Sjuklighet hos mamma och barn efter graviditet och förlossning - 20 års kohortuppföljning med fokus på typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdom och fetma
Sjuklighet hos mamma och barn efter graviditet och förlossning - 20 års kohortuppföljning med fokus på typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdom och fetma
Project number : 262321
Created by: Helena Fadl, 2019-01-30
Last revised by: Helena Fadl, 2019-01-30
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-08-01
Rekrytering/datainsamling pågår
2025-12-31
Projektet avslutat

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Graviditetsdiabetes (GDM, diabetes som upptäcks under graviditet- ej typ 1 eller typ 2 diabetes) är ett ökande hälsoproblem globalt. Konsekvenserna av GDM är ökade risker för mamma och barn, både under graviditet, förlossning och barnafödande. Förurom de omedelbara riskerna i samband med förlossning och barnafödande, har kvinnan risk för senare insjuknande av typ 2 diabetes samt kardiovaskulär sjuklighet. För barnet, är det oklart om exponering för förhöjda blodsockernivåer under graviditet ger en ökad risk för att senare i livet drabbas av övervikt, fetma och/eller typ 2 diabetes.

WHO:s och Socialstyrelsens nya riktlinjer för diagnos av GDM baserar sig på mycket lägre blodsockervärden och vi har inga data om dessa lägre värden är associerade med senare sjuklighet för mamma/barn. För att kunna följa upp rätt kvinnor (förebygga typ 2 DM) och för att kunna fokusera på rätt insatser (ifall risker finns) så avser vi genom en unik populationsbaserad Örebro kohort (n=3600 kvinnor som genomfört glukosbelastning 1994-1996) följa upp hälsoparametrar för barnen och kvinnorna 20 år efter förlossning genom befintliga hälsoregister. Vi ämnar studera vilka (och hur stora) risker finns beroende på kvinnans glukosbelastningsvärden, BMI och förlossningsutfall med senare fetma, typ 2 diabetes och CVD hos barn resp kvinna.

Vi förväntar oss betydelsefulla resultat som kan användas i klinisk praxis för ställningstaganden inom verksamheterna.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Allmänmedicin
checked Endokrinologi och diabetes
checked Epidemiologi
checked Hälsoekonomi
checked Pediatrik
checked Reproduktionsmedicin och gynekologi


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Observationsstudie

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

E10-E14 Diabetes mellitus

Diagnoskod för underdiagnos

E65-E68 Fetma och andra övernäringstillstånd

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

Under bearbetning

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=0   

Vetenskaplig sammanfattning

Designen är en prospektiv kohortstudie av kvinnor med förlossning och barn födda i Örebro län under tidsperioden1/7 1994 - 30/6 1996. Barnen varit inskrivna i barnhälsovården och skolhälsovården i Örebro län.
Under denna period tillfrågades 4918 gravida kvinnor om att delta och utföra en 75 g OGT belastning innefattande blodsockerprov i fasta samt två timmer efter glukosbelastningen.
3616 kvinnor deltog (73,5%) och 61 kvinnor (1,7%) hade graviditetsdiabetes (1,3% nedsatt glukostolerans och 0,4% diabetes mellitus). 1302 kvinnor valde att ej göra någon OGTT.

Redovisning av intervention

Denna studie är en långtidsuppföljning av en lokal kohort, där vi ämnar samköra kohortdata med nationella hälsoregister.
Ingen intervention kommer göras; och alla data kommer vara avidentifierade efter samkörning och leverans.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Område opererande och onkologi - Kvinnokliniken workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Projektägare är huvudprövare eller ansvarig forskare

checked Ja


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Medarbetare i projektet

Karin Hildén
Överläkare, Kvinnokliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Erik Schwarcz
Överläkare, Medicinska kliniken

Roll i projektet

checked Medarbetare
Scott Montgomery
adj. professor/klinisk epidemiologi, Kliniskt forskningscentrum

Roll i projektet

checked Medarbetare

Sjuklighet hos mamma och barn efter graviditet och förlossning - 20 års kohortuppföljning med fokus på typ 2 diabetes, hjärtkärlsjukdom och fetma, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/262321