Bakteriell keratit- metodik för påvisande av sjukdomsalstrande agens
Bakteriell keratit- metodik för påvisande av sjukdomsalstrande agens
Project number : 262291
Created by: Susanna Sagerfors, 2019-01-30
Last revised by: Susanna Sagerfors, 2019-03-21
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2018-09-10
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Bakteriell keratit är en akut, allvarlig infektion av ögats hornhinna som i värsta fall kan ge upphov till grav, bestående synnedsättning eller förlust av ögat. Gold standard för diagnostik och adekvat terapi är isolering och resistensbestämning av sjukdomsalstrande patogen.I Sverige har ett State of the Art dokument från 2002 förespråkat direkt utodling på agarplattor samt anaerob odling i buljong efter skrap med hjälp av knivblad och bomullspinne. Dagens odlingsmetod kräver tillgång till färska agarplattor, odlingsbuljong och kylskåpstillgång för förvaring av plattor och buljong, på varje enskild ögonklinik. Provtagningsmetoden i sig är tidskrävande och innebär upprepad kontakt mot hornhinnan vilket för patienten kan upplevas besvärande. Det finns därför intresse att förenkla odlingsmetoden utan att känsligheten och säkerheten blir lägre än dagens metod. Syftet med denna studie är att jämföra nuvarande metod- direkt utodling på agarplattor, med indirekt inokulering via transportmedium. För att få tillräckligt med data för god tillförlitlighet beräknas inkluderandet av patienter fortgår i drygt ett år. Resultatet av studien kan leda till ökad förståelse för vilken provtagningsteknik som är mest kostnadseffektiv vid hornhinneinfektion som i sin tur förenklar provtagingsmetoden för så väl patient som vårdgivare.

Sammanfattning på engelska

Bacterial keratitis is an acute infection of the cornea ​​which, can lead to grave, permanent vision loss or loss of the eye. Gold standard for diagnostics and adequate therapy is the isolation and resistance determination of the disease causing microbe(s). Today's method of performing corneal cultures in infectious keratitis requires access to fresh agar plates, culture broth and refrigerator supply for storing plates and broth, at each eye clinic. The sampling method itself is time consuming and involves repeated contact with the cornea, which for the patient can be experienced as troublesome. There is therefore an interest in simplifying the cultivation method without the sensitivity and safety being lower than with the current method. The purpose of this study is to compare current method, direct inoculation on agar plates, with indirect inoculation through a transport medium. To get enough data for good reliability, the inclusion of patients is expected to continue for just over a year.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Oftamologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av diagnostik

Randomiserad studie

Ja

Diagnoskod för huvuddiagnos

H15-H22 Sjukdomar i senhinnan, hornhinnan, regnbågshinnan och ciliarkroppen

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

2018/120

Biobanksavtal

BA37/18

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=100   

Vetenskaplig sammanfattning

Bakteriell keratit är en akut, allvarlig infektion av ögats hornhinna som i värsta fall kan ge upphov till grav, bestående synnedsättning eller förlust av ögat. En av de vanligaste utlösande faktorerna hos i övrigt ögonfriska individer är kontaktlinsbärande. Diagnosen bakteriell keratit ställs oftast på det kliniska utseendet, men andra infektiösa agens såsom protozoer, svampar och ibland virus kan ge en liknande bild. För en adekvat etiologisk behandling krävs odling med resistensbestämning för att utröna den sjukdomsalstrande patogenen/ patogenerna och dess resistensmönster mot antibiotika. I litteraturen är direktinokulering på agarplattor den hittills mest förekommande odlingsmetoden då utbytet av odlingsbart material vid bakteriell keratit oftast är väldigt litet. En alternativ metod till direktinokulering på agarplattor vid bakteriell keratit är att använda sig av ett transportmedium för provtagningsmaterialet.

Huvudsyftet är att jämföra rådande odlingsmetod, direktinokulering på agar plattor, med indirekt inokulering via transportmedium. 

Studien är prospektiv.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Ögonkliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Övrigt workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Martin Sundqvist
Leg. läkare, Laboratoriemedicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Chrysoula Karakoida
Specialist läkare, Klinisk Mikrobiologi, Mikrobiologen Universitetssjukhuset Örebro

Roll i projektet

checked Medarbetare

Supervisor

Bo Söderquist
Överläkare, Medicinska vetenskaper, Laboratoriemedicinska kliniken, Infektionskliniken
Birgitta Ejdervik Lindblad
Överläkare, Ögonkliniken, Medicinska vetenskaper

Bakteriell keratit- metodik för påvisande av sjukdomsalstrande agens, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/262291