jämfört med original-källor.

Projektet syftar till att jämföra redan rapporterade journal-uppgifter i Kvalítetsregister ECT med original-journalen för att undersöka kvaliteten på rapporterade uppgifter. Projektet syftar också till att jämföra avidentifierade uppgifter rapporterade till Kvalitetsregister ECT med uppgifter i Socialstyrelsens patientregister och läkemedelsregistret.

Ett slumpmässigt urval av totalt 250 behandlingsserier i registret kommer att tas fram. De sjukhus som rapporterat uppgifterna kommer att kontaktas och ombedas skicka de journaluppgifter som användes vid registreringen till kvalitetsregistret. Journaluppgifterna kommer att jämföras med uppgifterna i kvalitetsregistret. Övriga potentiellt känsliga uppgifter i journalen skall maskeras. Uppgifterna som efterfrågas omfattar

- Datum för avslutande av behandlingsserien

- Diagnos som indikerat behandling

- Förlossning inom 4 veckor före behandlingen

- Uppgifter om svårighetgraden av symptom, inklusive bedömningar med skattningsskalorna Clinical Global Impression, Montgomery Åsberg Depression Rating Scale, i intervjubaserad eller självskattad version,

- Minnesstörning enligt Comprehensive psychopathological rating scale

- Livskvalitet enligt EQ-5D

- Antal behandlingstillfällen med ECT i serien

- Elektrodplacering

- Elektrisk dosering

- Kramptid enligt EEG

- Narkosmedel och doser

- Samtidig psykofarmakologisk läkemedelsbehandling

- Allvarliga biverkningar i samband med ECT

Avidentifierade uppgifter avseende alla behandlingsserier i Kvalitetsregister ECT och patientregistret respektive läkemedelsregistret kommer att jämföras med avseende på datum för behandling, diagnos och läkemedelsbehanding.

Projeket kan förväntas ge kunskap om datakvaliteten i Kvalitetsregister ECT. Om projektet visar att registret håller hög kvalitet kan användningen av registerdata öka. Om det finns behov av förbättringar kan projektet leda till förändringar för att säkra datakvaliteten och därmed i framtiden säkrare kvalitetsarbete och forskning baserad på registret.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område psykiatri - Allmänpsykiatrisk öppenvård workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)


Datakvalitet i Kvalitetsregister ECT, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/262181