Strokeöverlevare i Kumla
Strokeöverlevare i Kumla
Project number : 262491
Created by: Mialinn Arvidsson Lindvall, 2019-01-31
Last revised by: Mialinn Arvidsson Lindvall, 2019-04-05
Project created in: FoU Region Örebro län

PublishedPublished
2019-09-01
Rekrytering/datainsamling pågår

Titel och sammanfattning

Populärvetenskaplig sammanfattning

Stroke är de äldres sjukdom. Fyra femtedelar av de som får stroke är över 60 år. Medelåldern för förstagångsinsjuknande i Sverige är 74 år för män, och 78 år för kvinnor. Det är cirka 25.000 personer i Sverige som insjuknar i stroke varje år.  Visserligen har strokeincidensen minskat, men strokeprevalensen har troligen ökat, på grund av lindrigare strokesvårighet och ökad livslängd. Stroke är den somatiska sjukdom som orsakar flest vårddagar på sjukhus i Sverige. Den totala kostnaden för stroke har uppskattats till 18.3 miljarder kronor per år.

Kumla kommun ger genom sin blandade befolkning, storlek, och läge i landet en god möjlighet till en tvärsnittsstudie med syfte att utvärdera vården efter stroke. Inom den öppna vården är det flera huvudmän som har ansvar för rehabilitering och behandling av personer med stroke. Projektet har en tvärvetenskaplig ansats då man inom strokevården funnit att teamarbete ger de bästa förutsättningarna för god vård.

Syftet med projektet är att kartlägga och analysera strokeöverlevares medicinska, funktionsmässiga och sociala situation, med inriktning på att identifiera åtgärdbara brister. Målet är att förbättra omhändertagandet efter stroke efter att den initiala sjukhusvistelsen är avslutad. Samtliga strokeöverlevare inom kommunen tillfrågas om att delta i en studie som pågår under hösten 2019. De undersöks bl.a. med avseende på motorisk funktion och balans, social situation och livskvalitet.

Projektspecifik information

Ämnesord

checked Neurologi
checked Sjukgymnastik


(Only selected options are displayed. Click here to display all options)

Studietyp

Prövning av behandling

Fas

I

Randomiserad studie

Nej

Diagnoskod för huvuddiagnos

I60-I69 Sjukdomar i hjärnans kärl

Multicenterstudie

Nej

Etikprövningsmyndighetens diarienummer

EPM 2019-02359

Inklusionsstatus

 Planerat antalAntal tillfrågadeScreen-failureAntal randominserade
n=För att identifiera personer med stroke bosatta i Kumla kommun används utdrag från flera källor. Målet är att inkludera alla prevalenta strokefall i Kumla kommun. 1) Data från Riksstroke avseende åren 1994-2019. Region Örebro läns IT-avdelning bearbetar dessa data med avseende på kommuntillhörighet och överlevnad. 2) Kumla vårdcentrals diagnosregister. 3) Kännedom om vilka personer med stroke som är beviljats insatser av hemsjukvården i Kumla kommun. Uppskattningsvis torde antalet strokedrabbade i Kumla kommun vara cirka 200 personer.   

Vetenskaplig sammanfattning

Stroke är de äldres sjukdom. Fyra femtedelar av de som får stroke är över 60 år. Medelåldern för förstagångsinsjuknande i Sverige är 74 år för män, och 78 år för kvinnor. Det är cirka 25.000 personer i Sverige som insjuknar i stroke varje år. Stroke är den vanligaste orsaken till neurologiskt orsakad funktionsnedsättning hos vuxna. Visserligen har strokeincidensen minskat, men strokeprevalensen har troligen ökat, på grund av lindrigare strokesvårighet och ökad livslängd. Stroke är den somatiska sjukdom som orsakar flest vårddagar på sjukhus i Sverige. Den totala kostnaden för stroke har uppskattats till 18.3 miljarder kronor per år.

Kumla kommun ger genom sin blandade befolkning, storlek, och läge i landet en god möjlighet till en tvärsnittsstudie med syfte att utvärdera vården efter stroke. Inom den öppna vården är det flera huvudmän som har ansvar för rehabilitering och behandling av personer med stroke. Projektet har en tvärvetenskaplig ansats då man inom strokevården funnit att teamarbete ger de bästa förutsättningarna för god vård.

I forskningsprojektet undersöks flera aktörers insatser i strokevården, såsom Kumla kommun, Primärvården och andra enheter inom Region Örebro län. För att undersöka konsekvenserna efter stroke och få en helhetsbild av problematiken har variabler valts utifrån ett bio-psyko-socialt perspektiv.

Syftet med projektet är att kartlägga och analysera strokeöverlevares medicinska, funktionsmässiga och sociala situation, med inriktning på att identifiera åtgärdbara brister. Målet är att förbättra omhändertagandet efter stroke efter att den initiala sjukhusvistelsen är avslutad. Samtliga strokeöverlevare inom kommunen tillfrågas om att delta i en studie som pågår under hösten 2019. De undersöks bl.a. med avseende på motorisk funktion och balans, social situation och livskvalitet. Ett antal personer tillfrågas om att delta i en kvalitativ intervju med inriktning på funktionshinder och livskvalitet efter stroke.

Involverade parter

Arbetsplats

Added workplaces

Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Närsjukvårdsområde söder - Kumla vårdcentral workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14
Regioner - Region Örebro Län - Hälso- och sjukvård - Forskning och utbildning - Universitetssjukvårdens forskningscentrum workplace verified by Region Örebro län on 2018-06-14

Medarbetare i projektet

Peter Appelros
Överläkare, Neuro- och rehabmedicinska kliniken, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Brickebackens vårdcentral

Roll i projektet

checked Medarbetare
Marie Matérne
Medicine doktor/ Verksamhetsutvecklare, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Område habilitering och hjälpmedel, Universitetssjukvårdens forskningscentrum, Område habilitering och hjälpmedel

Roll i projektet

checked Medarbetare

Strokeöverlevare i Kumla, from FoU Region Örebro län
http://www.researchweb.org/is/en/fourol/project/262491